આંકડાકીય માહિતી

રાજયમાં આવેલ ગૌશાળા પાંજરાપોળમાં નિભાવતી પશુઓની સંખ્યા

અ.ન. જિલ્લાનં નામ ગૌશાળાઓમાં નિભાવતા પશુઓની સંખ્યા પાંજરાપોળમાં નિભાવતા પશુઓની સંખ્યા કુલ સંસ્થા કુલ
ગૌશાળાઓ પશુઓની સંખ્યા પાંજરાપોળો પશુઓની સંખ્યા
બનાસકાંઠા ૧૭ ૬૫૧૯ ૧૭ ૧૯૦૬૬ ૩૪ ૨૫૫૮૫
સાબરકાંઠા ૧૮ ૨૨૮ ૬૩૧ ૨૩ ૮૫૯
મહેસાણા ૪૩૯ ૧૮ ૫૭૧૯ ૨૭ ૬૧૫૮
પાટણ ૧૪ ૪૯૨ ૧૧ ૧૦૫૯૨ ૨૫ ૧૧૦૮૪
ગાંધીનગર ૧૯ ૫૧૧ ૬૮૧ ૨૬ ૧૧૯૨
અમદાવાદ ૪૬ ૧૦૫૧ ૧૯ ૬૯૫૫ ૬૫ ૮૦૦૬
ખેડા ૯૮૩ ૧૦ ૮૨૩ ૧૭ ૧૮૦૬
આણંદ ૧૪ ૨૪૭ ૧૧૦૩ ૧૮ ૧૩૫૦
પંચમહાલ ૧૩ ૯૨૧ ૨૦૮ ૧૮ ૧૧૨૯
૧૦ દાહોદ ૩૪૭ ૩૪૭
૧૧ વડોદરા ૩૪ ૫૬૯ ૨૬૬૫ ૩૯ ૩૨૩૪
૧૨ ભરૂચ ૧૫ ૩૩૦ ૧૫૩ ૨૦ ૪૮૩
૧૩ નર્મદા ૧૧૬ ૧૧૬
૧૪ સુરત ૨૨ ૪૦૪ ૩૨૨૦ ૨૪ ૩૬૨૪
૧૫ નવસારી ૧૦૦૦ ૩૦૦૦ ૧૨ ૪૦૦૦
૧૬ વલસાડ ૬૪૫ ૭૧૪ ૧૫ ૧૩૫૯
૧૭ આહવા-ડાંગ ૩૪ ૩૪
૧૮ કચ્છ – ભુજ ૩૪ ૧૧૭૦૪ ૫૫ ૪૫૯૬૦ ૮૯ ૫૭૬૬૪
૧૯ જામનગર ૩૩ ૯૫૦ ૨૯ ૪૫૩૬ ૬૨ ૫૪૮૬
૨૦ રાજકોટ ૬૦ ૧૩૫૪૫ ૧૯ ૭૮૭૫ ૭૯ ૨૧૪૨૦
૨૧ સુરેન્દ્રનગર ૩૩ ૨૬૫૦ ૨૦ ૧૧૫૦૦ ૫૩ ૧૪૧૫૦
૨૨ ભાવનગર ૩૬ ૧૪૬૯ ૨૧ ૨૭૧૮૬ ૫૭ ૨૮૬૫૫
૨૩ અમરેલી ૧૭ ૧૬૦૦ ૧૨ ૩૦૦૦ ૨૯ ૪૬૦૦
૨૪ જુનાગઢ ૫૯ ૫૩૭૪ ૧૧ ૨૧૪૭ ૭૦ ૭૫૨૧
૨૫ પોરબંદર ૩૦૦ ૨૭૫૦ ૩૦૫૦
- કુલ ૫૩૧ ૫૨૪૨૮ ૨૮૩ ૧૬૦૪૮૪ ૮૧૪ ૨૧૨૯૧૨
Go to Navigation