યોજનાના ફોર્મ

  • ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ, ગાંધીનગર હસ્તકની તમામ યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/ પર ઓનલાઇન એપ્લીકેશન કરવાની રહેશે.
Go to Navigation