માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

પ્રકરણ નં. વિષય ડાઉનલોડ
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડીરેક્ટરી) (45 KB)
પ્રસ્તાવના (49 KB)
સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો (4.66 MB)
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો (50 KB)
કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિમયો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરો (49 KB)
નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત (45 KB)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક (39 KB)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક (45 KB)
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો (225 KB)
૧૦ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસારવાની કાર્યપધ્ધતિ (47 KB)
૧૧ વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું (261 KB)
૧૨ પ્રત્‍યેક સંસ્‍થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર, તમામ યોજનાઓ, સુચિત ખર્ચ અને કરેલ ચૂકવણી અંગે અહેવાલોની વિગતો. (208 KB)
૧૩ સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની કાર્યપધ્ધતિ (2.48 MB)
૧૪ આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃત મેળવવાની વિગતો (40 KB)
૧૫ કાર્યો કરવા માટે નક્કિ કરેલા ઘોરણો (45 KB)
૧૬ વિજાણું રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી (57 KB)
૧૭ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો (48 KB)
૧૮ અન્ય ઉપયોગી માહિતી (40 KB)
Go to Navigation