જાહેરનામા

Sr. No. Notification Date Notification No. Subject/Title Document
1 24/10/2011 APA-10-2011-633855-94-P1 કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા જાહેરનામું(ગુજરાત એનિમલ પ્રિઝર્વેશન એક્ટ, 1954) (307 KB)
Go to Navigation