ક્રમ ઠરાવ તારીખ ઠરાવ ક્રમાંક ઠરાવનો વિષય ડાઉનલોડ્સ
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ગ​વસ​-૧૧-૨૦૧૫-૩૪૦૨-પી.૧ રાજ્યમાં ગૌવંશના બાંગરા સાંઢ ખસીકરણની યોજનાજે વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં રૂ. ૩૫૦.૦૦ લાખના ખર્ચે અમલમાં મુક​વા વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​ (2.17 MB)
૦૫/૦૮/૨૦૧૬ ગવસ-૧૧-૨૦૧૫-૩૪૪૧-૫.૧ ગૌશાળા / પાંજરા પોળના પશુઓના ગોબરમાંથી પી.પી.પી. ધોરણે સી.એન.જી. ઉત્‍પન્‍ન કરવા માટે સહાયની યોજના. (1.87 MB)
૨૧/૦૪/૨૦૧૭ ગવસ-૧૩-૨૦૧૭-૩૩૬૩-પી.૧ ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડની સહાયકારી યોજનાઓ. રૂ! ૪૦૦૦.૦૦ લાખ (994 KB)
૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ગવસ/૧૩૨૦૧૭/૧૮૨૮/પી.૧ ગૌ સેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડની સહાયકારી યોજનાઓ રૂા. ૪૨૦૦.૦૦ લાખ (773 KB)
Go to Navigation