ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ​ની જીલ્લાવાર માહિતી

જીલ્‍લો : જામનગર ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
ગૌરક્ષક મંડળ લાલપુરઠે. બજારમાં
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૬૪
જામનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૯પ)ર૭રર૧૪
લાલપુર લાલપુર રપ૦ ૫૦ - - - - ૩૦૫
ર. શ્રી મદનમોહન પ્રભુ ગોપાલન ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા, ઠે. રાજકોટ જામનગર રોડ, હવેલીનીવાડી, રાજપાર્કની સામે, જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.એ-૩૧૭ જામનગર
ફોનનંબર-(૦ર૮૮) ર૬૭૭ર૧ર
મો.૯૪ર૬૯ ૪૭૩૪૮
જામનગર જામનગર ૪૦ ૪૦ ૧૫ - - ૯૭
શ્રી તરસાઈ ગૌશાળા સેવા સમિતિ, મુ.પો. તરસાઈ, તા. જામજોધપુર, જિ. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.ઈ-૩ર૭ જામનગર
ફોન નંબર-મો ૯૯૦૯૦૧ર૭ર૬
તરસાઈ જામજોધપુર ૧૮૦ ૭૦ - - - - રપ૪
સર્વાદય ગોપાલન ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,મુ.પો. સતાપર, તા. જામજોધપુરજી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.ઈ-૬૪૭ જામનગર
ફોનનંબર-૦ર૮૯૮-ર૭૩૩૮૯
મો.૯૭ર૪૭ ૭૬પ૯પ
સતાપર જામજોધપુર રરપ ૧૧૭ - - - - ૩૪૫
શ્રી ધોરીવાવ ગૌશાળા,સંચાલીત ગૌશાળા, લીમડાલેન, ગોપાલભવન, મુ.પો. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.ઇ-૭૧૩ જામનગર
ફોનનંબર-(૦ર૮૮) રપ૪૦૧પપ
( R ) ર૬૭૮૮ર૯
જામનગર જામનગર ૮૦ ર૮ ૧૦ - - ૧ર૮
શ્રી પાંચનવતનપુરી ધામ ખીજડા મંદિર ગૌશાળા, ખંભાળીયાગેટ હવાઈચોક, મુ.જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.ફોનનંબર- ( ૦ )(૦ર૮૮)ર૬૭ર૮ર૯
મો. ૯૭ર૪૪ પ૬૮૩૧, ૯૩૩પ૧ ર૩૦૬પ
જામનગર જામનગર ર૦૦ $પ રર - - ર૭૩
શ્રી બાવીસી માતા મંદિર ગૌશાળા,મુ.પો. કોટડા બાવીસી તા. જામજોધપુર જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એ.૯૧૩, જામનગર,
ફોન નંબર-(૦ર૮૯૮)રર૦પરર/રરરરર૩
મો. ૯૮રપ૭ ૪૪પરર
કોટડાબાવીસી જામજોધપુર ૧૪ - - - - ર૩
શ્રી લ૧મીભંડાર ગૌશાળા,(શારદાપીઠમ) મુ.ઘ્‍વારકા તા. ઘ્‍વારકા,જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.એ-૪૧ જામનગર
ફોનનંબર-(૦ર૮૯ર)ર૩પ૧૦૯
ઘ્‍વારકા ઘ્‍વારકા $પ ૩૫ ર૬ ૦ર - - - ૧૦૮
૧૦ શ્રી ઘ્‍વારકાધીસ પૂજારી પરિવાર ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, મુ.પો. ઘ્‍વારકા જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં. ઈ-ર૧૮ર જામનગર
ફોનનંબર-(૦ર૮૯ર)રર૬૦૮૬
મો. ૯૮ર૪૪૯૯૩૮૬
ઘ્‍વારકા ઘ્‍વારાકા ૧ર ૧ર ૧૦ - - - ૩૫
૧૧ શ્રી બેટ સેવા સમિતિ સંચાલીત ગૌશાળા મુ. બેટ વાયા ઓખાપોર્ટ જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.ઈ-૪૧૭
મો.દિનેશભાઈ ૯૪ર૬ર ૩૪૯પ૬(૦ર૮૯ર) ર૩૪૯૮૪
બેટ ઘ્‍વારકા ઘ્‍વારાકા ૪૦ ૪૭ ૮૦ - - ૧૭૫
૧ર શ્રી જામવાલી ગૌચર ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, મુ.પો. જામવાલી, તા.જામજોધપુર જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.ઈ-૧૧૪ જામનગર
ફોનનંબર-(૦ર૮૯૮)ર૬૩૪૦૪
જામવાલી જામજોધપુર ૧૦૦ ૪૦ - - - - ૧૪ર
૧૩ શ્રી ઉમીયા ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ,મુ.પો. સીદસર તા.જામજોધપુર જી.જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.ઈ-ર૬૮પ જામનગર
ફોનનંબર-(૦ર૮૯૮) ર૭૪પ૭પ
મો. ૯૮રપર રર૯૦૪
સીદસર જામજોધપુર ૬૮ ર૦ - - - ૯૧
૧૪ જનકલ્‍યાણ સમિતિ સંચાલીત ચંપામુકત ગૌગોષ્ઠ(ગૌગુરૂકુળ) મુ.લાખા બાવળજી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૮૦ર જામનગર
ફોનનંબર- (૦ર૮૮૮) રપપ૯ર૯ર
મો. ૯૮રપર૧ર૩૩૩
જામનગર જામનગર ૧૦ - - - ૧૯
૧૫ વિદ્યામંડળ અલીઆબાડામુ. અલીઆબાડા જી. જામનગર.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એફ- ૧૧- જામનગર
ફોન નંબર-૦ર૮૮ર-૮૮રરરર
મો. ૯૪ર૭૭ પ૩૬૦૪
અલીઆબાડા જામનગર ૧૩ ૧૦ ૧ર - - ૪ર
૧૬ શ્રી મોટાવડાલા ગૌ સેવા રાહત
ટ્રસ્‍ટમુ. મોટા વડાલા તા. કાલાવડ જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૪૧- જામનગર
ફો નંબર- ૦ર૮૯૪- ર૬૬રરપ
મો. ૯૮૯૮૪ર૩૩પપ
મોટા વડાલા કાલાવડ ર૦૦ ૪ર૩ ૪૩ ૩૫ - - - ૭૦૧
૧૭ શ્રી કાશીબેન દામજીભાઈ ગૌશાળા,ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ
ઋષીકેસ એપાર્ટમેન્‍ટ સોસાયટી શનાળારોડ,મુ. આમરણ તા. જોડીયા જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૬૬૯૭ રાજકોટ
મો.૯૪ર૬૮ ૧૭૭૬૬
આમરણ જોડીયા ૧૦૫ રપ - - - ૧૪૦
૧૮ શ્રી વિરમભા માણેક ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સુરજકુંડ ગૌશાળા,
C/o વિરમ આશા કંપની ગોડાઉન એરીયા, મીઠાપુર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૮૯૩- જામનગર
ફોનનંબર- ૦ર૮૯ર-રર૬પરપ
મો.૯પ૮૬૧ પપ૯૯૯
મીઠાપુર ઓખા ૬૦ ૧૦ ૧૦ - - ૮૩
૧૯ શ્રી વિરમભા માણેક ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા,મુ. સીતાવાડી ગૌશાળા,
૦/૦ ગોડાઉન એરીયા,મીઠાપુર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૮૯૩- જામનગર
ફોનનંબર- ૦ર૮૯ર-રર૬પરપ
મો.૯પ૮૬૧ પપ૯૯૯
મીઠાપુર ઓખા ૧૦ર - - - - ૧૧ર
ર૦ શ્રી વિરમભા માણેક ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સુરજતીર્થ ગૌશાળા, ચકનપુર
C/o વિરમ આશા કંપની ગોડાઉન એરીયા,મીઠાપુર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૮૯૩- જામનગર
ફોનનંબર- ૦ર૮૯ર-રર૬પરપ
મો.૯પ૮૬૧ પપ૯૯૯
મીઠાપુર ઓખા ૭૫ - - - ૮૧
ર૧ શ્રી પુરુષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ,
મુ. વરવાળા તા. ઘ્‍વારાકા જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૯૩૧-જામનગર
ફોન નંબર- ૦ર૮૯ર- ર૩૪૮૮પ
મો.૯પ૮૬૧ પપ૯૯૯
વરવાળા ઘ્‍વારકા ૧૫૦ ૫૦ રપ - - - રર૭
રર શ્રી રાવલ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ
૦/૦ શામજીભાઈ ચંદારાણા, મેઈનબજાર મુ. રાવલ જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ.૧ જામનગર
ફોન નંબર- ૦ર૮૯૧- રર૮૩૮૪
મો. ૯રર૮૪ ૩૧૪૮૪
રાવલ જામનગર ૧૧ર ૩ર ૧૪ - - ૧૬૫
ર૩ શ્રી આશુતોષ ગૌ સેવા સમિતિ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા,
મુ. કાટકોલા તા. ભાણવડ, જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૦૬૩- જામનગર
મો. ૯૯૭૪૬ ૭પ૧૮૯
કાટકોલા ભાણવડ ૯૦ ૬૧ - - - ૧૬૩
ર૪ ઉન્‍નતિ અભિયાન શિવાશ્રમ સેવા સમિતિ મુ. નવાગામ તા. કાલાવડ જી. જામનગર
રપ મોવાણ ગૌશાળા મુ. પો. મોવાણ
તા.ખંભાળીયા જી. જામનગર
મોવાણ ખંભાળીયા
ર૬ શ્રી ચુનીલાલ ભયવાનજી અનાથ ગૌશાળા
મુ.પો. જામખંભાળીયા જી. ભાવનગર
ફોન નંબર- ૦ર૮૩૩-ર૩૪૭૪૭
જામખંભાળીયા જામખંભાળીયા ૮૩ ર૬ ર૭ - - - ૧૩૯
ર૭ ઓખા કિષ્‍ણ ગૌશાળા
મુ.પો. ઓખા તા. ઘ્‍વારકા જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧૦૦
ઓખા ઘ્‍વારકા ૧૧૪ ૭ર ૬૮ - - - રપ૬

જીલ્‍લો : જામનગર પાંજરાપોળ યાદી

અ.નં. પોજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી જામનગર પાંજરાપોળ ઠે. લીમડાલેન, ભૂમિપ્રેસ પાછળ, જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૯૭ જામનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૮) રપ૪૦૯૯૦, (૦ર૮૮) રપપપ૯૭૭
જામનગર જામનગર ૧૦૫ ૧૩૭ ૫૦ ૧૦ ૪ર - ૩૫૧
ર. ગોસેવા સદન પાંજરાપોળઠે. રવીચેમ્‍બર બાલમંદિર સામે,
મુ.પો.જામજોધપુર જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧૬૦૧
ફોનનંબર-(૦ર૮૯૮)ર૦૩૮પ, (૦ર૮૯૮)ર૦૧૭૭
જામજોધપુર જામજોધપુર ૧૬ર ૧૬૦ ર૦ - - ૫૯ ૪૦૪
શ્રી ઓખા કૃષ્‍ણ પાંજરાપોળ
લ્‍હેરીમાતા મંદિરની બાજુમાં,નવીનગરી ઓખા પોર્ટ ,તા. ઘ્‍વારકા,જી.જામનગર
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર-ઇ-૧૦૦ જામનગર
ફોનનંબર-(૦ર૮૯ર)ર૬૩૦૧પ
મો. ૯૮ર૪૧ ૪રપ૩પ
ઓખાપોર્ટ ઘ્‍વારકાર ૧૧૬ ૭૬ ૪૯ - - ર૪૯
શ્રી ધ્રોળ પાંજરાપોળ, મુ. ધ્રોળ તા. ધ્રોળ જી.જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૯૮
મો.૯૯૧૩૮પ૪૬૭૪, ૯૮૯૮રપ૯૭પ૮
ધ્રોળ ધ્રોળ ૭૦ ૭૭ ૧૦ - ૧૭ ૧૦ ૧૯ર
શ્રી હરજીવનદાસ નરોત્‍મદાસ પાંજરાપોળંમુ.પો. જામખંભાળીયા જિ. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧૮૯
ફોનનંબર- (૦ર૮૩૩) ર૩૪૧૬૧, (૦ર૮૩૩) ર૩ર૬રપ
જામખંભાળીયા જામખંભાળીયા $પ - ૫૫ - - ૧૦૯
શ્રી જોડીયા પાંજરાપોળ, મુ.પો. જોડીયા તા.જોડીયા જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧૦૭
ફોનનંબર- (૦ર૮૯૩)રરર૭૮૭
મો.૯૪ર૭૯૭૯૧૯૭, ૯૪ર૭રર૪૧૮૩
જોડીયા જોડીયા ૫૦ - - - ૬૬
શ્રી ભાણવડ મહાજન પાંજરાપોળ
ઠે. ભાણવાડ તા. ભાણવડ જિ. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧ર૮
ફોનનંબર-(૦ર૮૯૬)ર૩ર૦૭ર
મો. ૯૪ર૮૩ ૧૬૯૩૦
ભાણવડ ભાણવડ ૮૪ ૫૯ ૪૦ - ૧૯૦
શ્રી મોટાવડાલા ગૌસેવા રાહત ટ્રસ્‍ટ પાંજરાપોળ,
મુ. મોટાવડાલા ગૌસેવા રાહત ટ્રસ્‍ટ.ઠે. રાજકોટ કાલાવાડરોડ,
તા. કાલાવડશીતલા જિ. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૬૪૧
ફોનનંબર-(૦ર૮૯૪)ર૬૬રરપ
મો. ૯૮૯૮૪ર૩૩પપ
મોટાવડાલા કાલાવડ ૬૧૪ - - ૩૫ ૬૪ ૭ર૭
શ્રી ભગવાન સૂર્યનારાયણ ટ્રસ્‍ટ પાંજરાપોળ,ઠે.મુ.બજાર વિકાસ કોલોની સામે,
મુ.પો. કાલાવડ શીતળા,તા. કાલાવાડ જી. જામનગર
મો. ૯૪ર૭પ૭૩૬રપ
કાલાવડ શીતળા કાલાવડશીતળા ૬૦ ૧૫ ૧૫ - - ૧૦૦
૧૦ મીઠાપુર પાંજરાપોળ,શ્રી બાલમુકુદ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત પાંજરાપોળ,
મુ. આરંભડા તા. ઘ્‍વારકા જી. જામનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૬૧૩
ફોનનંબર-(૦ર૮૯ર) રર૩૧ર૩
મો. ૯૮ર૪ર૩૮૧૬૩
મીઠાપુર ઘ્‍વારકા ૩૫ ૪૦ ર૮ - - - ૧૦૫
૧૧ શ્રી આશુતોષ ગૌસેવા સમિતિ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત પાંજરાપોળ, મુ. કાટકોલા
તા.ભાણવડ, જી. જામનગર
રજીસટ્રેશન નંબર-ઇ-૧૦૬૩ જામનગર
ફોન નંબર-મો. ૯૯૭૪૬૭પ૧૮૯
કોટકોલા ભાણવડ ૮૫ ૭૩ - - - - ૧૬૫
કુલઃ- ૧૪ર૬ ૬૪૪ ર૮૧ ૬૯ ૯૪ ૬૮ ૭૬ ર૬પ૮

જીલ્‍લો : રાજકોટ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી હરિહરાનંદજી ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
મુ. સરધાર તા. રાજકોટ જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૭૩પ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮૧)ર૭૮૧ર૪૧
મો. ૯૪ર૭૧ ૬પ૮૭૦
સરધાર રાજકોટ ૭૫ ર૭ ર૦ - - ૧ર૭
ર. શ્રી ગોકુલ ગૌસદન અરણી ગૌશાળા
ઠે.રાજમાર્ગ ઠુમરગલી, મુ.ઉપલેટા જી.રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧૪૧પ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૬)રર૦૭૧૧
મો. ૯૪ર૯પ ૭૦૯૦ર
ઉપલેટા ઉપલેટા ૭ર ૪૭ ૩૦ ૫૦ - - ર૦૩
શ્રી રામગર બાપુ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ મુ.ગોંડલ
ઠે. વિકટરી સિનેમા નીચે, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ -રર૯૪ રાજકોટ
ફોનંબર-(૦ર૮રપ)રર૦પ૦૯
મો.૯૯૯૮૧ ૮૮૦રપ
મો. ૯૯ર૪૪ ૬૩૧૪૩
ગોંડલ ગોંડલ ૧૦૦ રપ ૧૦ - - ૧૪૩
શ્રી રામગર બાપુ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
મુ. પો. સાઢવાયા તા. કોટડા સાંગાણીજી. રાજકોટ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ -પપ૬૪ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૭)ર૧૩૬ર૬
મો.૯૯૧૩ર ૯૭૪૧૩
સાંઢવાયા કોટડાસંધાણી ૩૦ ર૦ - - ૬૦
શ્રી કામધેનુ વૈદિક ગૌશાળા ,મુ. પ્રાસલા
તા. ઉપલેટા જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ -૬ર૦૧ રાજકોટ
ફોનનંબર- (૦ર૮ર૬) ર૮૧ર૭૩
મો. ૯૦૯૯૧૦૦૦૦૦
પ્રાસલા ઉપલેટા ૩૫ ૧૭ ૧૭ - - - ૭૦
શ્રી ગ્રામ સ્‍વરાજ શિક્ષણ કેન્‍દ્ર ગોપાલધામ
મુ.પો. ધેલાસોમનાથ,તા. જસદણ જી.રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ -૧૮૮ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૧)( ચ) ર૯ર૪પ૪(ફ)ર૯ર૪૭૧
મો. દેવીબેન શુકલ - ૯૯૭૪૧ ૬૭૩૦૬
ઘેલાસોમનાથ જસદણ ૧૮ ૧૧ ૧૫ - - ૫૦
ગૌસેવા સમાજ ગૌશાળાઠે.બટુકમહરાજની ગૌશાળા,
જીવંતિકાનગર૧/૪ નો ખૂણો રેયારોડ,
ગાંધીગ્રામ એરપોર્ટ પાછળ, રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ -૧૩૦૧
ફોનનંબર-(૦ર૮૧)રપ૭૦પપ૧
મો. ૯૩ર૭૪ ૯ર૩૯ર
રાજકોટ રાજકોટ ૬૧ ૩૦ ૪૩ - - - ૧૩૫
શ્રી ઘેલાસોમનાથ મંદિર ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા
મુ. ઘેલાસોમનાથ, તા.જસદણ જી. રાજકોટ.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એ ૧૯૦૩ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૧)ર૯રપપપ
મો. ૯૯૭૯૭ ર૪૯૮૬, ૯૬૩૮૬ ર૩૯૮૬
ધેલાસોમનાથ જસદણ ર૭ - - - ૩૫
ગૌસેવા સમાજ મુ.મોટીપાનેલી, ઉપલેટા
જામજોધપુર હાઈવે જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- એફ- ૧૪૭ રાજકોટ
મો. ૯૬૦૧૧ ૪૭૭૦૭, ૯૮૯૮૪ રપ૪૯૬
મોટીપાનેલી ઉપલેટા ૧૧૩ રપ ૩૦ - - - ૧૭૫
૧૦ શ્રી નકલંકજી ટ્રસ્‍ટ ,ગૌશાળા
મુ.પો. બગથળા તા. મોરબી જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર-એ. ૮પ૯- રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮રર) ર૮૬૭૩૩
મો.૯૭રપર ૯ર૮૯ર
બગથળા મોરબી ૪૦ ૧૭ - - - ૬૭
૧૧ શ્રી ગૌસેવા કામધેનુ વિસામો ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,મુ.પો. લજાઈ
તા. ટંકારા જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- પ૯૯૮ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮રર)ર૮પ૯૦૦
મો. ૯૪ર૬૯ ૬ર૮૪ર, ૯૪ર૯ર ૪પ૬૭૦
લજાઈ ટંકારા ૧૬૦ ૪૦ રપ - - રર૮
૧ર શ્રી મહર્ષિ દયાનંદ સ્‍મારક ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
મુ.પો. ટંકારા જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-ર૭૪- રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮રર) ર૮૭૭પ૬
મો. રામદેવ શાસ્‍ત્રી ૯૯૧૩ર પ૧૪૪૮
ટંકારા ટંકારા ૯૦ ૩૦ ૩૦ - - - ૧૫૧
૧૩ શ્રી નાના જડેશ્વર મંદિર ગૌશાળા
મુ. નાના જડેશ્વર,પો. સજનપુર પો. ટંકારા જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એ-૧૬૪૮ રાજકોટ
મો. ૯૭ર૪૬ ૧ર૩ર૧, ૯૭ર૪૮ ૭૦૪૦૦
નાના જડેશ્વર ટંકારા ૧૪ ૧૮ - - ૪૧
૧૪ શ્રી મોટા જડેશ્વર મંદિર ગૌશાળા
મુ. મોટાજડેશ્વર, તા.વાંકાનેર.જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૭૩૮ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮રર) ર૯૧૪૩૮
મો. ૯૯રપપ ૭૬પ૭૧, ૯૩૭પ૯ ૮૭ર૩૬, ૯૪ર૬૯ ૧પ૧ર૩
મોટા જેડેશ્વર વાંકાનેર ૩૯ ૧૧૦ ર૦ - - ૧૭૩
૧૫ શ્રી ગૌસેવા સત્‍સંગ મંડળ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, ભાવિકનગર, ગુજરાતીવાડી,
ધોરાજીરોડ, મુ.જેતપુર જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ૪૪૦૩
ફોન નંબર-(૦ર૮ર૩) રર૮પર૭મો.૯૮રપ૭ ૭રપર૦
જેતપુર જેતપુર ૫૮ ૪૮ ર૦ - - - ૧ર૮
૧૬ શ્રી જયશીયારામ મંડળ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ,સંચાલીત ગૌશાળા,
ઠે. રામચરિત માનસ મંદિર, મુ. રતનપુર તા.જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ર૧રપ
ફોન નંબર- (૦ર૮૧)ર૭૮૮ર૦ર
મો. ૯૩૭૬૮ ૭૪૪પ૬
રતનપુર રાજકોટ ૪૦ ૩૫ - - - ૮૦
૧૭ શ્રી કામધેનું ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
મુ.પો. વીરપુર તા.ટંકારા જિ. રાજકોટ.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૬૦૪૩ રાજકોટ
મો.૯૮રપ૬ ૪૮૧૬૩, ૯૮રપ૦ ૩ર૪પ૭
વીરપુર ટંકારા ૬૪ ૩૦ - - ૧૦૩
૧૮ શ્રી બાલ કિષ્‍ના લાલજી હવેલી ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
બાલકિષ્‍ના લાલજી હવેલી
મુ.પો. રાજકોટ જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એ- ૧૭૩ર રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮૧) રર૩૭૭૩૯
રાજકોટ રાજકોટ ૧૬ - - રપ
૧૯ શ્રી જાલાભગતની જગ્‍યા ગૌશાળા મું. મેસરીયા,
તા. વાંકાનેર જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન-ઈ-૭ર૦ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૮) ર૭૧પ૦૧
મો. ૯૭૧ર૮ ૪૧૦૧૦
મેસરીયા વાંકાનેર ૬૦ ૪૮ - ૧ર૧
ર૦ શ્રી હોલમાતા મંદિર ગૌશાળા, મુ.પો. જાલસીકા તા.વાંકાનેર જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એ- ૧૯૦ર રાજકોટ
મો. ૯૯૯૮૧પ૭૭ર૯, મો.૯રર૮૬ ૦૬૩૦ર
જાલસીકા વાંકાનેર ૧૭૦ ૩૦ ૩૦ - - ર૩પ
ર૧ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગૌસેવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,ગોંડલ( ગોપાલ ગૌશાળા, નેશનલ હાઈવે-૮-બી ભોજપરા)
મુ. ગોંડલ, જી.રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-ર૬૩૮ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮રપ) રર૦૧૦૭
ગોંડલ ગોંડલ ૫૧ ર૦ ૧૮ - - ૯૩
રર શ્રી સ્‍વામીનારયણ ગરૂકુળ ગૌશાળા,ગોંડલરોડમુ. ગોંડલ, જી.રાજકોટ,(બી.એ.પી.એસ)
ફોનનંબર-(૦ર૮૧) ર૩૭૭૭૦૧-ર
રાજકોટ રાજકોટ ૧૦ - - - - ર૧
ર૩ શ્રી રાણીબાઈ રૂડીબાઈ નકલંક મંદિર ગૌશાળા, મુ. કેરાલા તા.વાંકાનેર જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૩પ૧ રાજકોટ
મો. ૯૯૭૮૭ ૯પ૮પ૯
કેરાલા વાંકાનેર ૭૫ ૧૮ - - - ૯૯
ર૪ શ્રી કામધેનુ ગૌશાળા પ્રા.પ.સા.કે. ગૌશાળા, આટકોટ,
મુ.પો. આટકોટ, તા. જસદણજી. રાજકોટ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૪૯૩૮ રાજકોટ
મો.૯૪ર૬ર પ૦૬૭પ
આટકોટ જસદણ ૧૫૦ ૫૦ ૫૦ - - - રપ૧
રપ શ્રી લક્મીનારાયણદેવ ગૌસેવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
કણકોટના પાટીયા પાસે, મુ.પો. રાજકોટ, જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- પ૪૦૩ રાજકોટ
મો. ૯૪ર૬ર ૩૧૮૬૪, ૯૯૭૮૩ પ૧પ૭પ
રાજકોટ રાજકોટ ૬૦ ૧૫ ૧૫ - - ૯૫
ર૬ શ્રી ગોકુલ ગૌ મંદિર તોરણીયા
મુ. તોરણીયા, તા. ધોરાજી, જી. રાજકોટ
ફોનનંબર-મો. ૯૯૦૯૭ ૩૮૦૯૧
તોરણીયા ધોરાજી ૧૦ ૧૫ - - - ૩ર
ર૭ જયબજરંગ મિત્ર મંડળ સંચાલીત ગૌશાળા,
મુ. થોરડી તા. લોધીકા જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એફ- ૮પ૭ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૭/૦ર૮૧)ર૭૪૩૬૬
મો. ૯૯૦૪૪ ૭૪૭૩૧
થોરડી લોધીકા ૪૦ ૧૧૦ ર૦ - - ૩૫ ર૧૦
ર૮ શ્રી ગૌસેવા સમાજ પીપળીયા,
મુ.પો. પીપળીયા, તા. ધોરાજી, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઇ- પ૮૪ રાજકોટ
ફોન નંબર-(૦ર૮ર૪) ર૮૪રપપ
પીપળીયા ધોરાજી ૬૦ ૧૫ ૧૦ - - - ૮૬
ર૯ શ્રી રૂગનાથજી મંદિર ગૌશાળા,રૂગનાથજી મંદિર વાળી શેરી,
મુ. વાંકાનેરજી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૭રપ રાજકોટ
ફોન નંબર-૦ર૮ર૮)રર૧ર૭૭
વાંકાનેર વાંકાનેર ૩ર ૧૧ ૧૦ - - ૫૮
૩૦ શ્રી ગૌસેવા મંડળ સંચાલીત ગૌશાળા,
મુ. જામટીબડી, તા. ઉપલેટા, જિ. રાજકોટ
ફોન નંબર-(૦ર૮ર૬)ર૭૯૧૬ર
જામટીબડી ઉપલેટા ૮૦ ર૦ - - - - ૧૦ર
૩૧ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ
મુ.પો. કલાણા તા. ધોરાજી, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૭૦૬ રાજકોટ
ફોનનંબર- (૦ર૮ર૪) ર૮૬૩૧ર
કલાણા ધોરાજી $પ ૧૦ - - - ૬૧
૩ર શ્રી ગૌ સેવા સમાજ મોટી મારડ, મુ.પો. મોટી મારડ
તા. ધોરાજી, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૧૧ રાજકોટ
ફોન નંબર-(૦ર૮ર૪)ર૮૪૭૩૩, (૦ર૮ર૪)ર૮૪૦૬૯
મોટી મારડ ધોરાજી ૧૦૭ ૧૮ ૧૫ ૬૦ - - ર૦૩
૩૩ શ્રી ગૌસેવા સમાન ગૌશાળા, મુ.પો.સમઢિયાળા
તા. ઉપલેટા, જી. રાજકોટ
ફોન નંબર-૦ર૮ર૬-ર૮૩૩ર૭
મો.૯૯રપ૪ પ૦૩૩૭
સમઢિયાળા ઉપલેટા ૩૦ ૧૦ ૧૦ - - - પર
૩૪ શ્રી પુરસોત્‍તમ લાલજી ગૌસેવા સમાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
મુ. માંડલીકપુર, તા. જેતપુર, ઠે. પોરબંદર હાઈવે, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૮૧૦ રાજકોટ
ફોન નંબર-મો. ૯૯૦૯૦ ૬૦૮૯૧
માંડલીકપુર જેતપુર ૧૩ ર૪ - - - $પ
૩૫ શ્રી તલંગણા ગૌસેવા સમાજ ગૌશાળા,મુ.પો. તલંગણા, તા.ઉપલેટા, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૭૩૮- રાજકોટ
ફોન નંબર-મો. ૯૯રપ૬ ૪૪પ૭૦
મો.૯૮૭૯૧ ૩૭૪૩પ
તલંગણા ઉપલેટા ૫૦ ૧૫ - - - ૭૧
૩૬ શ્રી મારૂતીધામ ગૌશાળા મુ. જસદણ,
કાળાસરના પાટીયા પાસે,ખાંડા હડમતીયાહળડ
ધનશ્‍યામભાઈ એચ ભરાડ, છત્રીબજાર જસદણ, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૪૬૯૩ રાજકોટ
મો. ૯૪ર૬૯ર૯૬૯૩
જસદણ જસદણ ર૯૦ ૪૦ ૧૦ - - - ૩૪ર
૩૭ શ્રી ભૂવનેશ્વરી ગીર બ્રીડીંગ ફાર્મ,મુ.ભોજપરા, તા. ગોંડલ,
૮-બી નેશનલ હાઈવે ઉપર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૬૧ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮રપ)રરર૪૪પ/૬/૭
ફેકસ નંબર-(૦ર૮રપ)રર૦પ૯૯
ભોજપરા ગોંડલ પર ૬૦ ર૬ - - - ૧૪૩
૩૮ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર ગૌશાળા, મુ.પો. જેતપુર, જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૬ર૪- રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૩) રર૦૦૭૪-રર૬૬૭૪
મો. ૯૮૭૯૭ પ૮પ૦૮
જેતપુર જેતપુર ૧૩ ૧૦ - - - ર૯
૩૯ શ્રી વેદમાતા ગાયત્રી પબ્‍લીક ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, ગાયત્રીશકિતપીઠ,
માહાકાલી ટેકરી તળેટી, મુ.વાંકાનેર,
તા.વાંકાનેર, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૯ર૦ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૮)રર૦૯૭૮
મો.૯૪ર૮ર ૯૭૯૭૮
વાંકાનેર વાંકાનેર ૭૦ ૩૦ - - - ૧૦૮
૪૦ શ્રી દર્શન ગૌશાળા, નવા રાજા વડલારોડ,વિવેકાનંદ સોસાયટી પાછળ, વાંકાનેર
૦/૦ સુરેશ .જે.રાવળ, કુભારવાડા ચોક,વાકાનેર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ પ૪પ૬ રાજકોટ
મો.૯રર૮ર ર૦પ૦૦
વાંકાનેર વાંકાનેર ૪૮ ર૪ ૧૮ - - ૯૩
૪૧ શ્રી ડુમીયાણી ગૌસેવા ,સમાજ ગૌશાળા,
મુ.પો. ડુમીયાણી, તા. ઉપલેટા, જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૪૬૦ રાજકોટ
મો. ૯૭રપર ૬રર૦૦
ડુમીયાણી ઉપલેટા ૩૦ ૧૦ - - - ૪૭
૪ર આઈશ્રી ખોડીયાર માતાજી મંદિર ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
મુ.પો. માટેલ, તા.વાંકાનેર, જિ.રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ ૧૮૯૮ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૮) ર૯૩૪૦ર
મો. ૯૦૯૯૪૩૩પપ૦
માટેલ વાંકાનેર ૪૬ ૯૦ રર - - ૧૫૯
૪૩ સત્‍ય સનાતન સત્‍સંગ મંડળ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટધર્મભકિત ગૌશાળા,
જુનાગઢ રોડ,જલારામ મંદિર સામે, મુ. જેતપુર, જિ. રાજકોટ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૭૮૧૭ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૩)રર૦૭૧૩
મો. ૯૪ર૯૩ ૭પપ૪ર
જેતપુર જેતપુર ૪૯ ૩૬ - ૧૪ ૧૦ - - ૧૦૯
૪૪ શ્રી જગન્‍નાથપુરી એજયુ .એન્‍ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, રંગુનમાતાનું મંદિર,
મુ.પો. લાખાપર રાજકોટ સરઘાર રોડ ઉપર, જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર-ઈ- ૮૦૭ર રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮૧) ર૭૮૧ર૭૯
મો. ૯૮રપ૩ ૭૦૬૪૦
લાખાપર રાજકોટ ૩૫ ૧૦ - - - ૫૧
૪૫ કડવા પાટીદાર કન્‍યા કેળવણી મંડળ,મોરબી સંચાલીત ગૌશાળા, ઠે.નવાબસસ્‍ટેશન પાછળ-સનાળારોડ,
પટેલ કન્‍યા છાત્રાલય, મોરબી જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧૯૩ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮રર)રર૦રપ૧, (૦ર૮રર) ર૩૧૦૭૭-૭૮
મોરબી વાંકાનેર ૪૪ ૮૬ ૧ર - - - ૧૪૪
૪૬ શ્રી વડચોક ગૌસેવા સમાજ ગૌશાળા,મુ.પો. ઉપલેટા,
તા. ઉપલેટા જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૬૧પ૧ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૬)રર૩૦૬૩
મો.૯૪ર૬૯ ૬૪પ૮૪, હરિભાઈ-૯૪ર૭૪ ૭૧૧૩૧
ઉપલેટા ઉપલેટા ૧૪૦ ૩૦ ૩૦ - - - - ર૦૦
૪૭ શ્રી બિલેશ્વર મહાદેવ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા
મુ.ગુંદાળા(જસ), તા. જસદણ, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ર૦૯૩
મો.૯૯રપ૯ પ૩૪૬૪
ગુંદાળા(જસ) જસદણ ર૦ - - ર૯
૪૮ આઈ.શ્રી અમરમાં ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા
મુ. માટેલ તા. વાંકાનેર જી. રાજકોટ
મો. ૯૮૭૯૪ ૦૭પ૮૦, ૯૪ર૮૦ ૩૮પ૪ર
માટેલ વાંકાનેર ૪૦ ૧૦ - - - ૬૦
૪૯ શ્રી પીપરડી બ્રહમેશ્વર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ,
મુ. પીપરડી, તા. જસદણ, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬પ૩૪
ફોનનંબર- ૦ર૮ર૧- ર૭૯૭૧૩
મો. ૯૪ર૬પ પર૮પપ
પીપરડી જસદણ ૧૪૬ ૭૪ ૪૭ - - - ર૭૮
૫૦ ધુડશિયા ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા ,
મુ. ધુડશિયા, તા. ગોંડલ, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭પપ૭
ફો નંબર-૦ર૮રપ- ર૭૩૭૮૬
મો. ૯૪ર૭૭ રર૮૮૬, ૯૯૦૯ર ૯૭૪૪૧
ધુડશિયા ગોંડલ ૩૫ ૧૦ - - ૪૮
૫૧ રામજી મંદિર ગૌશાળા, મુ. વાવણીયા,
તા. માળીયા(મીયાણા), જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એર-૧૯૬૧
ફોન નંબર -૦ર૮ર૯-ર૮૪પ૦પ
મો. ૯૯રપર ૯પ૦૯૩
વવાણીયા માળીયા ૧ર - - - ર૩
(મીયાણા)
-;
-
-
-
-
પર જય મુરલીઘર ગૌસેવા સમાજ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,મુ. થાણગાબોર,
તા.જેતપુર જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એફ-૪૧ર૦ રાજકોટ
મો. ૯૮૭૯૩ ૧૧૩૦૬
થાણગાબોર જેતપુર ૧૩૬ ૧૮ ૧૫ - - ૧૭ર
૫૩ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ, મુ. રાજકોટ
ઠે.ગોંડલરોડ, તા.જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪પ
ફોન નંબર- ૦ર૮૧- ર૩૭૭૭૦૧
મો. ૯૯રપ૦ ર૬૦રપ
રાજકોટ રાજકોટ રપ ૧૦ - - $પ
૫૪ શ્રી વૃંદાવન ગૌશાળ(જીવદયા) ટ્રસ્‍ટ
મુ. જીવાપુર, તા. જસદણ, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૭રપ
ફોન નંબર-૦ર૬ર-ર૪૭૮ર૯૧
મો. ૯૯ર૪૯ ૩ર૦ર૦
જીવાપુર જસદણ ર૧૦ ૪૧૫ ૧૦૦ ર૦ - - ૭૫૦
૫૫ શ્રી નાથગઢ ગૌસેવા સમાજ મંડળ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા,
મુ. શ્રીનાથગઢ, તા. ગોંડલ, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૬૯૪
મો. ૯૮૭૯૩ ૩૩પ૮૦, ૯૯૯૮૪ ૩૭૩૬૩
શ્રીનાથગઢ ગોંડલ ૮૦ - - - ૯૧
૫૬ શ્રી ગોકુલ ગૌસેવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા,
મુ. સુલતાનપુર, તા. ગોંડલ, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૬૦૭૪
મો. ૯૮૭૯ર ર૦૮૦૯
સુલતાનપુર ગોંડલ ૧રપ ૩૦ - - - ૧૬૩
૫૭ ગૌ સેવા સદન ટ્રસ્‍ટ ગોમટા, મુ.પો. ગોમટા મેઈજરોડ, તા. ગોંડલ, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- પ૮૩૪ રાજકોટ
ફોન નંબર-૦ર૮રપ- ર૮પ૩૮૩
ગોમટા ગોંડલ $પ ૧૬ - - - ૬૯
૫૮ સ્‍વ. શ્રી ખીમજી જીવરાજભાઈ બુસા
ગૌશાળા ચેરીટેબલ, મુ. વિસામણ, તા. પડધરી, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૯૧પ૦ રાજકોટ
મો. ૯૪ર૬ર ૮૪પ૬પ- મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી- રવજીભાઈ કે બુસા
- - ૭૮ ૧ર - - - - ૯ર
૫૯ શ્રી વલ્‍લભય વૈષ્‍ણવ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત શ્રીજી ગૌશાળા,
જામનગર રેલ્‍વે નવા કિક્રેટ સ્‍ટેડીયમ સામે, ન્‍યારા(રાજકોટ)
રજીસ્‍ટ્રશન નં. ઈ-૪૦૧૩ રાજકોટ
ફોન નંબર- ૦ર૮૧-રરર૪૯૭૩
- - રપ૦ ર૬પ ૮૭ ૧૦ - - - ૬૧ર
૬૦ વાંકાનેર ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ
રજીસ્‍ટ્રેશન નં. ઈ-ર૭૯ રાજકોટ
પ્રમુખ-લલિતભાઈ અમૃતલાલ મહેતા- ૯૪ર૮ર ૦પપપ૦
ફોન નંબર- (૦ર૮ર૮) રર૦ર૪૮, રર૧ર૪૮
- - ૪૬૯ ર૭૦ - ૫૭ - - -
૬૧ કબીર સાહેબ મંદિર ગૌશાળા
કબીર ટેકરી માર્કેટ યાર્ડ પાછળ, મુ.પો. રાજકોટ
ફોન નંબર-૦ર૮૧-રપપ૬૯ર૪૩
રાજકોટ રાજકોટ ૧ર - - ૩૪
૬ર ગૌસેવા સમાજ, મુ.પો. તોરમીયાં, તા. ધોરાજી, જી. રાજકોટ
ફોન નંબર- રર૮૩ર૦૪
તોરમીયાં ધોરાજી ૮૪ ૩ર ર૮ - - ૧૪૭
૬૩ શ્રી અંધ અપંગ ગૌઆશ્રમ ટ્રસ્‍ટ
મુ.પો. વાંકાનેર, તા.વાંકાનેર, જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧૮૮૪
ફોન નંબર- (૦ર૮ર૮)રર૧૯૬પ
મુન્‍નાભાઈ-મો. ૯૮રપર ૯ર૧૧૧૯
વાંકાનેર વાંકાનેર ૪૮૦ ૧૦૦ ૧૬૦ ૧૦ - - ૭પર

જીલ્‍લો : રાજકોટ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી ખાખરેચી પાંજરાપોળ ખાખરેચી મોરબી ૩ર રપ ૧૦૪ ૧ર રર ર૦૬
મુ.પો. ખાખરેચી, તા. મોરબી જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ર૧૦ રાજકોટ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૭ર ૩૬પ૧૯
ર. શ્રી ટંકારા પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ, ટંકારા, ટંકારા ટંકારા ૩૦ ર૦ ૪૦ ૧૪ ૫૫ ૧૬૮
મુ.પો. ટંકારા તા. ટંકારા જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૧ રાજકોટ
ફોનનંબર-
મો.૯૮૭૯પ ૮૭પ૭૮
શ્રી વિછીયા મહાજન પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ, વિછીયા જસદણ ૧૧૬ ૧૦૯ ૮ર ૩૪ ર૯ ૩૭૯
મુ.પો. વિછીયા તા. જસદણ જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૮૭ રાજકોટ
ફોન નંબર- ((૦ર૮ર૧) ર૭૩૬૪પ
મો. ૯૪ર૬૭૮૦૦૧૧
શ્રી ઉપલેટા પાંજરાપોળ ઉપલેટા ઉપલેટા ૩૦ ૧૮ ૧ર - - - ૬૫
લાટી પ્‍લોટ-કોલકીરોડ, મુ.પો. ઉપલેટા જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-૧૩૮ રાજકોટ
ફોન નંબર-(૦ર૮ર૬) રર૦૧૧૩
(ચ )(૦ર૮ર૬)રર૩૯૪૩
મો. ૯૪ર૭ર ૩૯૬૭૧
-
શ્રી રાજકોટ મહાજન પાંજરાપોળ, રાજકોટ રાજકોટ ૮૫૦ - ૧૦રપ - ૬૦૦ ૮૭૦ ૪૫૦ ૩૭૯૫
ભાવનગર રોડ,નદીના સામાકાંઠે, મુ.પો. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૦૬ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮૧)ર૪પ૭૦૧૯
(૦ર૮૧)-ર૪૪૦પ૧૪
શ્રી ભાયાવદર પાંજરાપોળ ભાયાવદર ઉપલેટા ૭૫ ૬૧ ર૦ ૧૦ર - - ર૬૭
ઠે. બજારરોડ, મુ.ભાયાવદર તા. ઉપલેટા
જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન- એ- ૧ર૪ રાજકોટ
ફોનનંબર-(૦ર૮ર૬) ર૭૪૮૭૩
શ્રી ગૌવંશ પાંજરાપોળ જામકંડોરણા જામકંડોરણા જામકંડોરણા ૬૦૦ ર૪૬ ર૦૦ ર૦ - - - ૧૦૬૬
મુ. જામકંડોરણા તા.જામકંડોરણા જિ. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૯૪૬ રાજકોટ
ફોન નંબર-(૦ર૮ર૪) ર૭ર૧૮૯
મો. ૯૮૭૯૮૬૯૪ર૧મો.૯૪ર૭ર ૭૦૬૬૩
શ્રી જેતપુર પાંજરાપોળમુ.પો. જેતપુર ચાંપરાજપુર રોડ, તા. જેતપુર જિ. રાજકોટ જેતપુર જેતપુર ર૦૦ ૭૪ ૫૦ ૧૧ ૧૦૦ - ૫૫ ૫૦૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ -૬૯ રાજકોટ
ફોન નંબર- ૦ર૮ર૩) રરર૮ર૧
મો. ૯૯૦૯ર ૩૧૦૯પમો. ૯૮રપ૯ ૪૦૯૧ર
શ્રી ધોરાજી પાંજરાપોળ અને ગૌશાળા ધોરાજી ધોરાજી ૧૧૫ ૪૦ $પ ૧૦ - રર૦
ઠે. જામકંડોરણારોડ, મુ.પો. ધોરાજી જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ર૧૬ રાજકોટ
ફોન નંબર-(૦ર૮ર૪) રર૧૦૮૦
મો.૯૪ર૮ર૬૧૮૭૪
૧૦ મોરબી મહાજન પાંજરાપોળ મોરબી મોર બી ૬૧૪ ૧૬૭ ૧૩૫ ૫૦૫ $પ ૧૪૮ ૪૦૪ ર૦૧૮
બજારલાઈન નહેરુગેટ મોરબી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૦ રાજકોટ
ફોન નંબર- (૦ર૮રર)રર૧૭પ૧
મો. ૯૪ર૭ર ૩૬૭૧૯મો.૯૮રપ૬ ૯૮ર૧૯
૧૧ ગૌસેવા પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ શિવરાજગઢ શિવરાજગઢ ગોંડલ ૧૫ ૧૦ - ૪૦
મુ. શિવરાજગઢ તા. ગોંડલ જી. રાજકોટ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૦૩૧ રાજકોટ
ફો નંબર-૦ર૮રપ- ર૮૭૪૪૦
૧ર જસદણ પાંજરાપોળ મુ.પો. જસદણ જસદણ જસદણ રપ ૧૦ - - - - ૪૦
ઠે. નગરપાલીકાસામે, તા.જસદણ જી. રાજકોટ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
મો. ૯૮ર૪૪ રપરપ૬
મો. ૯૪ર૯પ ૬૪૬૦૧
મો. ૯૮ર૪૪ રપ૪૦૦

જીલ્‍લો : સુરેન્‍દ્રનગર ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી ધારેશ્વર મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, સમઢીયાળા સાયલા ૪૭ ૧૪ - - ૭૦
મુ.સમઢીયાળા(રાબા)તા.સાયલા જી. સુરેન્‍દ્રનગર (રાબા)
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૮૬૩ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પપ) ર૬૬પ૬૬
મો. ૯૪ર૭૪ ૩૦૬૯૦
શ્રી ધારસી વિરજીની જગ્‍યા ગૌશાળા ચોટીલા ચોટીલા ૧૪ ૧૧ - - ૩૭
બસસ્‍ટેન્‍ડ પાછળ મુ.ચોટીલા જિ. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૩૭ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૧) ર૮૦૩૩૯
મો. ૯૮રપર ૮૬૪૩૯
શ્રી આપા રતાની જગ્‍યા ગૌશાળા નાની મોલડી ચોટીલા ૧૦ ૧૦ - - - ર૬
મુ.પો. નાની મોલડી તા. ચોટીલા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-
મો. ૯૮૭૯૩ ૭૬પપર
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર મુળી સંચાલીત ગૌશાળા, મુળી મુળી ૧ર ૩૫ ૧૦ - - ૬૦
મુ. પો. તા.મુળી જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રર૯ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૬) ર૩૩૩૩૦
મો. ૯૦૯૯૦ ર૯૦પપ
નવા સુરજ દેવળ મંદિર ગૌશાળા, નવાસુરજ ચોટીલા ૩૭ $પ - - - ૯૩
મુ. નવા સુરજ દેવળ પો. દેવસર, તા.ચોટીલા જી. સુરેન્‍દ્રનગર દેવળ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રર૭ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-મો. ૯પ૮૬૯ પપ૩૦૯
મો. ૯૪ર૭ર ૩૮૬પ૪
શ્રી ગોરડીયા હનુમાનજી મંદિર ગૌશાળા, સાયલા સાયલા ૩૩ - - - ૫૦
મુ.પો. સાયલા તા. સાયલા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૭ ૬૪ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-મો. ૯૮૭૯૩ ૩ર૯પ૧
શ્રી રામરોટી અન્‍ન૧ોત્ર આશ્રમ સચાલીત ગૌશાળા, કોઠારીયા વઢવાણ ૪રપ ૧૧૭ ૭૫ ૧૦ - - - ૬ર૭
મુ.પો. કોઠારીયા તા. વઢવાણ જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- રપ૪ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પર)ર૪૭ર૬પ(૦ર૭પર)ર૪૭પપપમો. ૯૪ર૬૩ ૭૪ર૬૩
શ્રી મોટા મંદિર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ લીંબડી, લીંબડી લીંબડી ર૦ ૧ર ૧૦ - - - ૪૩
ઠે. જુની નગરપાલીકા સામે, લીંબડી, જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૩૦ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૩) ર૬૧ર૮૮
મો. ૯૯રપ૦ ૮૩૧૧૧
શ્રી રામદેવજી સેવા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, નાના ટીંબલા લીંબડી ૧૪ - - - - ૧૭
મુ.નાના ટીંબલા,તા. લીંબડી જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧૭૬૮ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-મો. ૯૭૧૪૯ ૧ર૯પ૧
૧૦ કબીર આશ્રમ ગૌશાળા, લીંબડી લીંબડી $પ ૪ર ૧૯ - - ૧૧૧
મુ. પો. તા. લીંબડી જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૧૮૯ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૩) ર૬૦૪૦૧, ર૬૧પ૧૮
મો. ૯૪ર૬ર ૩૩૧૦૮,
મો.૯૪ર૮૪ ૪૮૯૭૦
મો. ૯૪ર૬૮ પ૦૦૦૪
૧૧ પૂ. તપસ્‍વીબાપુ સ્‍મૃતિ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, આચરડા ચુડા ૧ર ૧૦ - - - ર૮
મુ. આચરડા તા. ચુડા જિ. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૭૩ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૩)ર૩૬રર૪
મો. ૯૪ર૬૯ પ૮પ૯૯
૧ર શ્રી રામમહેલ મંદિર ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, ધ્રાગધા ધ્રાગધા - - - - ૧૭
મુ. પો. ધ્રાંગધા ઠે. કોર્ટની બાજુમાં, ધ્રાંગધા
જી. સુરેનદ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૮૮૮ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૪) ર૮૩૭૧૦
મો. ૯૮રપર ૮૬૪૩૯
૧૩ શ્રી દૂધઈ વડવાળા દેવ મંદિર ગૌશાળા, દૂધઈ મુળી ૧૪ર ૧૭ ૧૩ - - ૧૭૫
મુ.પો.દૂધઈ તા.મુળી જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૦૦ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-
મો. ૯પ૩૭૭ ૪પ૦૦૬
મો.૯૮રપર ૩૭૧૦૮
૧૪ શ્રી મનસુખભાઈ દોશી લોક વિદ્યાલય સંચાલીત ગૌશાળા, ઠે. સુરેન્‍દ્રનગર રાજકોટ રોડ, મુ.પો. સુરેન્‍દ્રનગર જી. સુરેન્‍દ્રનગર સુરેન્‍દ્રનગર સુરેન્‍દ્રનગર ૧ર - - - ર૬
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ર૬ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પર) ર૯૩૪રપ (૦ર૭પર)રપ૬પ૬
મો.
૧૫ નારાયણ એજયુકેશન એન્‍ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા, મેવાસા ચોટીલા ૪૪ - - - - ૫૦
મુ.મેવાસા, તા.ચોટીલા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-
મો. ૯૭રપ૭ ૯૧૩૩૭
૧૬ શ્રી લાલજી મહારાજ મંદિરની ગૌશાળા, સાયલા સાયલા ૧૫૦ ૩૫ ર૦ - - ર૧૩
ઠે. લાલજીમહારાજની જગ્‍યા મુ.પો. સાયલા તા. સાયલા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૩૯ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પપ)ર૮૦૬૪પ
મો. ૯૪૦૮૧ ૪૬૦૮પ
૧૭ શ્રી લાલજી મહારાજ ગૌશાળા, રાજસીતાપુર ધ્રાંગધા ૧૫ - - - રર
મુ.પો. રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૭૦ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૪) ર૩૦૪ર૭
મો.
૧૮ શ્રી દીપચંદ ગાર્ડી રુરલ એન્‍ડ એનીમલ પ્રોટેકશન એન્‍ડ ડેવલપમેન્‍ટ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા,રામપર રોડ, રાજસીતાપુર ધ્રાંગધા ૧૭ ૧૬ - - - ૩૯
રાજસીતાપુર તા. ધ્રાંગધા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
૦/૦ દિનેશ વી. શાહ ( સી.એ) દેરાસરરોડ, પીપલ્‍સબેંક સામે સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૩૭ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭પર) રરર૧૪૪
મો. ૯૭ર૬૯ રપર૬૩
મો.૯૮રપર ર૪૩રર
૧૯ શ્રી ખારેશ્વર મહાદેવ મંદિર ગૌશાળા, નીરાલી ધ્રાંગધા ૯ર ૧૫ - - ભ- ૧૧૬
ઠે. ખારેશ્વર મંદિર ગૌશાળા, મુ.પો. નિરાલી તા. ધ્રાંગધા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૪) ર૪૦૪૦પ૧
મો.
ર૦ શ્રી કાળીયા ઠાકરની જગ્‍યા સંચાલીત ગૌશાળા, મુ.પો. ગેડીયા તા.પાટડી જી. સુરેન્‍દ્રનગર ગેડીયા પાટડી ર૦ ૧૦ - - - ૩૬
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-
મો. ૯૪ર૬૮ પ૦૧પ૩
ર૧ શ્રી ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર ગૌશાળા, તરણેતર ચોટીલા - - - - ૧૧
મુ.પો. તરણેતર તા. ચોટીલા જિ. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-
મો. ૯૭ર૩૬ ૮ર૩૦પ
રર શ્રી માંડવ રાયજી ગૌશાળા, ટ્રસ્‍ટ મુળી મુળી મુળી ૧ર - - - - ૧૭
મુ.પો. તા.મુળી, જી.સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-
મો.૯૯૭૯૧ ૩૩પ૬પ
ર૩ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર ગૌશાળા વઢવાણ, વઢવાણ વઢવાણ ૩૮ ૧૭ - - - ૬ર
મુ.પો. વઢવાણ જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રરપ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પર) ૯ર૪ર
મો. ૯૮રપર ૪ર૭૩૩
મો. ૯૮રપ૦ ૩૧૭૩૩
ર૪ શ્રી વચ્‍છરાજદાદા જીવદયા ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, વચ્‍છરાજબેટ પાટડી ૩૦૦ ૧૫૦ ૧૦૦ ૧૫૦ - - - ૭૦૦
મુ.વચ્‍છરાજબેટ (રણ) વાયા ઝિઝુવાડા તા. પાટડી
જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૧ર૦૩ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-
મો. ૯૯૭૯૭ પ૧૯પ૪
મો.૯૯રપ૦ ૧૩૯૦૯
મો.૯૪ર૭પ પ૧૪પ૪
મો૯૯રપ૦૧૩૯૦૯ રઘુભા
રપ ઓમ શ્રી હરિહર સેવા આશ્રમ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, દસાડા દસાડા ૧ર - - ૩૦
મુ.પો. તા. દસાડા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ રપ૪૩ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૭)ર૮૦ર૯પ
મો.૯૯૦૯ર ૧૬પ૪૮
ર૬ લાઈફ મીશન રાજરાજેશ્વરધામ ગૌમંદિર ગૌશાળા, જાખણ લીંબડી ૩૦ ૧૩ - - - - $પ
ઠે. રાજરાજેશ્વરધામ ને.હા. નં.૮ મુ.જાખણ પો.બો.નં. ર૭ લીંબડી ,જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૪૩ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૩) ર૬૧૮૬૩-ર૯ર૦૬૩
મો.૯૮રપ૦ ૯પ૧૭પ
મો.૯૮રપપ પર૦૮(રાણાભાઈ)
મો.૯૭૩૭૮ર૯૦ર૪ ( નરેન્‍દ્રભાઈ)
ર૭ શ્રી પૂરણ સ્‍મૃતિ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, દૂધઈ મુળી ૬૦ ૧૧ - - ૮૩
મુ. દૂધઈ તા. મુળી જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૯પ૮ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-
મો.૯પ૩૭૭ ૪પ૦૦૬
મો.૯૮રપર ૩૭૧૦૮
ર૮ શ્રી કબીર આશ્રમ ગૌશાળા, ધ્રાંગધા ધ્રાંગધા ૪૦ ૧૦ - - - -- - ૫૦
ઠે. કબીરશેરી ધ્રાંગધા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ રપ૭ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-
મો. ૯૭ર૬ર ર૭ર૦૭
ર૯ શ્રી રામપ્રતાપ ગૌશાળા સેવા ટ્રસ્‍ટ કંથારીયા ચુડા ૧ર - - - - ૧૯
મુ. કંથારીયા તા. ચુડા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-
મો. ૯૪ર૭૪ ૪૧૪૭૭
૩૦ શ્રી વડવાળા દેવ મંદિર ગૌશાળા દૂધરેજ વઢવાણ ર૦૬ ૬૦ ૩૦ - - - ૩૦૦
મુ.પો. દૂધરેજ તા. વઢવાણ જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રર૬-સેરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર-રર૧૬૯૬
મો.૯૮૭૯૦ ૧૮૪પ૪
મો.૯૮ર૪૩ ૩૭૦પ૪
૩૧ શ્રી રામકૃષ્‍ણ ગૌસેવા સદન વિવિધલક્ષી ટ્રસ્‍ટ મુ. એરવાડા તા.પારડી જી. સુરેન્‍દ્રનગર એરવાડા પારડી ૧૩ - - - ૧૮
૩ર સર્વાત્રિણ ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્‍ટ મુ. કઠાડા તા.દસાડા તા. સુરેન્‍દ્રનગર કઠાડા દસાડા
રજીસ્‍ટ્રશનનંબર-
ફોન નંબર-
૩૩ પુરૂષાર્થ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા હળવદ હોટલ ન્‍યુ પરિશ્રમ-હળવદ માળીયા હાઈવે મુ.હળવદ જી. સુરેન્‍દ્રનગર હળવદ હળવદ ૧૫ - - - ર૬
રનીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૩૧ર૬સુરેન્‍દ્રનગર
૩૪ શ્રી ચોરવીરા રામટેકરી ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટમુ. ચોરવીરા(થાન) સાયલા જી. સુરેન્‍દનગર ચોરવીરા સાયલા ૬૭ ૧૬ ૧૧ - ૧૪ ૧૧૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ર૧૧પ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- ૯૮૭૯૪પ૧૦૪૩ રમેશભાઈ
૩૫ બાબારામદેવ ટ્રસ્‍ટ નકલંક ગુરૂઘામ શકિતનગર(સુખપર) તા. હળવદ જી. સુરેન્‍દ્રનગર શકિતનગર હળવદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-૦ર૭પ૮-ર૯૧૩૯૩
મો. ૯૯રપ૯ ૭૪૧૭૪
મો. ૯૯રપ૯ ૭૧૧૭૪
૩૬ ભગવાનઘામ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ ગુરૂકુળ ગૌશાળા, તા. ધ્રાંગધ્રા હળવદ રોડ, સુરેન્‍દ્રનગર ધ્રાંગધ્રા ધ્રાંગધ્રા ર૪ ર૩ - - - પર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૯૮૬- સુરેન્‍દ્રનગર
મહેશભાઈ મોફ ૯૪ર૬ર ૧૩ર૮૯
૩૭ શ્રી દેશળભગતની જગ્‍યા ગૌશાળા ધ્રાંગધ્રા ધ્રાંગધ્રા
તા. ધ્રાંગધ્રા હળવદ રોડ, સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટેશન નંબર

જીલ્‍લો : સુરેન્‍દ્રનગર પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી સાયલા મહાજન પાંજરાપોળ, સાયલા સાયલા ૧૭૫ ૬૩ ૧૩૪ ૧૦૮ ૪૬૬ ૪૦ ૯૮૯
મુ.પો. સાયલા તા. સાયલા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર ઈ- ૬૬ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭પપ) ર૮૦પ૮ર
મો. ૯૩૭૬૬ ૬૦૩૧૧
ર. શ્રી વઢવાણ મહાજન પાંજરાપોળ, વઢવાણ વઢવાણ ર૦૯ ર૦ ૫૦૪ ૧૦૦ ૭૦ ૩૫૦ - ૧રપ૩
મુ. સીયાણીની પોળ બહાર, વઢવાણ,
જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૯ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર- (૦ર૭પર) ૩રપ૬પ૪
(ડ )( ૦ર૭પર)રર૦૦૪૪-
મો.૯૪ર૬૯ ૩૪૧પ૬
શ્રી લખતર પાંજરાપોળ, લખતર લખતર ૭૫ ૧ર ૧૦૩ ૧૫૪ ૬૪ ૪રર
મુ.પો. લખતર તા. લખતર
ઠે. પાટડી દરવાજાપાસે, જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૭૦ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭પ૯) રર૩૩૩૯
મો. ૯૯રપ૧ ૮ર૬૮ર
મો. ૯૭ર૭૧ ૧૦પપ૦
મો. ૯૪ર૭૦ ૮૮૬૧૧
શ્રી થાનગઢ પાંજરાપોળ, થાનગઢ ચોટીલા ૩૩ ૩૯ - ૩૮ ૧૧૫
ઠે.પાંજરાપોળ શેરી, દેનાબેંક પાસે, થાનગઢ તા.ચોટીલા,જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૬૭ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭પ૧) રર૦૮૯૬
(૦ર૭પ૧)રરર૪ર૮
લીંબડી મહાજન પાંજરાપોળ, લીબડી લીંબડી ર૭૧ ર૦૪ ૩૬૫ ૧૧૮ ૧૩૧ ૫૦ ૧૧૪૮
મુ.પો.લીંબડી , જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૭૭ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૩) ર૬૦૦૧૩
મો. ૯૮રપ૭ ૧૧૭૭૬
શ્રી ટીકર પાંજરાપોળ, ટીકર હળવદ ૫૦ ૧૫ રપ - - - - ૯૦
મુ.પો. ટીકર(રણ) તા. હળવદ જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૮૬ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોનનંબર-મો. ૯૯૦૯૦ ૧૩૮૩૮
શ્રીચોટીલા મહાજન પાંજરાપોળ, ચોટીલા ચોટીલા ૧૫૬ - ૭૫ ૭૫ ૬૭ ૩૮ - ૩૫૧
સુખનાથ મહાદેવ મંદિર સામે ,તાલુકાપંચાયત રોડ,મુ. ચોટીલા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૩૭ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૧) ર૮૦૧૮૧
મો. ૯૯૯૮૪પર૯૧૧
બજાણા પાંજાપોળ, બજાણા પાટડી ૩૧ ૭૦ ૧ર ૩૧ ૧૫૭
મુ. બજાણા તા. પાટડી, જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૩૮ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૭) રર૬ર૭૬
મો. ૯૮રપ૪પ૭૭૯ર
શ્રી મૂળી મહાજન પાંજરાપોળ, મુળી મુળી ૪૪૬ ૫૦૩ - ર૧ ૬૧ ર૦૩ - ૧ર૩૪
મુ.પો. મુળી જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૬ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૬) ર૩૩પ૧પ
૧૦ શ્રી પાટડી પાંજરાપોળ, પાટડી પાટડી ૫૮ ૩૦ ૪ર ૧૪ ૩૩ ૧ર ૧૯૧
મુ.પો. પાટડી તા. પાટડી, જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૪ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૭) રર૭પ૬૧
મો. ૯૯રપ૦ પ૩પ૧૦
૧૧ શ્રી ધ્રાંગધ્રા પાંજરાપોળ ધ્રાંગધ્રા ધ્રાંગધ્રા ૧૫૪ ૯૫ ૬૦૬ ૬૯ ૫૩ ૪૫૭ ૩૭ ૧૪૭૧
મુ. નાની બજાર, ધ્રાંગધ્રા ,તા. ધ્રાગધ્રા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૬ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૪) ર૮૩૮૯૭
(ડ )(૦ર૭પ૪) ર૮ર૬૯૧ ( ચ ) ર૮રર૩પ
ર૮ર૭ર૩ મહેન્‍દ્રભાઈ
૧ર. શ્રી આદરીયાણા ખોડાઢોર પાંજરાપોળ, આદરીયાણા દસાડા - - ૧૪ ૩૮
મુ.પો. આદરીયાણા તા. દસાડા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૧૮ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૯૯૮૦ ૬૦૯૯૪
૧૩ શ્રી ઝીંઝુવાડા પાંજરાપોળ, ઝીઝુવાડા પાટડી - - ર૧
મુ. ઝીઝુવાડા તા. પાટડી, જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૬ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૭) ર૮ર૪૭પ
મો. ૯૪ર૯૦ પ૦૩૧૪ જગદીશભાઈ
૧૪ શ્રી હળવદ પાંજરાપોળ હળવદ હળવદ ૧૦૦ ૫૦ ૫૦ ૧૦ ૧૫ ર૦ રપ૦
મુ.પો. હળવદ જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૮૯ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૮) ર૬૧૪૯૦
(૦ર૭પ૮) ર૬૦૦૩પ
૧૫ શ્રી ચુડા મહાજન પાંજરાપોળ, ચુડા ચુડા ૧૬ર ૩૦ ૪ર ૧૧ ૫૧ ૩૦૯
મુ.પો. ચુડા જી. સુરેન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૩ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૩) ર૩૩૪૬ર
મો. ૯૮૭૯૬ ૪૩૮૮૭ પ્રફુલભાઈ ભટૃ
૧૬ શ્રી ગેડીયા મહાજન પાંજરાપોળ, ગેડીયા પાટડી - - - - - - - -
મુ.પો. ગેડીયા તા. પાટડી જી. સુરેન્‍ન્‍દ્રનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૩૭ સુરેન્‍દ્રનગર
ફોન નંબર- (૦ર૭પ૧) ર૮૦૧૮૧
મો. ૯૯૯૮૪પર૯૧૧ બીપીનભાઈ

જીલ્‍લો : ભાવનગર ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
ગ્રામ દ૧િાણા મુર્તિ ગૌશાળા, આબલા આંબલા સીહોર ૧૮ ૧૮ ૧૦ - - ૫૦
મુ. આબલા તા.સીહોર જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર ઈ ૭૪ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો.૯૯૭૯૭૧૬૧૪ર
ર. ગુરૂકુળ ગૌશાળા સોનગઢ સોનગઢ સિહોર ૧૬ ૧ર - - ૩૯
મુ.પો. સોનગઢ તા. સિહોર, જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર એફ-૧૯પ૦ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૬પ) ર૪૪૩૩૦
(૦ર૬પ) ર૪૬૪૬૪૪
મો.૯૯૭૯૭૧૬૧૪ર
શ્રી વિસામણ ભગતની જગ્‍યા ગૌશાળા, પાળીયાદ બોટાદ ૧૬૪ ૧ર૮ ૫૫ ૫૩ ૧૦ ૪ર૧
મુ. પાળીયાદ તા. બોટાદ જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર ઈ ૪૦૩ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૯)ર૮ર૬રપ/ર૮ર૩પ૧
(૦ર૮૪૯) ર૮ર૬૦૧)
મો.
શ્રી મહુવા ગૌરક્ષાસભા મહુવા મહુવા ૫૫ ૭૯ ર૮ - - ૧૭ર
મુ. મહુવા ઠે. નેસવડરોડ, સંદિપ સિમેન્‍ટની બાજુમાં તા. મહુવા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧૯૭ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૪) ર૯૪૦૪પ
મો. ૯૯રપ૯ ૯૪૩૯પ
શ્રી ગૌરક્ષા સંસ્‍થા પાલીતાણા પાલીતાણા પાલીતાણા ૪૦૦ ૫૦ ૩૦ - - ૪૮૯
તળાવ વિસ્‍તાર મોટી પોસ્‍ટ ઓફિસ સામે મુ. પાલીતાણા તા. પાલીતાણા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૭૧ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૮) રપર૩૪૯/રપ૩૩૦૬
મો.૯૪ર૭૪ ૪૮ર૮૦
શ્રી લોકસેવા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા વળાવડ સિહોર ૧૭ ૧ર ૦ર - - - ૩૬
મુ.પો. વળાવડ, તા. સિહોર જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧પ૭૦ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૬) ર૩૧પ૦પ
મો. ૯૮રપર ૦૭૦૩પ
સૌરાષ્‍ટ્ર ગાંધીજી ગ્રામોઘ્‍ધાર ટ્રસ્‍ટ ,ગૌશાળા, ગઢડા ગઢડા ૧૩ ર૩ - ૪૮
ઠે. નિગાળારોડ, ગઢડાસ્‍વામી
શ્રી જે.સી.કુમાર મહાવિદ્યાલય, સંચાલીત ગ્રામોદ્યોગ ગૌશાળા મુ. ગઢડા સ્‍વામી, જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૮૮ ભાવનગર
ફોન નંબરઅ (૦ર૮૪૭) રપ૩૦૧૬
મો. ૯૪ર૬ર ૦૪૯૮૬
શ્રીમતિ સૂરજબેન શાંતિલાલ ગાંધી, ગોકુલ ગૌશાળા વાળુકડ પાલીતાણા ર૦ ૧૮ ૧૧ - - પર
મુ.પો.વિશ્વ વિહાર કેળવણી મંડળ, સંચાલીત લોકવિદ્યાલય, વાળુકડ તા. પાલીતાણા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧૯૬ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૮) ર૮૩૩૪૪
મો. ૯૪ર૬૩ ૯પર૧પ
શ્રી ઢસાજંકશન ગૌશાળા, ઢસા ગઢડા ૧૭ ૩૦ ર૦ ભ- - - ૭૦
ઠે.શાકમાર્કેટના ખાંચામાં ઢસાજંકશન તા. ગઢડા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧૬૩ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૭પ૧૧રરપ
મો. ૯૪ર૬૪૬૪૭૩૭
૧૦ શ્રી લોકભારતી ગૌશાળા સણોસરા તા. શિહોર,જી. ભાવનગર સણોસરા શિહોર ૩ર પર - - ૯૬
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧૩૩ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૬) ર૮૩પ૪૪
(૦ર૮૪૬) ર૮૩ર૬૬
મો. ૯૪ર૭૪ ૦૯૭પપ
મો. ૯૪ર૬૯ ૧૪૪૬૬
૧૧ બોચાસણવાસી શ્રી અક્ષરપુરષોતમ મંદિર ગૌશાળા, ગઢડા ગઢડા ૩૦ ૧૩ - ૬૩
મુ.ગઢડા(સ્‍વામી)ઠે. ટેકરાઉપર, જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ર૮૪૬ અમદાવાદ
ફોનનંબર- (૦ર૮૪૭) રપર૯૧૦,રપર૦પ૧
મો. ૯૯૯૮૯૯૪૪રર
૧ર શ્રી મોંધીબા ગૌશાળા, સિહોર સિહોર ૭૦ ર૮ ૧ર - - ૧૧૫
૦/૦ કોયાભગતની જગ્‍યા મુ. સિહોર તા. સિહોર
જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ ૧૦૭૯ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૬)રરરર૩પ
મો. ૯૪ર૮૧ ૮ર૬૮પ
૧૩ મોટા ગોપનાથ મહંત જગ્‍યા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, મોટા ગોપનાથ તળાજા - - - ૧૧
મુ. મોટા ગોપનાથ પો. રેલીયા તા. તળાજા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ પ૮૯ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪ર) ર૮૭૭૩૦ (૦ર૮૪૪) રરર૭૬પ
મો.
૧૪ ગ્રામ દ૧િાણ મૂર્તિ મણાર, લોકશાળા મણાર તળાજા ૩૫ ર૦ - - ૬૫
પોસ્‍ટ- લોકશાળા, વાયા ત્રાપજ મુ. મણાર જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૭૪ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૭રપ૮ પ૦૩૬૧
મો. ૯૮ર૪ર ૧૯ર૮૬
૧૫ તળાજા માહાજન ગૌશાળા, તળાજા તળાજા ૪ર ૧૪ ૧૦ - - ૭૦
મુ. તળાજા , ગોરખીરોડ, જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧૮પ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪ર) રરર૮૦૪
(૦ર૮૪ર)રર૪૧ર/રર૪૮૬
મો.
૧૬ શ્રી મહાજન ગૌશાળા, ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર ૩૬ ૩૦ ૧૭ - ૯૪
શ્રી મહાજન ગૌશાળા, ધોધારોડ , જકાતનાકાસામે મુ. ભાવનગર જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧૦પ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૮) રપ૬પ૪૭૩
મો.
૧૭ સદગુરૂ સેવા સમિતિ, ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, બોટાદ બોટાદ ૧૫ - - - ર૬
કાવેરી ગૌશાળા,યોગાશ્રમ ,લાતીબજાર પાછળ,
નોકરીયાત સોસાયટી, ગાયત્રીનગર,મુ.પો.બોટાદ તા. બોટાદ, જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧૭૪૪ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૯)ર૪ર૧૬૭
મો. ૯૯૦૪૩ ૬પ૮ર૯
૧૮ શ્રી આદર્શ ગૌશાળા, દુઘાળા દુધાળા પાલીતાણા ૧૦ - - - - ૧૫
ગ્રામ વિદ્યાલય,દુઘાળા સંચાલીત ગૌશાળા, મુ. દુઘાળા તા. પાલીતાણા જી. ભાવનગર.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૮) ર૮રર૭૬
મો. ૯૪ર૬૯રર૮૪૮
મો. ૯૪ર૬ર૦૭પપ૦
૧૯ શ્રી શેઠ આણંદજી કલ્‍યાણજી સાવજનીક ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા, ઓવનરોડ, મુ.પો.તા. પાલીતાણા,જી. ભાવનગર પાલીતાણા પાલીતાણા ૩૦ ૧૧ ર૦ - - ૬૫
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ર૦૧૪ અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૮) રપર૮પ૩
મો.
ર૦ શ્રી ગોપીનાથજી દેવ મંદિર ગૌશાળા, ગઢડા ગઢડા ૮૦ ૭૦ ૩૦ ૧૯૦
મુ.પો. ગઢડા(સ્‍વામી) જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૩૭પ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૬ર પર૯પ૧
મો. ૯૪ર૬૮ ૦૪૧૦ર
ર૧ શ્રી ચિત્રકુટઘામ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા,મુ. તલગાજરડા, તા.મહુવા જી. ભાવનગર તલગાજરડા મહુવા ૩૩ ર૦ ૧૯ - - - ૭૫
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૬૯૩ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૪) રરર૦૯૦
મો.
રર શ્રી ગોપાલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, મહુવા મહુવા પર ૩૦ રપ - - - ૧૧૦
ઠે. ડાયમંનગરયાર્ડના દરવાજાસામે, મુ.મહુવા
જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧ર૯૪ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯રર૭૦ ૬૬૯ર૦
ર૩ હસ્‍તી ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, સમઢીયાળા-ર બોટાદ ૧૭ - - - ૩૧
મુ. સમઢીયાળા-ર તા. બોટાદ જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ર૭૧૮ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૮રપર ૮૭૭પપ
મો. ૯૮૭૯૭ ૯૬૦પ૬
ર૪ શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ કામધેનું ગૌશાળા, ટ્રસ્‍ટ, ઘારડી તળાજા ૧૭ ૧ર - - - ૩૭
મુ. ધારડી નેશનલ હાઈવે નં. ૮-ઈ તા. તળાજા, જી.ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ર૯૦૦ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૬૯ ૭૯૯૬૮
મી. ૯૮રપ૭ ૭૯૯૯૯
રપ શ્રી સદાશિવ સદભાવના ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, ભદૃાવડી બોટાદ ૩૦ - - - ૪૦
મુ. ભદૃાવડી પો. ભદૃાવડી વાયા પાળીયાદ,
તા. બોટાદ જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ર૭પ૬ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૯૦૪૩૬પ૮ર૯
ર૬ બાપુજી સેવા ટ્રસ્‍ટા સંચાલીત રાધિકા ગૌશાળા, સાલૈયા બોટાદ ૪૪ ૧૫ રપ - ૯૦
ભૂતડાદાદા ખોડીયાર માતા આશ્રમ મુ. સાલૈયા તા. બોટાદ જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ફોન નંબર
મો.૯૮ર૪૮૮૭૩૧૪
ર૭ ગોપીનાથ દેવ કેળવણી ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, ગઢડા ગઢડા ૧૬ - - - ૩૦
ઠે. ઘેલાનદીકાંઠે સ્‍વામીનારાયણ વિદ્યા મંદિર
ગઢડા(સ્‍વામી) જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૩૪૬ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૯) રપ૩ર૮૩
મો. ૯૪ર૬૩ પ૭૮૭૪
ર૮ ગૌરક્ષા સમિતિ મુ. ઉગામેડી તા. ગઢડા જી.ભાવનગર ઉગામેડી ગઢડા ૯૪ ૬ર ૩૧ - - ૧૯૦
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ ર૭૮પ ભાવનગર
ફોનનંબર-
મો. ૯૯૧૩૯ ૩૭ર૪૯
ર૯ ગાયત્રી ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, અડતાળા ગઢડા ૮૫ ર૮ ૩૦ - - ૧૫૦
મુ. અડતાળા તા. ગઢડા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ ૧૭પ૧
ફોનનંબર-(૦ર૮૪૭) ર૯૦ર૦૯
મો. ૯૪ર૬૮ ૪પ૭૧ર
૩૦ શ્રી ગઢડા જીવદયા જનકલ્‍યાણ ટ્રસ્‍ટ ગઢડા ગઢડા ૧૮ - ૩૮
તાલુકા કચેરી સામે, મુ.પો. ગઢડા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ર૩૭૧ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૭) રપ૩૩૭પ
મો. ૯૪ર૬૩ ૪૪૯૬પ
૩૧ રામમઢી આશ્રમ હનુમાન મંદિર દૂદાપુર,દેવ ગઢડા દુદાપુર ગઢડા ૩૦ ર૦ - - રર ૮૦
મુ. દુદાપુર ગઢડા હાઈવે બોટાદરોડ, જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ર૧૭૮ ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૯ર૪૩ ૧૧૭૮૭
૩ર સ્‍વ.શ્રી પી.એમ. માંગુકીયા ગૌશાળા,એન્‍ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, ગારીયાઘારમુ. ગારીયાઘાર, પચ્‍છેગામરોડ, ગારીયાઘાર ગારીયાઘાર ૧ર૦ ૧૫ ૧૦ - - ૧૫૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ રપ૬૮ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૩) રપ૦૪પ૧
મો. ૯૪ર૬૯ ર૩૯૬૭
૩૩ શ્રી લોકનિકેતન ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત સ્‍વ.અંબાબા શામજીભાઈ ડાખરા કામધેનું ગૌશાળા, બેલા તળાજા ર૭ ૧૦ - - - - ૪૦
મુ.બેલા તા. તળાજા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૧૦૭૮ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪ર) ર૮૬૩૯૧
મો. ૯૯રપ૯ ૯૪૩૯પ
૩૪ જયગુરૂદેવ જીવદયા સંસ્‍થા સીદસર ભાવનગર ર૪ - - - ૩૫
મુ. સીદસર ગોપાલ હોટેલ પાછળ જયગુરૂદેવ, ગૌશાળા, તા.જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૧૭૪ર ભાવનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૭રપ૩ ૭૬૯૧૭
૩૫ શ્રી રબારી સમાજ ગુરૂશ્રી કલ્‍યાણદાસજી ચેરીટેબલ અને ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ કદમગીરી( બોદાનાનેસ) કદમગીરી પાલીતાણા ૬૦ ૬૦ ૧૦ - - - ૧૩ર
મુ. કદમગીરી( બોદાનાનેસ) તા. પાલીતાણા જી. ભાવનગર

જીલ્‍લો : ભાવનગર પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
ગઢડા મહાજન પાંજરાપોળ, ગઢડા ગઢડા ર૩૩ ર૦પ ૧૬૫ ૧૩ ૪૦૩ ૧૭ ૯૮ ૧૧૩૪
મુ.પો.ગઢડા(સ્‍વામી) ઠે. ભડલીના ઝાંપે,આયરનાચોરાપાસે, ગઢડા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૭૬ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૪૭) રપ૩પ૭પ
મો. ૯૪ર૭૭ પ૮પપ૩
ર. મહુવા પાંજરાપોળ, મહુવા મહુવા ૧૫ ૧ર ર૭ - ૩૫ ૭ર ૮ર ર૪૩
મહુવા વીસા શ્રીમાળી, તપગચ્‍છીય શ્વેતાંમ્‍બર મુર્તિપૂજક જૈન સંધની પેઢી, કેબીનચોક મહુવા તા.મહુવા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૪ ભાવનગર
ફોન નંબર- રરરપ૭૧
મો. ૯૮રપ૩ ૮૬૭પ૧ સંજીવભાઈ દોષી
શ્રી ગારીયાઘાર મહાજન પાંજરાપોળ, ગારીયાધાર ગારીયાધાર ૮૫ ૧૦ ૧૩ ૧૪ પર ૧૮૦
ઠે.આશ્રમરોડ, ગારીયાધાર, જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૭૦ ભાવનગર
ફોન નંબર-મો. ૯૪ર૬૯ ૪પ૩ર૧
મો. ૯૪ર૬૩ ૭૪૬૪૦
૯૪ર૬૩ ૬૪૦ દેવેન્‍દ્રભાઈ
૯૪ર૯૯ ૪પ૩ર૧ રમણીકભાઈ
શ્રી દોશી ભાણજી દેવજી પાંજરાપોળ, ભાણાવાવ મહુવા ૪૦ ૪૧ રપ - ૧૦૪ ૧૧૭
મુ. ભાણાવાવ, પો. નાનાજાદરા, તા. મહુવા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- પ૪૬ ભાવનગર
ફોન નંબર-મો. ૯૯૧૩૦ ૩૦૪૯૯
મો.૯૪ર૬૯ ર૪૪૪૩
આણંદજી કલ્‍યાણજી છાપરીયાળી પાંજરાપોળ છાપરીયાળી મહુવા ૧૯૯૩ ૮૮૮ ૧૬૬૬ ૧૭૫ ૧૧૩૮ $પપ રપર ###
મુ. છાપરીયાળી તા.મહુવા જી. ભવાનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૯૧૪ અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૪)ર૯૦૦૪પ(૦ર૮૪પ)ર૮૧૪ર૯
(૦ર૮૪પ) ર૮૧૪૪૬
મો.૮૪ર૬ર ૧૦પ૩ર
પ્રભવ હેમ કામધેનું ગીરી વિહાર, ટ્રસ્‍ટ પાંજરાપોળ, પાલીતાણા પાલીતાણા ### ૧૦૦૦ ૫૦૦ ૩૦ ૫૦૦ ૫૮ - ###
ઠે. શેત્રુજીડેમ મુ.પાલીતાણા તા. પાલીતાણા
જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૭૯૮ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૪૮) રપરરપ૮-રપ૧૦૦૩
મો. ૯૯૭૯૪ ૬૪૯૬૯
શ્રી હર્ષદરાય પુનમચંદ્ર દોશી પાંજરાપોળ વલ્‍લભીપુર વલ્‍લભીપુર ૩૧ ૪૮ ૧૫ ૧૩૬ - ર૪૦
ભાવનગર પાલીતાણા હઈવેરોડ, વલ્‍લભીપુર તા. વલ્‍લભીપુર જી. ભાવનાગર.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૪૧ ભાવનગર
ફોન નંબર-( ૦ર૮૪૧ )રરર૧૬૭
મો. ૯૪ર૬૮ પ૬૧૩૧ નિરંજનભાઈ
બોટાદ મહાજન પાંજરાપોળ, બોટાદ બોટાદ ર૧પ૬ ર૦૩ ૧રર ૩૧૭ ૧૬૪ ૬૦ ૩૦ર૩
મુ. બોટાદ ઠે.પરાબજાર બોટાદ, તા. બોટાદ જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૧૬ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪૯ ) રપ૧૪૬૬/રપર૯૧૮
મો. ૯૮ર૪ર૦૭૮૭૦
મો.૯૮ર૪૯ ૯૭૧૦૦
શ્રી જેસર મહાજન પાંજરાપોળ, જેસર મહુવા ૧૪ - - - ર૧
જેસર મહુવારોડ, તા. મહુવા જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૯૦ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૮૪પ) ર૮૧ર૦૪/ર૮૧૪૪૬
મો. ૯૪ર૬૯ ર૩૬રર
મો. ૯૪ર૬ર૧૦પ૩ર શાંતિભાઈ મહેતા
૧૦ ઢસા જંકશન પાંજરાપોળ, ઢસા ગઢડા ૮૫ ૩૦ ર૦ - -- - ૧૪૦
ઠે. શાકમાર્કટના ખાંચામાં મુ. ઢસા જંકશન
તા. ગઢડા(સ્‍વામી) જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૯૩- ભાવનગર
ફોનનંબર-
મો. ૯૪ર૭પ ૧૧રરપ
મો. ૯૪ર૬૪ ૬૪૭૩૭ દિલીપભાઈ
૧૧ પાળીયાદ મહાજન પાંજરાપોળ, પાળીયાદ બોટાદ ૫૦ ૮૦ ૪૦ - ૭૦ ૧૦ ૧રપ ૩રપ
ઠે. બજારમાં મુ. પો. પાળીયાદ તા. બોટાદ જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૭ર૩ ભાવનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૪૭) રપ૩પ૭પ
મો. ૯૪ર૭૭ પ૮પપ૩
૧ર શિહોર પાંજરાપોળ,ઠે.તમાકુ બજાર શિહોર શિહોર શિહોર ર૭ - ૫૭ ૧૭ ૯૬ ૧૦ ર૦૯
તા. શિહોર જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ ર૮૯ ભાવનગર
ફોન નંબર- (૦ર૮૪૬)ર૩૧રર૦
મો. ૯૮રપ૦ ૩૮૩પ૧
૧૩ શ્રી કેરીયા નં.૧ પાંજરાપોળ કેડીયા નં.૧ બોટાદ ૧૫૦ ૯૮ ૧૦૦ - - - ૩૫૦
મુ.કેડીયા નં.૧ તા. બોટાદ જી. ભાવનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૭પ૮
ફો નનંબર-
મો. ૯૩ર૩૩ ૩૧૮૦૮
મો. ૯૪ર૬ર ૩૯પ૭૩

જીલ્‍લો : અમરેલી ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી અમરેલી ગૌશાળા, અમરેલી અમરેલી ર૬ - - - - - - ર૬
મુ. પો. અમરેલી જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- પ૦ અમરેલી
ફોન નંબર (૦ર૭૯ર) રર૩૯૧૦
(૦ર૭૯ર) રર૧૧ર૮
મો.
શ્રી સાવરકુડલા ગૌશાળા, સાવરકુંડલા સાવરકુંડલા ર૦૮ ૧૧૬ ૧૧૩ ૮૧ - - પરર
મુ. પો. સાવરકુંડલા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૦૯૦ અમરેલી
ફોન નંબર (૦ર૮૪પ)ર૪ર૬૬૩
મો. ૯૪ર૯૦ ૭૪૦૭૪ મંત્રી
શ્રી રાજુલા ગૌશાળા, રાજુલા રાજુલા ૯૧ ૩૫ ૧૫ - - ૧૪૪
મુ. પો. રાજુલા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રર૯ અમરેલી
ફોન નંબર (૦ર૭૯૪) રરરપ૧
મો. ૯૭૧૪૩ ૭૯૪૯૬
શ્રી દાનેવ ગૌશાળા, ટ્રસ્‍ટ ચલાલા ચલાલા ઘારી ૩૦ ૧૦ ૧૫ - - - - ૫૫
મુ. પો. ચલાલા તા. ઘારી ,જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૦૧ અમરેલી
ફોન નંબર (૦ર૭૯૭) રપ૧પપ૧
મો. ૯૪ર૬ર ૩૧૪૭૧
શ્રી ઘ્‍યાન સ્‍વામી બાપા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, સેંજલ સાવરકુડલા ર૦ - - - ૩ર
મુ. પો. સેજલ તા. સાવરકુંડલા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- અમરેલી
ફોન નંબર (૦ર૮૪પ) ર૮૦૬૦ર
શિવાજીનગર ગૌસેવા સમાજ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા મુ. શિવાજીનગર તા.ભુવારોડ, તા. સાવરકુંડલા જી. અમરેલી શિવાજીનગર સાવરકુંડલા ૧૦૦ રર ૧૪ - - - ૧૩૭
રજીસ્‍ટેશન નં. ઈ-૧૦૩૪ અમરેલી
ફોનનંબર
મો. ૯૪ર૭૭૪રર૩૯
શ્રી લાલજી મહરાજ ગૌસેવા ચેરીટેબલ ગૌશાળા, રામપુરા રાજુલા ૧૦ - - ર૩
મુ. રામપુરા પો. ઉચૈેયા તા. રાજુલા જી.અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૧૭૭ અમદાવાદ
ફોન નંબર
મો.૯પ૭૪૩૩૬૩૧૦
મો.૯૦૧૬૧પ૪૯૪૧
શ્રી સર્વોદય સરસ્‍વતી મંદિરગૌશાળા, મુ. બાબાપુર તા.જી. અમરેલી બાબાપુર અમરેલી ૬ર - - ૮૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૮ વડોદરા
ફોન નંબર (૦ર૭૯ર) ર૭૭૦૦૭-ર૭૭૦૪ર
શ્રી ગ્રામ સેવા કેન્‍દ્ર ખડસલી ગૌશાળા, ખડસલી સાવરકુંડલા ર૦ ૧૦ - - - ૩૯
મુ. પો. ખડસલી તા. સાવરકુંડલા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એફ- ૬૩૦ અમરેલી
ફોન નંબર (૦ર૮૪પ) રપરપ૦૪
મો. ૯૮રપ૦૮૩પ૮૭
મો. ૯૪ર૬ર ર૦૪૭૪
શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌ લોક સેવાઘામ, મુ. જાબગીરી તા. ઘારી જી.અમરેલી , જાબગીર ધારી ૧૦૧ ૬૭ ૩૫ $પ - - રપ૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬પર અમરેલી
ફોન નંબર
મો. ૯૮૭૯૮ ૯પ૩રપ
૧૦ શ્રી અંટાળીયા મહાદેવ ગૌશાળા, અંટાળીયા લીલીયા ૧૦ - - - ૧૮
મુ. પો. અંટાળીયા તા.લીલીયા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૩૦૩ અમરેલી
ફોન નંબર
મો. ૯૪ર૬ર ૩૩૯ર૭
૧૧ શ્રી ગૌસેવા મંડળ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,ચલાલા ચલાલા ઘારી ૩૮ ૧૪ - - - ૬૦
મુ. ચલાલા તા. ઘારી જી.અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૩૭૩ અમરેલી
ફોન નંબર (૦ર૭૯૭) રપ૧૧૬પ
મો. ૯૮૭૯૪ ૭૩રરર
૧ર શ્રી સુદરકાંડ રામાયણ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ, બોરડી બોરડી ઘારી ૫૦ ૧૦ - - - ૬૫
મુ. બોરડી તા. ઘારી જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ-૧૩પ૯ અમરેલી
ફોન નંબર
મો. ૯૪ર૭૭ ૪પ૯૧ર
૧૩ શ્રીપાવનગામ ગૌસેવા આશ્રમ નાના માસીયાળા નાના માસીયાળા અમરેલી ૪૦ ર૦ ૧૦ - - - ૭ર
મુ.પો. નાના માસીયાળા, તા. અમરેલી જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટેરન નંબર- એફ-૧૦પ૦ અમરેલી
ફોનનંબર-(૦ર૭૯ર)રર૮પ૧૦૦
મો.
૧૪ શ્રી બાઢડા કેળવણી મંડળ સંચાલીત શ્રી કૃષ્‍ણ ગૌશાળા, મુ. બાઢડા તા. સાવરકુંડલા જી. અમરેલી બાઢડા સાવરકુંડલા ૫૦ ૧૯ ૧ર - - ૮૬
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧૧૧૬ અમરેલી
ફોન નંબર- (૦ર૮૪પ) રપ૩૬૯૧
મો. ૯૯રપર ૮૯૯૬ર
મો. ૯૮ર૪૩ ૧૦૩૦૯
૧૫ શ્રી અલખઘરી ગૌસેવા ગોવિદભગત ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા દહીથરા લાઠી ૧૫૬ રપ રપ - રર૪
મુ. દહીથરા તા. લાઠી જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૭૪૮ અમરેલી
ફોન નંબર
મો. ૯૪ર૬૪ રપપર૭
૧૬ મહાદેવ ગૃપ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, સંચાલીત ગૌશાળા લાઠી લાઠી લાઠી ૧૦૦ - - - - ભ- ૧૦ર
મુ. ખોડીયાર મંદિર પાછળ, અમરેલીરોડ, મુ.પો.લાઠી જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૬૯ ૬૭૭૭ર
૯૪ર૮પ૬૧૧૬પ
૧૭ શ્રી ગોપાલપ્રભુ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા ધરાઈ બાબરા ૧૦ર ૧૦ ૧ર - - - ૧રપ
મુ. પો. ધરાઈ તા.બાબરા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૦૪૧ અમરેલી
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૭૭ ૪૬ર૪પ
૧૮ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ ગૌશાળા તરવડા તરવડા અમરેલી ૧૦ - - - ૧૯
મુ. તરવડા તા. અમરેલી, જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- અમરેલી
ફોન નંબર-(૦ર૭૯ર) ર૭૭૬૦૦/ર૭૭૭૦૦
મો.૯૮૭૯ર૦ર૬૯૯
૧૯ ગૌસેવા સમિતિ બગસરા,બગસરા નગરપાલીકા વોટરપાર્કસ સામે પો.બોં.નં.પ અમરેલી બગસરા બગસરા ૮૦ ર૦ - - - ૧૧૦
રજીસ્‍ટેશન નંબર-ઈ- ૩૦૦ અમરેલી
ટે.નં. ૯૯રપ૮ પ૦૮૮૮ પ્રફુલ મહેતા
મો. મહેશભાઈ સરવૈયા ૯૯રપ૦ ૧પ૧૪પ

જીલ્‍લો : અમરેલી પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
દશા શ્રીમાળી સ્‍થાનકવાસી જૈન પાંજરાપોળ, ઘારી ઘારી ર૦ ર૦ ર૦ ૧૮ ૬૫ - ૧૫૦
મુ.પો. ઘારી તા. ઘારી જી. અમરેલી.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૦૩ અમરેલી
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૭૧ ૭ર૦૦૭
બાબરા પાંજરાપોળ, બાબરા બાબરા ૧૦૪ - ૧૩૦
મુ.પો. બાબરા તા.બાબરા જી. અમરેલી.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૯૪ અમરેલી
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૭ર ૬૦૧૮૧ રમેશભાઈ
શ્રી રામભરોસે ગૌસેવા મંડળ પાંજરાપોળ, કુકાવાવ કુકાવાવ ૧૪૧ $પ ૩૦ ૩૦ - - રપ૦
મુ. કુકાવાવ, તા.કુકાવાવ જી.. અમરેલી.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એફ- ૪રર અમરેલી
ફોન નંબર-
મો. ૯૮ર૪૮ પ૧૮૬૪
લાઠી મહાજન પાંજરાપોળ, લાઠી લાઠી - - -
ચાવંડ દરવાજા પાસે, મુ.લાઠી જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૮૮ અમરેલી
ફોન નંબર-(૦ર૭૯૩)રપ૦૪૬૬
મો.૯૪ર૭ર ૬૦૩ર૧ હર્ષદભાઈ
અમરેલી મહાજન પાંજરાપોળ અમરેલી અમરેલી ૩૬૭ ૩૫ ૩૫ રપ - ૪૬૫
મુ. અમરેલી જી. અમરેલી.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- પ૦ અમરેલી
ફોન નંબર-(૦ર૭૯ર) રર૧૧ર૮
મો. ૯૪ર૭૧ ૭ર૦૦૭
શ્રી બાઢડા કેળવણી મંડળ સંચાલીત પાંજરાપોળ, સાવરકુડલા સાવરકુડલા ૫૦ ર૦ ૧૫ ૧૦ - રર ૧ર૦
મુ.પો. બાઢડા તા. સાવરકુંડલા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ-૧૧૧૬ અમરેલી,
ફોન નંબર-(૦ર૮૪પ) રપ૩૬૯૧
મો. ૯૯રપર ૮૯૯૬ર
મો.૯૮ર૪૩ ૧૦૩૦૯
સર્વોદય જીવદયા સંધ, પાંજરાપોળ, રજુલા રાજુલા ર૦ર ૫૪ ૫૯ - - ૩રપ
મુ.રાજુલા તા. રાજુલા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૩૦ અમરેલી
ફોન નંબર-(૦ર૭૯૪) રરર૭૦
મો. ૯૪ર૭ર ૪,૬૦૧
મો. ૯૪ર૮૩ ૪૦ર૪૮
શ્રી શિવ લહેરી ગૌસેવા ટસ્‍ટ્ર પાંજરાપોળ, ચમારડી બાબરા ૧૪૫ ૧ર - - - ૧૭૦
મુ. ચમારડી તા. બાબરા જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૬૬૮ અમરેલી
ફોન નંબર-
મો. ૯૮રપ૩ પ૦૦પ૪
મો. ૯૯૭૯૪ ૯ર૧૮૯
શ્રી કલ્‍યાણકારી સર્વોદય જીવદયા સંધ સંચાલીત રાજુલા રાજુલા ૧૭૭ ૫૯ ૬ર - - ૩૦૮
પુજાબાપુ ગૌસેવા સદન, પાંજરાપોળ
સાવરકુંડલા હાઈવેરોડ, રાજુલા સીટી જી. અમરેલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૩૦- અમરેલી
ફોન નંબર- ૦ર૭૯૪-રરરર૭૦
મો. ૯૪ર૭ર ૪૪૬૦૧ જયંતિભાઈ છાપરીયા

જીલ્‍લો : જુનાગઢ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ, જુનાગઢ જુનાગઢ ૧૮ ૧૦ ૧૦ - - - ૪૦
જવાહરરોડ, જુનાગઢ તા.જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૦૭૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર- (૦ર૮પ)ર૬પ૦૬૮૦
મો.
આદર્શ નૂતન ગૌશાળા, ઝાઝરડા મુ. ઝાઝરડા તા. જુનાગઢ જી. જુનાગઢ ઝાઝરડા જુનાગઢ ૩૫ ર૦ ર૦ ૧૧ - ૮૯
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧ર જુનાગઢ
ફોન નંબર- (૦ર૮પ)ર૬ર૧પ૮૯
મો.
ભીડભંજન મહાદેવ બામણસા(ધેડ) ગૌશાળા, બામણસા કેશોદ રપ ૧૦ - -
મુ. બામણસા, તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.
શ્રી પુરૂષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા,મુ. નાનડીયા તા. માણાવદર જી. જુનાગઢ નાનડીયા માણાવદર ૩૪ ૩૬ - - - ૭૫
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૯૯૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર- (૦ર૮૭૪) ર૪૧૭૦૮
મો.
શ્રી પુરૂષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા, સરદાગઢ માણાવદર ૫૫ ર૦ ૧૫ - - - ૯૧
મુ. સરદારગઢ તા. માણાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૭૧૧ જુનાગઢ
ફોન નંબર- મો.૯૯૧૩પ ૯૩૦૪૯
શ્રી પુરૂષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા, શેરગઢ કેશોદ ૪૦ ૩૦ -૩ - - - - ૭૩
મુ. શેરગઢ તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.
શ્રી પુરૂષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા, ઝીઝરી માણાવદર ૯૩ - - - - ૧૦૦
મુ.ઝીઝરી તા. માણાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૧૧૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૮૦ ૧પ૭૪૩
સહજાનંદ ગોપાલ કેન્‍દ્ર વંથલી વંથલી વંથલી ર૦ ૧૬ - ૪૫
મુ.પો. વંથલી(સોરઠ) જુનાગઢ વંથલી હાઈવે
જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-(૦ર૮૭ર) રરર૧રપ/રરર૯રપ
શ્રી ગોપાલ સેવા સમિતિ શરસાઈ મુ.પો. સરસાઈ ઠે. સંતોષીપરા, તા. વિસાવદર જી.જુનાગઢ સરસાઈ વિસાવદર ૩૫ ૧૦ - - - ૫૧
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ-૪પ૮ર
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૮૭ ૭પ૩૧૭
૧૦ શ્રી ગૌસેવા સમાજ ભેસાણ ભેસાણ ભેસાણ ૧૦૦ ૪૦ ૧૫ - - - ૧૬૦
મુ.પો. ભેસાણ તા. ભેસાણ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૪૬૭૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર(૦ર૮૭૩) રપ૩૬૪૪
મો.૯૯૭૯૭ ૯૩૪૧૭
૧૧ શ્રી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ અજાબ અજાબ કેશોદ ૧૩૯ ૫૫ - - - ર૦૦
મુ. અજાબ, તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૩૪૯૪ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૭ર પરપ૯૭
૧ર શ્રી ગૌસેવા સમાજ કનેરી કનેરી કેશોદ ૫૫ ૭૦ - - - ૧૩૫
મુ.પો. કનેરી તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪રરપ જુનાગઢ
ફોન નંબર-રપ૭૬૮૧
મો. ૯૭રપ૪ ૧૮૮૮૧૦
૧૩ શ્રી પુરૂષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા, છોડવડી ભેસાણ ૬૦ ર૦ ૧૦ - - - ૯૧
મુ. છોડવડી તા. ભેસાણ. જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- જુનાગઢ
ફોન નંબર- (૦ર૮૭૪) ર૪૧૭૦૮
મો. ૯૪ર૭ર ૪ર૦પ૩
૧૪ શ્રી જગજીવન બાપુ સેવાઆશ્રમ શ્રી કૃષ્‍ણ ગૌશાળા, મુ.પો. સિમર તા. ઉના જી. જુનાગઢ સિમર ઉના ૬૩ ૪ર ૧૮ - - ૧ર૯
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૩૭૦ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૭પ) ર૮ર૩૦૧-ર
મો. ૯૦૧૬૯ ૧પ૦૯ર
શ્રી ગોવર્ધન ગૌસેવા સમાજ મુ.પો. મહોબતપુર, તા. વંથલી જી. જુનાગઢ મહોબતપુર વંથલી ર૦ ૧૭ - - - - ૩૮
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ પ૩પ૭ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૮૭૯૩ ૬પર૯૯/મો.૯૯૭૯ર ૮૮૩૯૩
૧૫ શ્રી બાલકૃષ્‍ણ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ, તરશીંગડા માળીયાહાટીના ૪૦ - - ૪૮
મુ. તરશીંગડા, તા. માળીયા હાટીના
જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ર૩૩ર જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૦૯પ ૪૦૧૦ર
૧૬ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ સોંદરડા કેશોદ ૬૭ ૬૧ - - - ૧૩૫
સોંદરડા તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૪૮૭ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૮ર૪૦ ૩૮૬૭ર
૧૭ શ્રી પુરૂષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા, નાકરા માણાવદર ૩ર ૪૫ - - - ૮ર
મુ. નાકરા તા. માણાવદર. જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૬૮૦ જુનાગઢ
ફોન નંબર- (૦ર૮૭૪) ર૪૧૭૦૮
મો. ૯૪ર૭ર ૪ર૦પ૩
૧૮ શ્રી ગૌસેવા સમાજ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા તલાલા તલાલા ૭૦ ૩૦ - - - ૧૦૪
મુ. તલાલા(ગીર) તા. તલાલા જી.જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૩૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૯૦૯ર૯૯પ૦પ
મો.૯૪ર૭રર૭૮ર૧
૧૯ શ્રી નરસિંહજી મંદિર ગૌશાળા , ગુપ્‍તપ્રયાગ ઉના ૩૯ - - - ૫૦
મુ.ગુપ્‍તપ્રયાગ, પો. દેલવાડા તા. ઉના જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૭૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭પ)ર૬૯પ૪પ
મો. ૯૯૭૮૭ ૧૧૮૪૮ વિવેકાનંદજી
ર૦ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા સમાજ,કેવદ્રા તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ , કેવદ્રા કેશોદ ૭૮ ર૦ - - - ૧૦ર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૬૮૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭૧) ર૭૪૩૦૪
મો.
ર૧ શ્રી કણજા ગૌસેવા સમાજ કણજા વંથલી ૪૫ ૧ર - - - ૬૩
મુ.પો. કણજા તા. વંથલી જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૮૬૧ જુનાગઢ
ફોન નંબર-૯૪ર૬૧ ૬૮૪૭૮ કિરીટભાઈ
મો.૯૪ર૯પ ૮૦૪૪૯ બાવળજીભાઈ
રર શ્રી ગૌસેવા સમાજ બંધાણા મુ. બંધાણા તા. જુનાગઢ જી. જુનાગઢ , બંઘાણા જુનાગઢ ૪૪ ૧ર - - - ૬૧
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-રર૮૪ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૮પ ૭૪૧૧૬ ગોવિંદભાઈ
ર૩ શ્રી તુલસી શ્‍યામ મંદિર ગૌશાળા, તા. ઉના જી. જુનાગઢ , તુલસીશ્‍યામ ઉના ૧૧૦ ૭૫ ૧૦ર - - ર૯પ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૯૪ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૭૭ ૪૦૪૬૬/
મો. ૯૪ર૬૯ ૧પ૬૧પ રણજીતભાઈ
ર૪ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ,મુ.મેસવાણ તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ , મેસવાણ કેશોદ ૯૮ ૭૦ - - ૧૭૫
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩પ૦ર જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૭૪ ૪૬પ૬૬
મો.
રપ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા મુ. દાત્રાણા તા. મેંદરડા જી. જુનાગઢ , દાત્રાણા મેંદરડા ૪૩ ૪ર - - - ૯૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રર૬૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૭રપ૪ ૧૭ર૯ર ધીરૂભાઈ
મો. ૯૯૭૯૧ ૭૩૩૮૯
ર૬ શ્રી ત્રિભોવન ટ્રસ્‍ટ, સંચાલીત શ્રી ગોકુલેશ ગૌશાળા, મુ. વેરાવળ તા.વેરાવળ વેરાવળ વેરાવળ ૧૮ ૧૭ - - ૪૪
જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૦૯પ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૭૧ ૮૪૭૮૩ ગોપલભાઈ
અશ્વિનભાઈ ૯૪ર૭૧ ૦ર૦૦૧
ર૭ શ્રી ગૌસેવા સમાજ, શાપુર મુ. શાપુર શાપુર વંથલી ૧૦૦ - - - ૧૧૪
તા. વંથલી જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૮૦ ૧પપ૦ર
મો. ૯૮૭૯૭ ૭ર૮૭ર
ર૮ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ઝોપોદડ વંથલી ર૦ ૩૫ - - - ૬૦
મુ. ઝોપોદડ તા.વંથલી જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૬૮૯ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૮૬ ર૪૬૪ર પરસોતમભાઈ
ર૯ ૧૦૮ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, વાડલા વંથલી - - - રર
મુ.પો.વાડલા(ગામની) તા. વંથલી જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-પ૪૭૬ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૦૯પ ૭૭૦૬૩
૩૦ શ્રી રાવતેશ્વર ધર્માલય ગૌશાળા બીલખા જુનાગઢ ૧૫૦ ૫૦ ૩૦ ૩૦ - - ર૬૪
મુ. પો.બીલખા તા. જુનાગઢ જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮પ) ર૬૮૩૦૮૭
મો.
૩૧ ગોસ્‍વામી શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ,સંચાલીત શ્રી વલ્‍લભ ગૌશાળા, વાડલા વંથલી ૮ર ૧૦૮ ૧૪ - - ર૧ર
મુ. વાડલા તા. વંથલી જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-પપ૪૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭ર) રપ૭ર૯૪/૯પ
(૦ર૮પ)ર૬૩ર૧૭૧
મો. ૯૪ર૭ર ૮૬૮૮૪
૩ર જનસેવા સમાજ શ્રી કૃષ્‍ણ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, ચોરવાડ ચોરવાડ ૬૦ - - - ૭૦
મુ.ચોરવાડ, તા.ચોરવાડ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-ર૪૦૧ જુનાગઢ
ફોનનંબર-
મો.૯રર૮૧ ર૯પ૦૩
મો.૯ર૭૪૦ ૩૬પ૭૦
૩૩ ગૌસેવા સમાજ આણંદપુર આણંદપુર જુનાગઢ ૬૦ ૧૫ ૧૭ - - - ૯૪
મુ.પો. આણંદપુર તા.જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-
મો. ૯૭૭૮પ ૧૬૪૪૩
૩૪ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા ચોકી જુનાગઢ ૬૦ ર૦ - - - - ૮ર
મુ. ચોકી(સોરઠ) તા. જુનાગઢ જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૯રર જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૭૧ર૩ ૮૬૯૬૩
૩૫ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌશાળા, કાલવાણી કેશોદ ૩૦ ર૦ - - - ૬ર
મુ. કાલવાણી તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૯૬૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૭ર૩૯ ૧પ૧ર૩
મો. ૯૭રપ૪ ૧૮૩૪૩
૩૬ શ્રી કિશોરચંદ્ર પુરષોતમ લાલ ગૌશાળા, મોટીહવેલી, મુ.પો. અગતરાય,કેશોદ અગતરાય કેશોદ ૧૪૦ ર૦ ૧૦ - - - ૧૭૩
જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૩૦૪ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭૧) રપ૩પપ૦
રપ૩૬૧૪
મો.
૩૭ શ્રી રાઘેશ્‍યામ ગૌસેવા સમાજ ટ્રસ્‍ટ મેંદપરા મેંદપરા ભેંસાણ ૩૦ ૩૦ ૧૦ - - - ૭ર
મુ. મેંદપરા તા. ભેસાણ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-પપ૮૦ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૯રપર ૬૦પર૧ ચંદ્રેશભાઈ
મો. ૯૯રપ૩ ૩૪૪૪૬
૩૮ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, જુથળ માંગરોળ ૬૦ ૪૦ - - - ૧૦૩
જુથળ તા. માંગરોળ,જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૮૩ર જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૯૧ ૬૦૧પ૬ દિલીપભાઈ
મો. ૯૮૯૮૧૦૧ર૪ર
૩૯ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, બંટીયા વંથલી પર - - - - ૫૮
મુ. બંટીયા તા.વંથલી જી. જુનાગઢ ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-પ૭પપ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.
૪૦ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા, માતરવાણીયા માળીયાહાટીના ૧૦ ૫૮ - - - - ૭૦
મુ. માતરવાણીયા તા.માળીયા હાટીના
જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-પ૬૩ર જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૭૮પ ૧૬૮૬૦ વશરામભાઈ
મો. ૯૪ર૭પ ૬ર૬ર૭
૪૧ દિવરાણા ગૌસેવા સમાજ ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા દિવરાણા માંગરોળ ૪૫ ૧ર - - - ૬૦
મુ. દિવરાણા તા.માંગરોળ, જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૪૪૪૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૮૬ રપ૮૪૭ શ્‍યામજીભાઈ
૪ર શ્રી ગૌવધન ગૌશાળા, રમળેચી(ગીર) રમળેચી તલાલા રપ - - - - ૩૧
મુ. રમળેચી તા.તલાલા જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૬૮૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭૧) ર૭૪૩૦૪
મો.૯૭૧૪ર ૯૪૧૪૪ ડાહયાભાઈ
શ્રી ગીરીરાજ કૃપા ગોપાલક ટ્રસ્‍ટ, મોવાણા કેશોદ રપ ૧૫ - - - - ૪૩
મુ.પો. મોવાણા તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૪૭૪૪
ફોન નંબર
મો.
૪૩ શ્રી વલ્‍લભ ગૌશાળા, મુ.પો. વલ્‍લભનગર, તા. મેદરડા જી. જુનાગઢ વલ્‍લભનગર મેદરડા ૩૦ ૧૫ - - - - - ૪૫
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-પ૬૧ર
ફોન નંબર-
મો.૯૯૭૯પપ૪૦૧૬
મો. ૯૮રપપ ર૮૮૯૬
૪૪ શ્રી કામધેનું ગૌશાળા , ટ્રસ્‍ટ શેરીયાખાણ, શેરીયાખાણ માંગરોળ ૧૦ રપ - - - ૩૮
મુ.પો. શેરીયાખાણ, તા. માંગરોળ,
જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૩૪૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૭ર૭ર ૦૯૭૪૯
મો. ૯૯૭૯૦ ૦પ૬૮૧
મો. ૯૮રપ૮ ૭૧૭૮ર
$પ શ્રી ગોપાલ કૃષ્‍ણ ગૌશાળા ખોરાસા(ગીર) ખોરાસા(ગીર) માળીયાહાટીના ૩૫ ૩૫ - - - - ૭૩
મુ.પો. ખોરાસા(ગીર) તા. માળીયા હાટીના જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૪૮૦૦
ફોન નંબર-
મો.
૪૬ વલ્‍લભકૃપા ગૌસેવા સમાજ, ગૌશાળા, અરણીયાળા મેંદરડા ર૦ ૧૦ -- - - ૩૬
મુ. અરણીયાળા ,તા. મેંદરડા જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૪૬૪૭ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭ર)ર૪૩૧૧૧
બટુકભાઈ ર૪૩૬૭૪
મો. ૯૪ર૮ર ૪ર૯૦૭
૪૭ શ્રી વલ્‍લભ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ કોયલી વંથલી ૧૯ ૩૦ - - - ૫૬
મુ. કોયલી તા. વંથલી જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ પપ૭૧ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૮૦ ૮૬ર૮૦
૪૮ પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા થાણા પીપળી મુ. પો. થાણા પીપળી, તા. વંથલી જી. જુનાગઢ થાણાપીપળી વંથલી ૮૦ ર૦ - - - ૧૧૦
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ- ૪પર૯ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૭૧ર૮ પ૭૬૬૩ જયંતીભાઈ
૫૦ પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા ચોકલી જુનાગઢ ૩૦ ૧૦ - - - ૫૦
મુ. પો. ચોકલી, તા. જુનાગઢ,
જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ- પ૦ર૧ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૮૬ ર૩૦૧પ
મો. ૯૪ર૭૪ રપર૮૩
૫૧ શ્રી જય બંસીધર ગૌસેવા સમાજ નાની મોણપરી વિસાવદર ર૦ ૩૫ - - - - ૫૬
મુ.પો. નાની મોણપરી, તા.વિસાવદર
જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- પ૮૭૦
ફોન નંબર-મો.૯૯૧૩૬ ૮પ૯૭૪
પર શ્રી કૃષ્‍ણ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ માંડલીકપુર જુનાગઢ ૪૦ ૧૫ - - - ૬૧
મુ.પો. માંડલીકપુર તા.જી.જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ પર૧૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૦૯૯ર ૭૧૭પપ
૫૩ શ્રી કનૈયા ગૌસેવા સમાજ ગૌશાળા, પ્રેમપુરા વિસાવદર ૩૦ રપ ર૦ - - ૮૦
મુ. પ્રેમપુરા તા. વિસાવદર જી. જુનાગઢ
રજછીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૪૮૬પ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૭ર ૮૬૦૩૮ કેશુભાઈ
૫૪ શ્રી ગોપાલ કૃષ્‍ણ ગૌશાળા, ચર કેશોદ ૩૫ ર૮ - - ૭૦
મુ.પો. ચર તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ પપ૦૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૭૧૪૧ ર૩૯પ૯
૫૫ પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા કેશોદ કેશોદ ૧૪૫ ર૦ - - - ૧૭૧
મુ. પો. કેશોદ, તા.કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ- ર૯૯૦ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૮ર૪ર ર૮૮પપ
૫૬ જયશ્રી ભવાની ગૌશાળા કદવાર સુત્રાપાડા ૮૭ - - - ૯૯
મુ.પો. કદવાર તા. સુત્રાપાડા જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૪૭૭૯ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૦૪૧ ર૭૦૯૬
૫૭ શ્રી બાલકૃષ્‍ણ ગૌશાળા, અવાણીયા માળીયાહાટીના રર ૧૮ - - - ૪૫
મુ.પો. અવાણીયા તા. માળીયાહાટીના
જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ પ૧ર૭ જુનાગઢ
ફોન નંબર
મો. ૯૭ર૭ર ૧૦ર૬૭
૫૮ શ્રી ધુણેશ્વર ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ ઈસરા(ધેડ) કેશોદ ર૩ ૧૫ - - - - ૪૦
મુ.પો. ઈસરા(ઘેડ) તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-પ૧૦૯ જુનાગઢ
ફોન નબર-
મો. ૯૯૭૯૦ ૯૮પ૬ર
૫૯ પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા મજેવડી જુનાગઢ ૫૦ ૩૦ - - - ૮૯
મુ. પો. મજેવડી, તા.જુનાગઢ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ- ૧૦૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૯૦૪૩ ૯પ૭૮૮ યોગશભાઈ
મો.૯૯૭૪૮ ૧૭૪૮૩
૬૦ શ્રી ગૌસેવા સમિતિ ગૌશાળામોટી મોણપરી મોણપરી વિસાવદર ૧૦૦ ૭૫ ૧૦ - - - ૧૮૯
તા. વિસાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ
ફોનનંબર
મો.૯૯૭૪૭ ર૭૧૭૯
૬૧ શ્રી વિરાણી ગૌશાળા શારદા ગ્રામ શારદાગ્રામ માંગરોળ રર ૧૦ - - - ૪૩
મુ.પો.શારદાગ્રામ તા. માંગરોળ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧૭ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭૮) રરર૦૦૭
મો. ૯૮ર૪૦ ૭૩૬૬૩ જયંતીભાઈ ભુવા
૬ર શ્રી ભારતી આશ્રમ ગૌશાળા ગીરનાર જુનાગઢ જુનાગઢ - - - - ૧૪
તળેટી મુ.પો. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ
ફોન નંબર-( ૦ર૮પ ) ર૬ર૪૦૪૯
૬૩ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર ગૌશાળા જુનાગઢ જુનાગઢ ૧૮ ૧૦ ૧૦ - - - ૪૦
જવાહર ચોક જુનાગઢ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ર૦૭૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮પ) ર૬પ૦૬૮૦
૬૪ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરુકૃળ ગૌશાળા જ્ઞાનબાગ કોલેજ રોડ મુ.પો. જુનાગઢ જી.જુનાગઢ જુનાગઢ જુનાગઢ ૧૩ - - - ર૭
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૪પ જુનાગઢ
ફોન નંબર- ર૬ર૧૩૮૧/ર૬૦ર૩૪
મો.૯૮રપર ૧૮૩૯૪
૬૫ શ્રી કૃષ્‍ણ ગૌસેવા સમાજ માટીયાણા, માટીયાણા માણાવદર ૩ર ૧૦ - - - ૫૦
તા. માણાવદર, જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ પ૦૮૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૭૧ર૭ ર૭૪પ૯
૬૬ શ્રી ગુલાબબેન નંદલાલ શાહ સંચાલીત ગૌશાળા,મુ.પો. સિમર તા. ઉના જી. જુનાગઢ. સિમર ઉના ૮૯ ૬૦ ૧૦ - - - ૧૬૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૩પ૯૯ જુનાગઢ
ફોન નંબર
મો. ૯૮રપપ ૧૪૯ર૧
૬૭ શ્રી પશુ આરોગ્‍ય સ્‍ટ્રટ સંચાલીત ગૌશાળા ચાપરડા વિસાવદર ૯૭ ૬૦ ૧૦ - - - ૧૭૦
મુ. ચાપરડા તા. વિસાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ ૪રપ૭ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૦૯૮ પ૮૧૪૯
૬૮ ગૌતમ ગૌશાળા બાંટવા બાંટવા માણાવદર ર૮ ૧૦ - - - ૪૦
તા.માણાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- પ૭૯૦ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૭૧ર૪૯૩પ૦૮ રમેશાઈ
મો. ૯૮૭૯ર ૭૬૦૪ર
૬૯ ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિર ગૌશાળા ખોરાસાગીર માળીયાહાટીના ૪૪ ર૬ - - ૮ર
મુ. ખોરાસાગીર વાયા શેરબાગ(ગડુ)
માળિયા હાટીના જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ ૧૦૦૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૮૭૯૧ ૩પ૯૧૧ અરવિંદભાઈ
૭૦ શ્રી રાધેશ્‍યામ ગૌશાળા, ટ્રસ્‍ટ પ્રભાસ પાટણ વેરાવળ ૩૦ - - - ૪૧
મુ. સોમનાથ પ્રભાસ પાટણ ઠે. કુંભારવાડા
પંચમંખી મહાદેવ મંદિર તા. વેરાવળ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ પ૪૧ર જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૧૩૯ ૪૧૧૪૦
૭૧ શ્રી ગોપાલ કૃષ્‍ણ ગૌશાળા માંગરોળ માંગરોળ માગરોળ ૫૮ - - - ૬૮
મુ.પો. તા. માંગરોળ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૪૭૯પ જુનાગઢ
ફોન નંબર
મો. ૯૮ર૪૧ રર૦૩ર
૭ર પુરષોતમ લાલજી ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા જામવાડી માંગરોળ ૧૧ - - - ર૩
મુ. પો. જામવાડી, તા.માંગરોળ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ- ૪૮૧૦ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૭૬ ૮પ૬ર૦ ભગવાનજીભાઈ
૭૩ શ્રી રામેશ્વર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ રામેશ્વર વિસાવદર ૬૦ ર૦ ર૦ - - ૧૦૬
આપાગીગાનો આશ્રમ રામેશ્વર સતાઘાર પો. પ્રેમપરા તા. વિસાવદર જી. જુનાગઢ સતાઘાર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૩૩૧પ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૮૭૯૪ ૬૬૦પ૭ ગોવિંદભાઈ બાપુ
મો.૯૯૧૪૧ ૮પ૩૮૭
મો.૯૮૭૯૪ ૦૯૭૯૮
૭૪ શ્રી સતાઘાર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ સતાધાર વિસાવદર ૫૦૦ ૧૦૦ ૬૦ - - - ૬૬૬
મુ.પો. સતાધાર તા. વિસાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ર૭૬ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭૩) ર૯૬ ર૯૬/
ર૯૭પ૧૭
૭૫ શ્રી ગોપાલ કૃષ્‍ણ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ આલીન્‍દ્રા આલીન્‍દ્રા મેદરડા ૩૦ ૩૦ - - ૭૩
મુ.પો. આલીન્‍દ્રા તા. મેદરડા જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૪૭૧ર જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૮૭ ૭૬૪૬૮
૭૬ ગૌસેવા સમાજ ઘણકુલીયા વંથલી ૧૯ - - - - ર૮
મુ. ઘણકુલીયા તા.વંથલી જી. જુનાગઢ
ફોનનંબર-
મો.૯૭ર૬૭ ૯૧ર૧ર ચંદુભાઈ
૭૭ ગિર વિકાસ મંડળ સંચાલીત ગૌશાળા ઉના જુનાગઢ જુનાગઢ ૧૩ - - - ર૭
૦/ ખાદીભંડાર જિ. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-ર૧૪ જુનાગઢ
ફોનનંબર-(૦ર૮૭પ)રર૩ર૪૧(ચ૯રરર૬૩પ
મો.૯૪ર૭૭ ૩૮પ૩૪ ભરતભાઈ
૭૮ શ્રી ગીરીરાજ કૃપા ગોપાલન ટ્રસ્‍ટ, મોવાણા મોવાણા કેશોદ ૩૫ ૧૦ - - - ૪૯
મુ.પો. મોવાણા તા. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૪૭૪૪-
ફોનનંબર-
મો. ૯૬ર૪૭ ૧૬૩૧૭ ભીખુભાઈ
૭૯ પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ થલ્‍લી થલ્‍લી માંગરોળ ર૩ ૧૦ - - - ૩૬
મુ. થલ્‍લી તા. માંગરોળ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ૪૬૯૦
ફોન નંબર-
મો. ૯૭ર૪ર ર૭૪૭પ
૮૦ શ્રી ગૌસેવા સમાજ શાપુર શાપુર વંથલી ૧૧૦ ૧૦ - - ૧૩ર
મુ. શાપુર(સોરઠ) તા. વંથલી જિ. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૬૯૯
ફોન નંબરભ
મો. ૯૪ર૮૦ ૧પપ૦ર
મો. ૯૮૭૯૭ ૭ર૮૭ર
૮૧ શ્રી પુરષોતમ ગૌસેવા સમાજ ટ્રસ્‍ટ વંથલી વંથલી વંથલી ૪૦ ર૮ - - - - ૭૦
સાતલપુરધાર, પાણીનાં ટાંકા સામે
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- પ૬ર૬
ફોનનંબર-
મો.૯૦૯૯૬૯૭૮૩પ હરેશભાઈ
મો. ૯૪ર૬ર ૪૪૦૪૩
૮ર શ્રી જય યોગેશ્વર ગો સેવા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા માણાવદર માણાવદર ૧૫૦ ૫૦ ૪૦ ૧૦ - - રપપ
મુ. માણાવદર ઠે. જુનાગઢ હાઈવેરોડ, માણાવદર
તા. માણાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧પ૪૯ જુનાગઢ
ફોન નંબર- રર૧૮પપ
મો.૯૮રપ૪ ર૧પરર નારણભાઈ
મો. ૯૯૭૯૭ ૯૧૩૪૬
૮૩ શ્રી ગોપાલ કૃષ્‍ણ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ આલીદ્રા મેંદરડા ૬૫ ૧૫ ૧૦ - - - ૯૪
મુ. આલીદ્રા તા. મેંદરડા જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૭૧ર
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૭૭ ૩૮૭૦૩
મો. ૯૭ર૭પ ૭૮૦૩૭
૮૪ શ્રી પુરષોતમ લાલજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ મજેવડી જુનાગઢ ૫૦ ૧૫ ૧૩ - - - ૮૦
મુ. મજેવડી તા.જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૬૬૯
ફોનનંબર-મો. ૯૯૭૪૮ ૧૭૪૮૩
૮૫ શ્રી ગોકુલેશ ગૌરક્ષા સેવા ટ્રસ્‍ટ જુનાગઢ જુનાગઢ ૮૬ ૧૦ - - - ૧૦૫
મોટી હવેલી ટ્રસ્‍ટ શ્રી ગોકુલેશ ગૌશાળા,
મુ.પો. જુનાગઢ જી. જુનાગઢ
૮૬ શ્રી બાલકૃષ્‍ણ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ અવાણીયા માળીયા ૪૭ ૧૦ - - - ૬૫
મુ. અવાણીયા તા. માળીયા હાટીના જી. જુનાગઢ હાટીના
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- પ૧ર૭- જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો.૯૭ર૭ર ૧૦ર૬૭
૮૭ પુજય ગો.૧૦૮-શ્રી પુરષોતમ લાલજી મહારાજ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ ટીંબાવાડી જુનાગઢ ૫૯ ૩૯ ર૪ - - ૧૩૦
મુ. ટીંબાવાડી તા. જુનાગઢ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૭૩ર જુનાગઢ
ફો નંબર- ૦ર૮પ- ર૬૭૩ર૦ર રજુભાઈ
મો. ૯૮૭૯૩ ૩૯ર૪૯
૮૮ શ્રી ગોપાલ કિષ્‍ના ગૌસેવા સમાજ સારંગપીપળી માણાવદર ૧૫ - - - ર૬
મુ. સારંગપીપળી, તા. માણાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- પ૬ર૭ જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૮રપ૩ ૮૮૩૬પ

જીલ્‍લો : જુનાગઢ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
૧૦ ૧૧ ૧ર
શ્રી દીવઉના દેલવાડા મહાજન પાંજરાપોળ દેલવાડા ઉના ર૭પ ૧૪ર ૧૦૭ - - ૫૩૮
મુ.પો. દેલવાડા, તા. ઉના જી. જુનાગઢ
ઠે. સ્‍ટેટ બેંક મુખ્‍ય શાખા નીચે ટાવરરોડ, દેલવાડા,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૧૩ જુનાગઢ
ફોન નંબર
મો. ૯૮રપપ૯૭૯ર૭ રવિન્‍દ્રભાઈ
ર. બીલખા ગૌરક્ષણ પાંજરાપોળ બિલખા જુનાગઢ ૬૭ ૩૪ ર૧ - - ૧૩૦
મુ.પો. બિલખા, તા. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૭૦ જુનાગઢ
ફોન નંબર
મો. ૯૮૯૮૯ પ૦૩૯૩ ભરતભાઈ
વિસાવદર ગૌરક્ષક પાંજરાપોળ વિસાવદર વિસાવદર ૧૬૦ ૬ર ૩૦ ૧૪ ૩ર - - ર૯૮
મુ.પો. વિસાવદર તા.વિસાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧ર૬ જુનાગઢ
ફોન નંબર(૦ર૮૭૩) રરરર૪૧
રરર૧૪૪
માગરોળ પાંજરાપોળ માંગરોળ માંગરોળ માગરોળ ર૧ ૧૦ ૧૬ - ૬૦
બંદરઝાપા રોડ, માંગરોળ તા. માંગરોળ તા. માંગરોળ, જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૧૪ જુનાગઢ
ફોન નંબર-(૦ર૮૭૬- રર૩૪૦૭
જુનાગઢ પાંજરાપોળ જુનાગઢ જુનાગઢ ૭૮ ૭ર ૫૪ - ૧૧ ૧૦ ર૧૦
રતનબાગ દુબડી પ્‍લોટ જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧ર જુનાગઢ
ફોન નંબર(૦ર૮પ) ર૬ર૧પ૮૯પુરોહિત
મેદપરા પાંજરાપોળ મેદપરા ભેસાણ ૧૦ ૩૦ ૩૦ - - - ૭૧
મુ.પો. મેદપરા તા. ભેસાણ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧ર જુનાગઢ
ફોન નંબર(૦ર૮પ)ર૬ર૧પ૮૯
લીમધરા ગૌસદન પાંજરાપોળ, લીમધરા વિસાવદર ૫૧ ૪૭ ૧૭ ૧૧ ૧૩૬
મુ. લીમધરા તા. વિસાવદર જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧ર જુનાગઢ
માળીયા (હાટીના) પાંજરાપોળ માળીયા હાટીના માળીયા હાટીના ૧ર૯ ૧૬૯ ર૦ ૧ર ૩૪ - ૩૭૬
મુ. માળીયા હાટિના તા. માળીયા હાટીના જિ. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૯૮ જુનાગઢ
ફોન નંબર
મો. ૯૮રપ૬ પપ૦૪૮મહેન્‍દ્રભાઈ ગાંધી
મો.૯૪ર૮૮ ૪૦૬પ૧
શ્રી કેશોદ પાંજરાપોળ કેશોદ કેશોદ ૬ર રપ - - ૯૫
ઠે. માંગરોળ રોડ, મુ. કેશોદ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૮ર
ફો નનંબર- ર૩૬૬૬૩
મો. ૯૮૭૯ર ૪પ૭૩પ કાંતીભાઈ ડાભી
મો. ૯૮રપ૬ ૯પ૪૩૩
૧૦ શ્રીવેરાવળ મહાજન પાંજરાપોળ વેરાવળ વેરાવળ ૧ર૦ ૧ર૯ ૯૦ ૧૧ ર૦ - ૫૪ ૪ર૪
બ્રહમકુંડ પાછળ શબાના સ્‍કુલ સામે ,
મુ. વેરાવળ જી. જુનાગઢ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૮ જુનાગઢ
ફોનનંબર-૦ર૮૭૬- ૦રર૦ર૭ર
મો. ૯૮૯૮ર૦૦૦૩૪
મો. ૯૮રપ૯ ૧૪૯૪૮

જીલ્‍લો : પોરબંદર ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી સંત દેવાભગત રામધૂન મંડળ અને ગૌશાળા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, રતનપુર રતનપુર પોરબંદર ૧૦૮ ર૦ - - - ૧૩૩
મુ.પો. રતનપુર તા. પોરબંદર
જિ. પોરબંદર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ-૭ પોરબંદર
ફોનનંબર-(૦ર૮૬) રરપર૦પ૮/
રર૪૧૭૦પ
મો. ૯૮ર૪૮ ૭૬૪૦ર
શ્રી ગૌસેવા સમાજ મહોબતપુરા મહોબતપુરા કુતીયાણા ૫૦ ર૦ - - - - ૭૧
મુ. મહોબતપુરા તા. કુતીયાણા જિે પોરબંદર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- - પોરબંદર
ફોનનંબર-
મો. ૯૯રપ૩ પ૬૭૭૭
૯૭ર૭૮ ૦૪૯૩પ
શ્રીસ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ ગૌશાળા, છાયા પોરબંદર ૧૪ - - - ર૬
મુ.છાયા મુખ્‍ય માર્ગ, પો. છાય
તા. પોરબંદર જિ. પોરબંદર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ર૩ર પોરબંદર
ફોનનંબર-(૦ર૬૮) રર૪પ૯૭૩/
મો. ૯૮પરપ ૩૦૪પ૧
શ્રી ભારતીય સંસ્‍કૃત સંવર્ધક ટ્રસ્‍ટ,સંચાલીત પોરબંદર પોરબંદર ૪૬ ૯૫ ર૭ - - ૧૭૩
શ્રી સાંદીપની વિદ્યાનિકેતન ગૌશાળા
એરપોર્ટ સામે, મુ.પો. પોર બંદર જી. પોર બંદર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૦૭
ફોનનંબર- ૦ર૮૬- રરર૧૬૯૮-
રરરર૯૧ર
મો.૯૩૭૪૦ ૭૦૯૪૪
માઘવ ગૌશાળા મેળાના મેદાન સામે, માઘવપુર (ઘેડ) ૩૦ ૧૪ ૧૫ - - ૬૫
હાઈસ્‍કૂલ રોડ, માઘવપુર (ધેડ)
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૬ર
ફોન નંબર-
શ્રી વ્રજનિધિ સોશ્‍યલગૃપ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ પોરબંદર પોરબંદર
શ્રીમદ વલ્‍લભાઆચાર્યજી, હવેલી મહાત્‍માગાંધીરોડ,મુ.પો.પોરબંદર જી. પોરબંદર
મહીયારી ગૌસેવા સમિતિમુ.પો. મહીયાળી તોકુતીયાણા જી. પોરબંદર મહિયારી કુતીયાણા ૪૦ ૧૦ - - - ૬૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૧ર-પોરબદર
ફોનનંબર- આદિત્‍યભાઈ ૯૯૭૯૦ ૭૮૭૯૯

જીલ્‍લો : પોરબંદર પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
પોરબંદર પાંજરાપોળ પોરબંદર પોરબંદર ૮૦ ૧૫ - ૪૦ - ૧૩૯
ઠે. પાંજરાપોળ રોડ, મુ.પોરબંદર જિ. પોરબંદર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૧૯ પોરબંદર
ફોનનંબર-
મો. ૯૯ર૪૧ ર૯૭૮૩ મહેશભાઈ
ર. શ્રી ગૌસેવા સમિતિ સંચાલીત પાંજરાપોળ કુતીયાણા કુતીયાણા ૧૩૪ ૧૦ ૧૦ - - ૧૬૩
મુ.પો. કુતીયાણા પોલીસ સ્‍ટેશન સામે
જી. પોરબંદર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૧૧૭ પોરબંદર
ફોનનંબર-(૦ર૮૦૪) ર૬૧૪૪૦/
મો. ૯૮રપ૪ ૬૧રર૦ જેસાભાઈ બાયોદરા

જીલ્‍લો : કચ્‍છ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી વોઘડા ગૌશાળા વોધડા ભચાઉ ૧ર૩ ર૭ $પ - - ર૦પ
મુ.પો.વોધડા તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ ૧૩૭પ- કચ્‍છ
ફોનનંબર-૦રપ૩૦ રર૧૯૮પ
મો. ૯૮રપ૭ ૪૯૮ર૭ અનિલભાઈ
ર. વોંઘ ગૌશાળા, તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ વોંઘ ભચાઉ ૮૫૬ ર૦૧ ૪૩૫ - - - ૧૪૯૮
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ-૮૬૩-કચ્‍છ
ફોન નંબર- (૦ર૮૩૭)રર૩ર૪૯
મો.
શ્રી ગૌશાળા સેવા સમિતિ ગાંધીઘામ ગાંધીઘામ ૬૧૪ ૧૯૦ ૯૦ - - - ૮૯૬
નેશનલ હાઈવે મીઠીરોહર, પ્‍લોટનં. પ૯
સેકટર- ૧-એ- ગાંધીઘામ,જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૩૪૯- કચ્‍છ
ફોન નંબર- (૦ર૮૩૬) ર૩૪પર૬/રર૧૮૮૭ મોહનભાઈ
મો. ૯૮૭૯૦ ૧૮૦૮૦
શ્રી આશાપુરા માતાજી મંદિર ગૌશાળા, નાના રતાડીયા માંડવી ૮ર ૧૬ રપ - - - ૧ર૬
મુ.પો. નાના રતાડીયા તા. માંડવી જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૧૪પ૬-કચ્‍છ
ફોન નંબર- (૦ર૮૩૪) ર૭૯૧પ૧
મો.
શ્રીમાનકુવા ગૌરક્ષા ટ્રસ્‍ટ હાઈવેરોડ માનકુવા કચ્‍છ ૭ર ૬૦ ૭૦ - - - ર૦૮
ધર્માવાડી, મુ. માનકુવા તા. કચ્‍છ જિ. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૧૦- કચ્‍છ
ફોન નંબર- ર૭૭ર૩૩
મો. ૯૯૦૯૭ રપ૮૭૯ ગોવિંદભાઈ
શ્રી રવૈચી દેવસ્‍થાન ગૌશાળા રવૈચી રાપર ૩૮૦૦ ૬૦૦ ર૦૦ ૩૦ ૫૮૦ ૪૦ ૩૦૦ પર૦૦
મુ.રવૈચી તા. રાપર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૪૦૯- કચ્‍છ
ફોન નંબર- (૦ર૮૩૦) ર૮૩૩૦પ
મો.
માઘાપર ગૌરક્ષણ ટ્રસ્‍ટ અને હવાડો માધાપર ભુજ ર૦પ ર૩૪ ૧૯૪ ૧૮ - - - ૬૫૧
મુ. માધાપર તા.જી. ભુજ કચ્‍છ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૧ર૧- કચ્‍છ
ફોન નંબર- (૦ર૮૩ર) ર૪૦૦૩૭
મો.૯૯૭૮૭ ૩પ૪૯૮ અરજનભાઈ
શ્રી મંગલદીપ ફાઉન્‍ડેશન ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ પત્રી મુન્‍દ્રા ૮૦ ૧૧૮ ૫૯ - - - રપ૯
મુ.પો. પત્રી તા. મુન્‍દ્રા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૮૦૬- કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો. ૯૯૭૯૧ ૬૮૩૬પ ચેતનભાઈ
શ્રી દયારામ બાપા ગૌશાળા જંગી જંગી ભચાઉ ૬૦ ર૦ - - ૯૫
મુ.જંગી તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૬૭૯- કચ્‍છ
ફોન નંબર- (૦ર૩૭૭) ર૭૪૪ર૯
મો. ૯૯રપ૬ ૯૭૦રપ
૧૦ શ્રી અજરા અમરજી સ્‍વામી ગૌશાળા, મોમાઈમોરા રાપર ર૦૬ ૬ર ૬ર ૧૦ - ૩૩૫
મુ. મોમાઈમોરા, તા. રાપર જી. કચ્‍છ.
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૧૧૪૮- કચ્‍છ
ફોન નંબર- (૦ ર૮૦૬ )ંરર૪૩પ૬
મો. ૯૮ર૦ર ૮૩૬૬૪
૧૧ શ્રી વરણેશ્વર દેવસ્‍થાન ગૌશાળા, ટ્રસ્‍ટ વરૂણ રાપર ૧૫૭ ૮૧ રપ - ૧૧ - - ર૭૪
મુ. વરૂણ તા. રાપર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૭૮૦ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૦૬)ર૯૪૦પર
મો. ૯૪રપ૧ ૦પર૯૮
૧ર શ્રી નખત્રાણા ગૌસેવા કેન્‍દ્ર નખત્રાણા નખત્રાણા ૫૦૫ ૪૩૬ ૪૦૦ ૧૦ ૯૧ - - ૧૪૩ર
મુ. નખત્રાણા તા. નખત્રાણા જી. કચ્‍છ.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૮ર૮ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૦૬)રરરર૯ર/રર૩૯૧પ
મો. ૯૯૭૮ર ૧૯૮૮૭ કમલેશભાઈ
૧૩ ઢોરી ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ, ટ્રસ્‍ટ ઢોરી ભુજ ૩ર૮ ૧૫ ૧૦ - - - ૩૫૬
મુ.ઢોરી, તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧પ૩ર કચ્‍છ
ફોનનંબર-
મો. ૯૪ર૭પ ૧૩૯૩૧
૧૪ શ્રી કચ્‍છ નારાયણ સરોવર ગૌશાળા, નારાયણ લખપર ૬૬૧ ર૬૯ ૧૫ રર ૫૭ - - ૧૧૬ર
પાંજરાપોળ, મુ. નારાયણ સરોવર તા. લખતર જિ. કચ્‍છ સરોવર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૮૬૮ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૩૯)ર૬૬૬૦૮
મો. ૯૯૭૯ર પ૩૮૦૭
મો.૯૮૧૯પ ૩૦૦૦૧ વિપુલભાઈ
૧૫ શ્રી યદુનંદન ગૌસેવા ગૌશાળા, સુમરાસર ભુજ ર૦૦ ૧૦૦ ૯૦ ૧૦ ૫૫ ૩૦ - ૪૮૫
મુ.સુમરાસર તા. ભુજ-કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૩/૭૯ કચ્‍છ
ફોનનંબર-
મો. ૯૪ર૭પ ૬૬૮પ૧ હરિભાઈ
૧૬ શ્રી પાટીદાર સેવા સંઘ અને ગૌરક્ષા કેન્‍દ્ર મંથલ નખત્રાણા ૪૯૯ ૭૦ ૫૧ ૧૦ - - ૬૩૯
મુ. મંથલ તા. નખત્રાણા જિ. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૯૦૦ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૩પ)ર૮૪૪૯ર/ર૮૪૬૯ર
મો. ૯૪ર૮૬ ૮૪૮૯૯ તેજાભાઈ
૧૭ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગૌશાળા ભુજ ભુજ ૧૬૫ ૧રપ ૫૯ - - ૩૫૬
મુ.પો. ભુજ તા. કચ્‍છ-ભુજ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૪૧ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૩ર)રપ૦ર૩૧
૧૮ શ્રી લાખોદ વિકાસ સમિતિ સંચાલીત લાખોદ ભુજ ૧૭૫ ૧૦૧ - - - - ર૮૦
રાઘેકૃષ્‍ણ ગૌશાળા,
મુ. લાખોદ, તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧રર૧ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૩૯)ર૮૦૦૭૩
મો. ૯૯રપ૩ ૧ર૪૭૩
૧૯ શ્રી મેઘપર ગૌરક્ષણ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા મેઘપર કચ્‍છ ૧૮૦ ૬૦ ર૦ - - - ર૬ર
મુ. મેઘપર તા. જિ. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- પપ૬ કચ્‍છ
ફોનનંબર-
મો. ૯૪ર૮૦ ૩૧૦૪૬
ર૦ શ્રી સહજાનંદ ગૌશાળા, પિયાવા માંડવી ૧૦૧ ૩૭ ર૩ ૧૬૭
મુ.પો. પિયાવા તા. માંડવી જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૭૮ર કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૩૪)રર૩૭૯૧
મો. ૯૮રપપ ૩ર૦૧૧ રોહિતભાઈ પટેલ
ર૧ શ્રી બળદીયા ગૌરક્ષણ ટ્રસ્‍ટ બળદીયા ભુજ ૫૦ ૧૦૦ - - - ૧૫૫
મુ. બળદીયા તા. ભુજ જિ. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૧૮ કચ્‍છ
ફોનનંબર-
મો. ૯૮રપ૦ ૮૯૯૧૦
રર શ્રી સહજાનંદ ગૌશાળા, કોડાય કોડાય માંડવી ૧૦૧ ૩૭ ર૩ ૧૬૭
મુ.પો. કોડાય તા. માંડવી જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૭૮૯ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૩૪)રર૩૭૯૧
મો. ૯૮રપર ૩પ૯પર
ર૩ ંશ્રી નાગલપુર જીવદયા કેન્‍દ્ર નાગલપુર માંડવી ૬૪ ૧૦૦ રપ - - - ૧૯૦
મુ.પો. નાગલપુર તા. માંડવી જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૪૧૭ કચ્‍છ
ફોનનંબર-મો. ૯૭૧ર૩ ૯૪ર૦૪
ર૪ શ્રી સંઘડ ગોસેવા વિકાસ ટ્રસ્‍ટ સંઘડ અંજાર ૬૭ ૧૩૦ - - - - - ૧૯૭
મુ.પો. સંઘડ તા.અંજાર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-
મો. ૯૮રપ૦ ૪ર૮૭ર જશાભાઈ
રપ શ્રી ગીરનારી એજયુ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સામખીયાળી ભચાઉ ૧ર૦ ૬૦ ૧૯ - - - ર૦૦
ગૌશાળા, મુ.પો. સામખીયાળી, તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૯ર૬ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૩૭) ર૮૩પ૩૧
ર૬ શ્રી સુપાર્થે જૈન સેવા મંડળ ભુજ ભુજ ૭૦ ૩૫ ૧૫ - ૧૩૬
મુ.ભુજ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૭૩૦ કચ્‍છ
ફોનનંબર-(૦ર૮૩ર) ૩ઘ૦ર૬૪
મો. ૯૪ર૭ર ૧પ૧૧૩
ર૭ શ્રી ઓધવહરિ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, ઝુરા ભુજ ૯૦ ૬૦ ૩૩ - ૧૫૦ - ૩૩૪
મુ. ઝુરા તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-રર૧૯ કચ્‍છ
ફોનનંબર-
મો.૯૯૭૮ર ૯૯૭પ૯
ર૮ શ્રી શંકર મંદિર ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, નોખલીયા ભુજ ૯૬ ૩૦ ર૭ - રપ - ૧૬૯
મુ. નોખલીયા તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
ંરજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૧૮૧૭ કચ્‍છ
ફોન નંબર
મો.૯૯રપ૧ ૬૯૩૧૬ ગોપાલભાઈ
ર૯ શ્રી મોટી રૂદ્રાણી સેવા મંડળ ગૌશાળા, કુનરીયા ભુજ ૧૬૯ ૪૦ ૩૫ ર૦ - - ર૬૯
મુ.પો. કુનરીયા તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૭૪૭-કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો. ૯૮રપર રપ૦૦૭ દલપતભાઈ ભાટી
મો. ૯૮પરરપ૦૧૧
મો. ૯૮રપર ૩પ૦૭૧
૩૦ શ્રી રામકૃષ્‍ણ ટ્રસ્‍ટ માધાપર ભુજ ૬૦ રપ ૩૦ - - ૧રપ
ઠાકરમંદિર પાસે જુનાવાસ ગામ માઘાપર,
મુ. માઘાપર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૧૧૦-કચ્‍છ
ફોન નંબર- ( ૦ર૮૩ર) ર૪૦પ૯૬
મો. ૯૮રપ૪ ર૮૧૦૦
૩૧ શ્રી વરલી ગૌશાળા સેવા સમિતિ વરલી ભુજ રરપ ૫૦ રર - - - ૩૦૦
મુ.પો. વરણી તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- જી. ૧૮૦૩-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩ર)ર૮૮૩૪ર
મો.૯૯૭૪૯ ૯૯ર૧ર
૩ર શ્રી વાલારામજી મહરાજ ગૌશાળા,રાતાતળવ, મુ.પો. નરેડી નરેડી અબડાસા ૫૪૬ ૧૯૯ ૧૧૭ ર૩ ૧૭ - ૯૦૪
તા. અબડાસા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૮પ -કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો. ૯૩ર૩૮ ૯૦૦૧૩ અરજણભાઈ
૩૩ શ્રી નગાવલાડીયા ગૌશાળા,પાંજરાપોળ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ નગાવલાડીયા અંજાર ર૪૩ ૩૭ ૧૧ - - ર૯પ
મુ. નગાવલાડીયા તા. અંજાર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૧૦૮ કચ્‍છ
ફોન નંબર ૦ર૮૩૬- રર૮૮૯૩
મો. ૯૮રપર રપ૭૧ર
૩૪ શ્રી વિવેકાનંદ રીસર્ચ એન્‍ડ ટ્રેઈનિંગ માંડવી માંડવી ર૦ - - ૩૩
ઈન્‍સ્‍ટીટયુટ ગૌશાળા
નાગલપુર રોડ, જૈન આશ્રમની બાજુમાં
મુ.પો. માંડવી જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-૦ર૮૩૪- રર૩રપ૩ /
રર૩૯૩૪
મો. ૯૦૯૯૯ ૭૧૮૦૬
૩૫ પાકડસર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ, પાકડસર ભચાઉ ૧૦૪ ર૭ રપ - - - - ૧૫૬
મુ. પાકડસર પો. આમરડી તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૪૯૬ કચ્‍છ
ફોન નંબર- ૦ર૮૩૭- ર૯૪પ૯૧
મો. ૯૮રપ૩ ૬૭૬૩૩
૩૬ શ્રી ગામ સ્‍વરાજ સંધ સંચાલીત નીલપર રાપર ૧૫ ૧૪ ૧૦ - - - ૪૦
શ્રી રવિશંકર મહારાજ ગૌશાળા,
(ગ્રામ સ્‍વરાજ સંધ)
સોનટેકરી મુ. નીલપર તા.રાપર-કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- પ૩૭ -કચ્‍છ
ફોન નંબર-૦ર૮૩૦) રર૦૧૧૩,
ર૯૩૦૧૩
મો. ૯૮રપ૦ ૧૪૦૭૪
મો. ૯૮૭૯૧ પ૯૭પપ નકુલભાઈ ભાવસાર

જીલ્‍લો : કચ્‍છ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી રતાડીયા પાંજરાપોળ મુ. પો. રતાડીયા,(ગણેશવાલા) ગુદાલા તા. મુન્‍દ્રા, જી. કચ્‍છ રતાડીયા ભુજ ૧૮૮ ર૮૩ ૩૯૪ ૧૫ - - ૮૮૮
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩રર-કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૦૯પ૮૦૩૭૦ જાદવભાઈ
ર. શ્રી મનફરા પાંજરાપોળ, મનફરા ભચાઉ ૧ર૯ર ર૧૦ ૧૬૯ - ૩૭૭ ૧૧ ર૦૦ર
મુ.પો. મનફરા તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૯-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૭) ર૮૬૬રપ
સોની કનૈયાલાલ
શ્રી ભુજ પાંજરાપોળ, વાણિયાવાડ ભુજ ભુજ ૬ર૦ ૧રપ ૫૦ ૧૫ ૩૫ - ૮૫૦
મુ. પો. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૦૩-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩ર) રપ૦૮૭૪
મો. ૯૪ર૬૭ ૮૮પ૪૪
શ્રી વડાળા પાંજરાપોળ, વડાલા મુન્‍દ્રા ર૦ર ર૬૧ ૪૭૧ - રપ ૭૬ ૫૧ ૧૦૭૬
મુ.પો. વડાળા તા. મુન્‍દ્ર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૧૮-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૮) ર૮૩૩ર૪
શ્રી મુન્‍દ્રા પાંજરાપોળ મુન્‍દ્રા મુન્‍દ્રા ર૯૮ પર૪ ૧૩૪૧ ૩૧ રર ૪ર૪ ૪૭ ર૬૮૭
મુ.પો.મુન્‍દ્રા તા. મુન્‍દ્રા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩ર-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૮) રરર૧ર૬
મો.૯૯૭૮૭ ૩૮ર૧૧ કુંવરજીભાઈ
શ્રી જખૌ પાંજરાપોળ, જખૌ અબડાસા રર પર ર૦ - ૯૦ - ૧૮૬
મુ.પો. જખૌ તા. અબડાસા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૦ર-કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો. ૯પ૩૭૮ ૦૬પ૩૧
શ્રી છાછરા જીવદયા કેન્‍દ્ર પાંજરાપોળ છાછરા મુન્‍દ્રા ૧૧૦ ૪૬ ૭૯ ૧૧૦ - - ૩૪૭
મુ.પો. છાછરા તા. મુન્‍દ્રા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- -કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો.૦ ૯૮૯ર૧ ૮૩૩૩૮
શ્રી વર્ધમાન જીવદયા કેન્‍દ્ર લુણી પાંજરાપોળ, મુ.પો. લુણી તા. મુન્‍દ્રા લુણી મુન્‍દ્રા ૧૮૭ ર૩૬ ૫૦૩ ૪૪ - - ૯૭૪
જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૮૬૧-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૮) ર૮૧૧૩૬
મો. ૦૯૯ર૦ર ૯૮૭ર૬
શ્રી બિદડા વીસા ઓસવાલ જૈન મહાજન પાંજરાપોળ, મુ.પો. બિદડા તા. માંડવી બિદડા માંડવી ### ૬૫૯ ૧૫૦૦ ૧૦ રપ - ૩ર૦૦
જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૮-કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૦૯૦ ૭૧૧૪ર
૧૦ શ્રી ભગવાન મહાવીર પશુરક્ષા કેન્‍દ્ર પ્રાગપુર રોડ, તા. મુન્‍દ્રા, જી. કચ્‍છ પ્રાગપુર મુન્‍દ્રા ૧૦૦૩ ૫૭૮ ૬૩૦ ૮૦ ૧૩૯ ર૧૦ ર૬પ૭
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧ર૮૮૬ મુંબઈ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૦૯૪ ૭પ૭૬૪
૧૧ શ્રી મોટા કાંડાગરા પાંજરાપોળ, સહદેવ દેવરાજ માર્ગ મોટા કાંડાગરા,તા. મુન્‍દ્રા મોટા કાંડાગરા મુન્‍દ્રા ૧૧ર ૧૭૮ ૮૦ ૧૫ - - ૩૮૭
જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૦રપ-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૮) ર૭પ ૭ર૯
મો.૯૯૧૩૦ ૬૧૦૪૦ નેમચંદભાઈ
૧ર શ્રી પદમપુર જીવદયા કેન્‍દ્ર પાંજરાપોળ, પદમપુર રાપર રપ૮ ૭૮૮ - ૧૦ ૧૬ર ૧૮૫ - ૧૪ર૪
મુ.પો. પદમપુર તા. રાપર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૪૪૦-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૦૬) ર૮૮૩૩પ
મો.૯૯રપ૩ ૪૦રર૬ રાજાભાઈ
૧૩ શ્રી પાંજરાપોળ ગૌશાળ, ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ નલીયા, તા. અબડાસા જી. કચ્‍છ નલીયા અબડાસા ૪૮ ૭૮ ૩ર ૧૬ ૩૫ ર૩ ર૩૭
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૦પ૧-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૧) રરર૩૩૭
મો.૯૪ર૭૪ ૩૩૮૯૭ લલીતભાઈ
૧૪ શ્રી મેકરણદાદા પાંજરાપોળ મુ. ઘ્રંગ ધ્રંગ ભુજ ૩૦૪ ૪ર $પ - ૧૮ - ૪૧૧
તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧પ૧૮-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૦૮) ર૮૭રર૭/ર૮૭ર૩૦
મો.૦ ૯૮રપ૯ ૯૩૮૭૧
૧૫ શ્રી જીવદયા મંડળ રાપર ,પાંજરાપોળ રાપર રાપર ર૦૧૪ ૯૫૯ ૫૮૧ ૧૧૬ ૧ર૪ ૪૩ ૧૯ર ૩૯ર૯
મુ. રાપર તા. રાપર જી.કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૭૯-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૦) રર૦૦૪૦
મો.૯૮રપર ૮૮પ૩ર વેલજીભાઈ
૧૬ શ્રી ભુજપુર પાંજરાપોળ ભુજપુર મુન્‍દ્રા ૪૩ર ૫૧૭ ૧૭૬૦ $પ ૬૭ ૪૮૪ ૫૦ ૩૩૫૫
મુ.પો. ભુજપુર તા. મુન્‍દ્રા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧ર૮-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૮) ર૪૦૩ર૦
કનસિંહ જાડેજા
૧૭ શ્રી અંજાર પાંજરાપોળ અંજાર અંજાર ૩ર૧ ર૩પ ૪૩૯ ર૦ ૭૫ ૧૧૦૦
મુ.પો. અંજાર,તા. અંજાર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૩-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૬)ર૪ર૪૩૩
મો.
૧૮ શ્રી ગુંદાળા પાંજરાપોળ, ગુંદાળા મુન્‍દ્રા ર૦૪ ૧૪૦ ૩૧૩ - ર૯ - - ૬૮૭
મુ.પો. ગુંદાળા તા. મુન્‍દ્રા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૭૯-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૭૩૭) ર૮૬૬૩૩
મો. ૯૮રપ૦ ૭૦પ૯૧
૧૯ શ્રી કચ્‍છ વાગડ લાકડીયા પાંજરાપોળ લાકડીયા ભચાઉ ૬રર ૫૩૦ ૭૦૦ - ૫૫૫ ૩૭૯ ૧૫૫ ર૯૪૧
મુ. પો. લાકડીયા, તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૮-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૭)ર૭૩૩૩૧
મો.૯૯૭૮૮ ૯૯૭૮૭ બાબુભાઈ
ર૦ શ્રી આદેસર જીવદયા પાંજરાપોળ, આદેસર રાપર ૩૯૮ ૧૫૮ ર૩૬ ૧૦ ૮૦ ૩૦૫ ર૭ ૧ર૧૪
મુ.પો. આદેસર તા.રાપર જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૭૭૦-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૦૬)ર૬૭૬૧પ
મો.૯૯રપ૬ ૩૩૭૦૪ રમણીકભાઈ
ર૧ શ્રી તેરાપાંજરાપોળ તેરા અબડાસા ૧૧૩ ૧૧૪ પર - - ર૯૧
મુ.પો. તેરા,તા. અબડાસા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૬૮૪-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૬)ર૪ર૪૩૩
મો.૯૪ર૭૩ ૪પ૦૭૦/૯૪ર૬ર ૬પર૩ર
રર શ્રી સુથરી પાંજરાપોળ સુથરી અબડાસા ૩૬ ૧૭૮ ૮૬ ૧૪ - ૩ર૬
મુ.પો. સુથરી,તા. અબડાસા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૬૦-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૧) ર૮૪રર૩
મો.૯૯૦૯૦ ૭૧૧૬૩
ર૩ શ્રી મોટી રૂદ્રાણી જાગીર ગૌશાળા/ પાંજરાપોળ, મોટીરૂદ્રાણી ભુજ ર૭૬ ૧૫૦ ર૦૦ ૪૪ - - ૬૭૬
મુ.પો. મોટીરૂદ્રાણી,તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૪૦-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૬)
મો.૯૮રપર રપ૦૧૧
મો.૯૮રપર રપ૦૦૭
મો.૯૮રપર ૩પ૦૭૧ રૂપાભાઈ
ર૪ ગૌરક્ષા ગૌશાળા પાંજરાપોળ,ટ્રસ્‍ટ કોટડા ભુજ ૧૬૫ ર૩ ૧૦ - - ર૦૪
મુ.પો. કોટડા તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
નંબર- ઈ-૧ર૦પ-કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૧૩૮ ૦૬ર૪૮ એલ.બી.યોગી
રપ શ્રી કચ્‍છ દુર્ગાપુર વિશા ઓસવાલ મૂર્તિપૂજક દુર્ગાપુર માંડવી ર૩ ર૯ ૯ર - - ૧૫૩
જૈન સમાજ સંચાલીત, પાંજરાપોળ
મુ.પો. દુર્ગાપુર નવાવાસ,તા. માંડવી
જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- -કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૬૯ ૩૧૯૩૧
મો.૯૦૯૯૧ ૬૩ર૧૯ ભરતભાઈ
ર૬ શ્રી ભચાઉ પાંજરાપોળ ભચાઉ ભચાઉ ૭૧૯ ૧૬૬૪ - ## ર૯ ૩૦૩ - ૩૮૦૦
મુ.પો. ભચાઉ,તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૭)રર૪૧૩૪
મો.૯૮ર૪ર ૮પ૬૧ર
ર૭ શ્રી કોઠારા પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ કોઠારા અબડાસા ૪૧ ૧ર૮ ૪૯ ૧૮ ર૮ - ર૭૦
મુ.પો. કોઠારા,તા. અબડાસા જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-રપ૬-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૧)ર૮રર૩પ હીરાલાલ
મો.
ર૮ શ્રી માંડવી,પાંજરાપોળ, ભાભારોડ માર્ગ, એસ.ટી.રોડ માડવી, માંડવી માંડવી ૧૩૧ ૯ર ૩૭૯ ૩૦ ૪૯ - ૬૮૫
મુ.પો. માંડવી,તા. માંડવી જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૩૩-કચ્‍છ
ફોન નંબર- (૦ર૮૩૪) ર૩૦૦૧૦
મો. ૯૮રપ૩ ૬૭૭૪૮ જગદીશભાઈ જાડેજા
ર૯ શ્રી ગૌરક્ષણ અને પક્ષીચણ સુખપુર,પાંજરાપોળ સુખપુર ભુજ રપ૦ ૪૪ ર૦ - - - ૩ર૦
મુ.પો. સુખપુર,તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૮-કચ્‍છ
ફોન નંબર-
મો. ૯૮૭૯૩ પ૯૬૬૭ દેવસિંહભાઈ રાળડીયા
૩૦ શ્રી કોટાય ગૌશાળા પાંજરાપોળ કોટાય ભુજ ૧૦૦ ૯૧ ૯૦ ૧૦ - - - ર૯૧
મુ.પો. કોટાય તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૧૧૪-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૦૮) ર૮૦ર૦પ
મો. ૯૮રપર રપ૦૧૧
૩૧ શ્રી આઘોઈ પાંજરાપોળ આધોઈ ભચાઉ ૩૯૩ ૮૩૪ ર૦૩ ૧૭૧ ર૦ર - ૧૮૦૭
મુ.પો. આધોઈ,તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૯-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૭) ર૮૪૪૪૪
મો.
૩ર શ્રી જીવદયા મંડળ ભચાઉ ભચાઉ ભચાઉ ૧૩૦ ૧૧ ૧ર - - - - ૧૫૩
મુ.પો. ભચાઉ(ભવાનપુરા),તા. ભચાઉ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૭રર-કચ્‍છ
ફોન નંબર-(૦ર૮૩૭)
મો. ૯૮૭૯૯ ૮૯૦ર૪ હિમતભાઈ
મો. ૯૩૭૭૭ પ૦૦૭૮
૩૩ શ્રી હરિકૃષ્‍ણ નિરાઘાર ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ નારણપુરા ભુજ ૪૪૬ ૭૫ ૫૦ - - - ૫૭૬
મુ. નારણપુરા તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૪૯૬૪ કચ્‍છ
ફોનનંબર-
મો.૯૮૭૯૯ ર૮૯૦૩ મેધજીભાઈ
૩૪ શ્રી બાલકિષ્‍ણ ગૌશાળા પાંજરાપોળચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ કોડકી ભુજ ૧૬૮ ૭૫ ૭૯ - - - ૩ર૭
મુ. કોડકી તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧૭૭૦ કચ્‍છ
ફોનનંબર-મો.૯૪ર૮પ ૬૬૧૭ર
૩૫ શ્રી ગઢશીસા જીવરક્ષા જૈન ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, ગઢશીસા માંડવી ૧ર૧ ૧ર૮ ૬૦ ૧૦ ર૮ - ૩પર
અને રીસર્ચ સંચાલીત પાંજરાપોળ
મુ. ગઢશીસા તા. માંડવી જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૪રરર-(થાણા)
ફોનનંબર-
મો.૯૪ર૮૬ ૮રપ૩૯
૩૬ શ્રી કુનરીયા પાંજરાપોળ કુનરીયા ભુંજ ૧૧૩ - ૯ર $પ - - રપર
મુ.પો. કુનારીયા તા. ભુજ જી. કચ્‍છ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૧૯૯૧- કચ્‍છ
ફોનનંબર-
મો.૯૯૭૪૧ ૮૭૯૧૭

જીલ્‍લો : બનાસકાંઠા ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી સોમારપુરી મહારાજ ગૌશાળા આશ્રમ સેવા ટ્રસ્‍ટ મુ. શેરપુરા તા.ડીસા જી. બનાસરાંઠા શેરપુરા ડીસા ૫૭૦ ૧૩૦ ૧ર૦ ૧૫૦ ૧૦ - - ૯૮૦
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- એફ -૯૦૬ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૪૪- રપપર૧૧
મો.૯૮રપ૦ પ૧૧૯૭
શ્રી કૃષ્‍ણ ગૌસેવા માનવસેવા ટ્રસ્‍ટ તીર્થગામ વાવ ૧૧૬ - - ૩૪ - - ૧૫૧
મુ. પો. તીર્થગામ તા.વાવ જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- એફ -પ૪પ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૪૦- રરપ૯૧ર
મો.૯૯૭૪૯ ૪૧૧૬૭
શ્રી રાજારામ ગૌશાળા સેવા કેન્‍દ્ર ટેટોડા ડીસા ### ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૭૦૦ - - - ###
મુ. ટેટોડા તા.ડીસા જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- એફ - ૯૪૩ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૪૪- ર૪૩૪૩૩
મો.૯૪ર૭૦ ૮પ૧૧૯
મો. ૯૯ર૪૦ ૮ર૮૩૯ ભીખાભાઈ મેનેજર
મો. ૯૪ર૬૪ ૦૮૪પ૧
શ્રી જય બજરંગ ગૌશાળા સેવા ટ્રસ્‍ટ ગેળા થરાદ ૪૦૯ ૧૮ર ૫૪ ૧૮ - - ૬૭૦
મુ. ગેળા પો. લાખણી તા.થરાદ
જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- એફ -૧૧૪૯ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૪૪-
મો.૯૮રપ૬ ૬૦ ૬૩૧મો. ૯૪ર૭પ ૧૪૩૪૮
શ્રી ધુડીયા વીર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ માંડલા ડીસા ૪૦૦ ૪૯ ૩૧ - - - ૪૮૪
મુ. માંડલા તા.ડીસા જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- એફ - બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૪૪-
મો.૯પપ૮૯૦પ૧૦૩
મો. ૯૯૦૯૩ ૦ર૭૩૪ વાલાભા
શ્રી શકિતધામ ગૌસેવા આશ્રમ ચીચોદરા ભાભર ૧ર૦ ર૦ ૧૯ - - - ૧૬૦
મુ. ચીચોદરા તા. ભાભર જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- ઈ -૧ર૧૭ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૭૦ ૪૪૪૪પ
શ્રી જલારામ ગૌસેવા કેન્‍દ્ર , પારકર યુવક મંડળ સંચાલીત ગૌશાળા, ભાભર ભાભર ર૭૦૩ ૧૧૩ ૮૦ ૬૭ ૪૦૭ - - ૩૩૭૦
મુ. પો. ભાભર તા.ડીસા જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- ઈ -૯પપ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૩પ- રર૩૩૭પ
મો.૯૮ર૪૧ ૩૯પ૦૦-૯૮ર૪૦ ૩૧૧૦૧
મો. ૯૯ર૪૯ ૪૧૦૦૦
શ્રી જલારામ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ હરિઘામ, ભાભર ભાભર ર૦૦૦ ૧૦૭ ૮૭ ૩૭ ર૦ - - રરપ૧
સુઈગામરોડ,મુ.પો. ભાભર
જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- ઈ - ૧ર૧૩ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૩પ- રર૩૩૭પ
મો.૯૮રપ૦ ૯૦૦૦૦
શ્રી તપસ્‍વી ગૌશાળા વાતમ દિયોદર ર૮૦ ૧૦ ૧૦ - - ર૮ ૩૩૧
મુ. વાતમ તા. દિઓદર જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- એફ -૩૭૭૩ ૧૦/૪/ર૦૦૪
બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૭૯ ૧૦૬૭૮
૯૮૭૯૯ ૧૦૬૭૮
૧૦ શ્રી કરશન ભકત સેવા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, મુ. પો. સણાદર તા. દિયોદર જી. બનાસરાંઠા સણાદર દિયોદર ૩૦૦ ૮૦ ૩૭ - ૪ર૭
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- ઈ -૯પ૩ તા. ૩૦/૧/ર૦૦૧
બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૩પ-ર૪૪૦૬ર
શ્રી કિષ્‍ના નંદગીરી બાપુ
મો.૯ ૭ર૬ર ૯પ૧૬૪ માળી વજાજી જેરૂપજી
મો. ૯૪ર૬૪ ૦૩૭૬૮
૧૧ શ્રી શીવ સેવા ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ ખોરડા થરાદ ર૯૦ ૧૦ રપ - - - ૩ર૯
મુ. ખોરડા તા. થરાદ જી. બનાસરાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- એફ -૩૪૬૬ ૧૧/પ/ર૦૦૬
બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-
મો.૯૯રપપ ૯૧૪૩પ ખોરડીયા વનારામ,
પ્રજાપતિ ગણેશભાઈ મો.૯૯૧૩૪ ૮૭૦૪૩
૧ર શ્રી ગજાનંન ગૌ સેવા આશ્રમ દિયોદર દિયોદર ૩૦૦ ૪૦ ૩૦ - - ૩૭૩
મુ. દિયોદર જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- ઈ-૧૧૧૪ ર૯/૬/ર૦૦પ
બનાસકાંઠા
મો.૯૪ર૬૪ ૦૩૯૯૯ ઠકકર ગોકળભાઈ
વાધેલા પ્રવિણસિંહ ગુમાનસિંહજી
મો૯૪ર૮૦૦૧૪૬૦
૧૩ શ્રી રોટીલા ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ રોટીલા દિયોદર ર૦૦ રપ ર૦ - રપ૦
મુ. રોટીલા તા. દિયોદર જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નં. ઈ-૯પ૮ બનાસકાંઠા
મો. ૯૯રપ૩ ૦૮૭૧૧
૧૪ શ્રી ગાયત્રી પંચાંગ પરિવાર ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગાયત્રી ગૌસેવા ધામ, લુણાલ થરાદ ૧૧ર ૮ર પર - - રપ૪
મુ. લુણાલ તા.થરાદ , સાંચોર હાઈળવે થરાદ
જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નં. ઈ-૧૩૦૮પ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર
મો. ૯૮રપ૦ પ૮૧૪ર
મો.
૧૫ શ્રી જય દેરીયાવાળા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ(ગૌશાળા) રૂની ભાભર રપ૦ ર૦ ૧૫ - - - ર૯ર
મુ. રૂની તા. ભાભર જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નં. ઈ-૯૩૮ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર (૦ર૭૩પ) રર૭૧૬૩
મો. ૯૯૭૯૯ ૯૩૬૦પ
૧૬ શ્રી કેવળપુરીજી ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ થળી કાંકરેજ રર૯ રપ ૧૬ - - ર૭૯
મુ. થળી પો. મોટાજામપુર તા. કાંકરેજ
જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૮૦૯-બનાસકાંઠા
મો. ૯પ૮૬૩ ૩૬૩૬ર
૧૭ શ્રી વિજયહનુમાન સન્‍યાસ આશ્રમ ગૌશાળા પાલનપુર પાલનપુર ૯૩ રપ - - - ૧૩૦
પ૦ રેલ્‍વે કજાટર્સ ,પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ફોનનંબર
૧૮ શ્રી ગોસેવા મંડળ લવાણશ્રી અંબાજી મંદિર મુ.લવાણ તા. દિયોદર જી. બનાસકાંઠા લવાણ દિયોદર ૧૦૦ - - - - - ૧૦૯
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૧૧૭૯૧
ફોનનંબર- ૦ર૭૩પ-ર૬૦૭પ૦
મહંતશ્રી કૈલાસદાસ મહારાજ-૯૪ર૭૩ ૭ર૯૭પ
૧૯ શ્રી શકિતકૃપા ગૌશાળા મુ. ટેબી તા.કાંકરેજ ટેબી કાંકરેજ ર૦૦ ૧૦૦ - - - - - ૩૦૦
જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૧૧પ૩ તા.૧૧-પ-ર૦૦૬
ફોન નંબર-વાલજીભાઈ કેવળદાસ
મો. ૯૯૦૯૩૩૦ર૭૩૪
ર૦ શ્રી લોક નિકેતન વૃદાવન ગૌશાળા મુ.પો. રતનપુર તા.પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા રતનપુર પાલનપુર ૬૦ - - -
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૯૮-૧૯૬ર
ફોન નંબર- હરિસિંહની ચાવડા
મો.૯૪૦૯૪ ૩૬૬૦૧
(૦ર૭૪ર) ર૪પ૧૭૧
ર૧ શ્રી સિઘ્‍ધસંત રામપુરી ગૌશાળા સેવા ટ્રસ્‍ટ મુ.પો. રામપુરા તા.ડીસા જી. બનાસકાંઠા રામપુરા ડીસા ૧૪૦ $પ -- - - - - ૧૮૫
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ફોન નંબર- ૦ર૭૪,- રપ૮૩પ૧ /રપ૮૩પર
રર શ્રી દેવ દરબાર મઠ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ મુ.દેવદરબાર તા. કાંકરેજ જી. બનાસકાંઠા દેવદરબાર કાંકરેજ ૧૪૦ ૬૦ -- - ૧૬ - - ર૧૬
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ- ૧૬૩ તા.૧૯-૩-૧૯૭પ
ફોનનંબર- ૦ર૭૪૭- રર૭૦૧૦
કિર્તિલાલ જોષી મો. ૯૪ર૭૩ ૯૩૪૦૯
ર૩ શ્રી નૂતન ભારતી ગ્રામ વિધાપીઠ ગૌશાળા મુ.પો. મડાણ-ગઢ તા. પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા મડાણા-ગઢ પાલનપુર ૧ર ૧ર - - - - - ર૪
રજીસ્‍ટ્રેશનઅએફ- ૪
ફોન નંબર- ૦ર૭ર- ર૩રરર૦/રરરરર૯
ર૪ શ્રી મણીલાલ ગગલદાસ પટેલ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટમુ.પો. અમીરગઢ તા.પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા અમીરગઢ પાલનપુર ૪૧ ૧૮ ૧૪ - - ૭૬
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ફોનનંબર- દિલીપભાઈ
ઓ ૦ર૭૪ર- ર૩રરર૪
રપ શ્રી વેરાઈમાતા ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ મુ.પો. મોરવાડા તા.વાવ જી. બનાસકાંઠા મોરવાડા વાવ ૧૪૦ ર૩ - - - - - ૧૬૩
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૧૧૩૬ તા.૧૦-૧-ર૦૦૬
ફોન નંબર અશોકભાઈ દોશી ૯૮ર૪૧ ૧ર૩૬૮
સેવંતીભાઈ દોશી ૯૮રપર ર૮૬ર૪
ર૬ શ્રી શિવશકિત ગૌશાળા મુ.પો. વડીયાતા તા. દિયોદર જી. બનાસકાંઠા વડીયા દિયોદર ૧૦૦ રપ - - - - - ૧રપ
રજીસ્‍ટ્રેશન
ફોનનંબર-
માળી માનાજી ગોકળાજી- ૯૬૦૧૮ ૪૦રપપ
માળી શાંતિલાલ-૯૯૭૯૯ ર૬પ૭પ
વ્‍યાસ મોહનલાલ-૯૯રપ૬ ૩૬૪૭૭
ર૭ શ્રી સર્વોદય આશ્રમ સણાલી મુ.પો. સણાલી તા.દાંતા જી. બનાસકાંઠા સણાલી દાંતા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ટેલીફોન નંબર

જીલ્‍લો : બનાસકાંઠા પાંજરાપોળ યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
સુઈગામ ખાંડાઢોર પાંજરાપોળ, સુઈગામ વાવ ૧૦૦ ૫૦ ર૦ - ૩૦ - ર૦૦
મુ. સુઈગામ તા. વાવ જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રઢેશન નંબર- ઈ- ૪ર૮પ સુરત
ફોન નંબર-(૦ર૭૪૦) રર૩૮૯ર
(૦ર૭૪૦) રર૩૬પપ
મો. ૯૮૯૮ ૮૧૬૦ર૭
ર. થરા ખાંડાઢોર પાંજરાપોળ થરા કાંકરેજ ૧૦ રપ ૮૭ - ર૬૦ - ૩૯૦
મુ.થરા તા. કાંકરેજ જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૯૯- બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૪૭) રરર૬૩૯
મો. ૯૮૯૮૬ ૯૯૮ર૧
ભાભરખાંડાઢોર પાંજરાપોળ ભાભર ભાભર ૬૦૪ - - ૩૧૯ - પર૦ ર૧ ૧૪૬૪
મુ.ભાભર તા. ભાભર જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૩- બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૩પ) રરરર૦ર
મો. ૯૯૭૯૪ ૧૬૧૦૮
વાવ જૈન શ્વે મૂ. પૂ.સંધ ખાંડાઢોર પાંજરાપોળ વાવ વાવ ૭૭૮ ૧૦૦ ર૪૭ ર૬૦ ૧૦૮ ૧૩૪ - ૧૬ર૭
મુ. વાવ તા. વાવ જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૭- બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૪૦) રર૭૧૧૩
રર૭૦ર૮/રર૭૦ર૩
શ્રી રાજપુર ડીસા પાંજરાપોળ ડીસા ડીસા ### - ૫૦૦ ## - ૫૦૦ ર૦૦૦ ###
મુ. રીસાલા બજાર ડીસા તા. ડીસા
જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૬૬૭- બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૪૪) રર૦૪પ૬
મો. ૯૮ર૪૦ ૧રરપ૮
મો. ૯૯ર૪૯ ૭પ૮૭૭
ચીમનગઢ પાંજરાપોળ ચીમનગઢ કાંકરેજ ૧૬૫ - ર૮ - - ૬૦ ૧૯ ર૭ર
મુ.ચીમનગઢ પો. ઝાલમેર તા. કાંકરેજ
જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૯ર૩- બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૬૮ ૯૭૭૦૯
દિયોદર ખાંડાઢોર પાંજરાપોળ દિયોદર દિયોદર પર૦ ૧૦૧ ૪૯ ૧૫૭ - ૮૩ર
મુ.દિયોદર જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪ર૩- બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૩પ) ર૪૪૩ર૮
મો. ૯૪ર૬૪ ૦૩૭૬૮
શ્રી ધાનેરા જૈન મહાજન પાંજરાપોળ ધાનેરા ધાનેરા ### - ૫૫ - - ૬૮૫ ૧૮૦ રપ૦૦
ઠે. ડી.બી. પારેખ હાઈસ્‍કૂલ પાસે
તા. ધાનેરા જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નં. ઈ-ર૮ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-મો. ૯૮રપ૧ ૧પ૬પપ
મો. ૯૯૯૮૧૬૪ર૯૯
શ્રી થરાદ પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ થરાદ થરાદ ૩૦૬ ર૧૦ ૭૫૬ ૫૮૭ ૩૪ ૪૧૭ ર૧ર રપરર
મુ.થરાદ તા. થરાદ જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૯૪- બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૩૭) રરર૦૮પ
મો. ૯૯રપ૦ ૦પ૮૯૪
૧૦ સિઘ્‍ધભુવન મનોહર જૈન પાંજરાપોળ ઉણ કાંકરેજ ૬૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૫૦ ૩૦૦ ર૦ ૪૬૦
મુ.ઉણ તા. કાંકરેજ જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૯૮- બનાસકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૪૭) રર૬૪પ૭
મો. ૯૮૯૮૯ પ૩ર૬૦
૧૧ શ્રી ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ કુવાળા ભાભર ૫૦ ર૦ ૪૧ - ૧૦ર ૫૫ ર૭૪
મુ.કુવાળા તા. ભાભર જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૭પ૬ બનાસકાંઠા
ફોન નંબર- (૦ર૭૩પ)ર૭૮૪૭૬
મો. ૯૪ર૭૬ ૪૬૭૧૪
૧ર જયશ્રી દેરીયાવાળા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ રૂની ભાભર ૧૯૩ ૪ર ૧૦ - - - રપ૦
મુ.પો. રૂની તા. ભાભર જી. બનાસકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૯૩૮ બનાસકાંઠા
ફો નંબર-૦ર૭૩પ- રર૭૧૬૩
મો. ૯૯૭૯૯ ૯૩૬૦પ
૧૩ શ્રી પાલનપુર મહાજન પાંજરાપોળ બહાદુરગંજ મુ.પો.તા. પાાલનપુર જી. બનાસકાંઠા પાલનપુર પાલનપુર ૧૦૬ ર૩ત્ર૦ ર૦૩ - - ૬૪ ૮૧૫
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૬-૧૯પ૦
૧૪ શ્રી જુનાડીસા મહાજન પાંજરાપોળ મુ.પો. જુનાડીસા તા.ડીસા જી. બનાસકાંઠા જુનાડીસા ડીસા ૧૧૪૭ ૪૦૩ ૧૬૦૯ - ૫૬૭ - ૧૦૦ ૩૮૩૩
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩ર-૧૯પ૩

જીલ્‍લો : સાબરકાંઠા ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
ભૂવનેશ્વર મહાદેવ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, જૂના ભવનાથ ભિલોડા ૧૪ - - - ર૦
મુ.પો. જૂના ભવનાથ પો. મઉ તા. ભિલોડા
જિ. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૧પ૦ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-( ૦ર૭૭૧)ર૭૬પપપ
મો. ૯૪ર૭૬ ૯૩ર૦૧
મો. ૯૪ર૭૦ ર૬૯૪૪
ર. શ્રી ગોપાલદાસ પટેલ ફાઉડેન્‍શન સંચાલીત, સાબર ગૌશાળા, મુ. સોનાસણ તા.પ્રાંતિજ સોનાસણ પ્રાંતિજ ૧ર ૧ર - - - ૩૦
જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-રર૧- સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૭૦) ર૪૦૪૩૯
મો. ૯૪ર૬૩ ૩૮૬૦૩-૯૯રપપ૯૦પ૪પ
શામળાજી વિષ્‍ણુ મંદિર ગૌશાળા શામળાજી ભિલોડા ૪૬ રપ ૧૭ - ૯૬
મુ. પો. શામળાજી તા. ભિલોડા જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન-એ ૧૪૮ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૧) ર૪૦૩૯૯/ર૪૦૧ર૧
મો. ૯૯રપ૮ પ૭રપ૪
શ્રી આર્યવન વિકાસ ફાર્મ ટ્રસ્‍ટ,ગૌશાળા રોઝડ તલોદ ૬૦ ર૦ ર૦ - - - - ૧૦૦
મુ.પો. રોઝડ તા. તલોદ જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન ઈ ૯૬પ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૭૪) ર૭૭૭૧૭/રરરરપ૭
મો. ૯૯૭૯૦ ૦ર૦૯૭- ૯૮૯૮ર ૪પ૮૩ર
શ્રી વિશ્વ મંગલમ અનેરા ગૌશાળા, વૃંદાવન પ્રાંતિજ ૧૦ ૧૦ - - - - રર
મુ. વૃંદાવન પો. નનાનપુરતા. પ્રાંતિજ
જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-ર૧ સાબરકાંઠા
મો. ૯૪ર૭૮ પ૩પ૮૩
મો. ૯૪ર૮૯ ૬પ૪ર૯
શ્રી નૂતન કેળવણી મંડળ સંચાલીત ગૌશાળા રીટોડા ભિલોડા - - - - - ૧૦
મુ. રીટોડા, પો. પુરાવાસ તા. ભિલોડા
જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૭૧) ર૩૩૪૩૮
મો. ૯૭ર૬૦ ૭૯૭૯૧
શ્રી સતકેવળ,ગૌશાળા લીભોઈ મેધરજ ૧૧૦ ૧૩૦ ૫૦ - -- ર૯૭
મુ. લીભોઈ પો.પટેલ ઢુંઢા તા. મેધરજ
જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન ઈ ૧ર૩૭ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૬૯ર) ર૭ર૦૬૬
(૦ર૭૭૩) ર૮ર૬૦૧
મો. ૯૪ર૭૩ ૬૮૧૧ર
શ્રી સેવા મંડળ મેધરજ સંચાલીત વૈશ્વાનર ગૌશાળા કસાણા મેધરજ ૧૦ - - - ર૭
મુ. કસાણા પો. કસાણા તા. મેધરજ
જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન ઈ ૭૯ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૭૩) ર૮૪ર૪ર
મો. ૯૮રપ૩ ૩ર૯૩૯
ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા નવા હિંમતનગર હિંમતનગર - - - ૧૧
નવા હિંમતનગર, ગાયત્રી આશ્રમ ખેડબ્રમા રોડ,
તા.હિંમતનગર જી.સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન ઈ ર૮૧૬ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૭ર) ર૩રર૦૭
મો. ૯૯રપર ૪૪૪૭૦
૧૦ તુલશીશ્‍યામ ગૌશાળા સહયોગ કૃષ્‍ટયજ્ઞ ટ્રસ્‍ટ, રાજેન્‍દ્રનગર હિંમતનગર ૩૯ - - - - - - ૩૯
રાજેન્‍દ્રનગર ચોકડી નેશનલ હાઈવે તા. હિંમતનગર જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૩૯૮ર વડોદરા
ફોનનંબર (૦ર૭૭ર) રપ૪૩૩૭
મો. ૯૮રપ૦ ૧૧૧૮પ
૧૧ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગૌશાળા રોઝડ તલોદ - - - ૧૭
મે.પો. રોઝડ તા. તલોદ જી. સાબકકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન ઈ ૧૧૪૮ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૭૪) ર૭૭૩૩૧
મો. ૯૮રપ૦ ૩૩પ૧૮
૧ર શ્રી વિનોબા આશ્રમ ગૌશાળા વડથલી મેધરજ - - - - - - - -
મુ. વડથલી પો. કસાણા તા. મેધરજ જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન ઈ.બી.સી.રપ૬ર સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૭૩) ર૮૪૬૩૪
મો. ૯૪ર૯૪ ૪૮૧૦૪
૧૩ સેવા મંડળ મેઘરજ કસાણા ગૌશાળા, કસાણા મેઘરજ - - - ર૦
મુ. કસાણા તા. મેઘરજ જી. સાબ રકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૯ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર- ૦ર૭૭૩- ર૮૪ર૪ર
મો. ૯૮રપ૩ ૩ર૯૩૯
૧૪ શ્રી કૃષ્‍ણ ગો સંવર્ધન ટ્રસ્‍ટ સચાલીત ગૌશાળાભભ માધવસદનભભ ૧૭ર શરણમ સોસાયટી સરકારી પાલીટેકનીક કોલેજરોડ, મોતીપુરા હિંમતનગર જી.સાબરકાંઠા ંિહમતનગર હિંમતનગર - - - ૧૩
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર ઈ- ૩પપ૩ સાબરકાંઠા
ફોનનંબર- ૯૪ર૬ર ૮૩૪૦૦ જીવાભાઈ રાઠોડ

જીલ્‍લો : સાબરકાંઠા પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી પ્રાંતિજ પાંજરાપોળ ખાંડાઢોર સંસ્‍થા પ્રાંતિજ પ્રાંતિજ ૧૦ ૩૧ - - ૧૮ - ૬૦
મુ.પો. પ્રાંતિજ જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર ઈ ર૧ સાબરકાંઠા
ફોન નંબર-(૦ર૭૭૦) ર૩૦રર૬
ર૩૦૯૩૦
મો.૯૪ર૯૩ ૭૧૬૩૩
મો. ૯૯૧૪૩ ૮૩૬૩૮
શ્રી ઈડર પાંજરાપોળ સંસ્‍થા ઈડર ઈડર ર૮૮ ૧૯ ૧૮૯ ર૮ રર૩ ૪૧૪ ૧૧૬૬
મુ.પો. ઈડર જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-પર સાબરકાંઠા
ફોનનંબર-(૦ર૭૭૮)રપ૦૦પ૬
મો. ૯૮રપ૪ ૦૯૧૭૬
શ્રી જીવદયા પાંજરાપોળ ખેડબ્રમા ખેડબ્રમા ૧૫ - - - - રર
મુ.પો. ખેડબ્રમા જી. સાબરકાંઠા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-ર૬૬ર સાબરકાંઠા
ફોનનંબર-(૦ર૭૭પ)રર૦૦૩૩/ રર૦૦૧ર
મો. ૯૩૭૬૦ ૯૦૩૦૦
મો.૯૪ર૮૪ ૮ર૮૩૩

જીલ્‍લો : મહેસાણા ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી ગોંવિદ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ નાની કડી કડી રપ -- - - ૩૪
મુ.પો. નાની કડી તા. કડી જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ ૩૧૦પ મહેસાણા
ફોન નંબર (૦ર૭૬૪) ર૪ર૦૩૧
ર૪૧૯૩પ
મો.૯૮રપર ૧૩૩૬૪
મો. ૯૯૭૯૯ ૩૪૩૪પ
શ્રી સર્વોદય આશ્રમ વાલમ ગૌશાળા વાલમ વિસનગર ૧૧ - - ર૮
મુ.પો.વાલમ તા.વિસનગર જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૭૧ મહેસાણા
ફોન નંબર-(૦ર૭૬) ર૮પ૦૩૦
મો. ૮૦૦૦૦ ૭૦૧૯૩
શ્રી વૃંદાવન ગૌશાળા મોરવાડ વિજાપુર ૧૦ - - - - ૧૭
મુ.પો. મોરવાડ તા.વિજાપુર જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- રપ૩ મહેસાણા
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૩) ર૩૩રર૯
મો. ૯૭૧૪૪ પ૧પ૧પ
ગુજરાત ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ કડી કડી કડી ૬૫ ર૪ ર૭ - - ૧ર૪
મૃુ.પો. કડી તા. કડી જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૭૯૭ મહેસાણા
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૪) ર૪ર૮૯૧/ ર૬રપ૪૩
મો.૯૯ર૪૧ ૧રર૬ર
શ્રી ગીરધર ગૌશાળા કડી નાની કડી કડી ૫૦ ૬૦ ૩૩ - - - ૧૪૫
મુ.પો. નાની કડી તા. કડી જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૪ર૭ મહેસાણા
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૪) ર૬ર૭રર
મો. ૯૮રપ૧ ૩૩૮રર
મો. ૯૯૭૯૮ પ૭૪૭૪
આર્શીવાદ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ જીવદયા કેન્‍દ્ર સુદાસણા સતલાસણા ૭૦૦ ૭૦ ૭૦ ૧ર ૧ર ર૩પ ૧ર૮ ૧રર૭
મુ. સુદાસણા તા. સતલાસણા જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪ર૦૬ મહેસાણા
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૧) રપ૬૪૪૪
મો. ૯૪ર૭૬ ૭પ૬૯૬

જીલ્‍લો : મહેસાણા પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
વિસનગર ગૌરક્ષણ પાંજરાપોળ, વિસનગર વિસનગર ૧૩૦ ૧૦૮ ૧૦૮ ૧૦ ર૯૭ ૬૭ ૭૩૫
મુ. વિસનગર ઝાંપલીપોળ તા. વિસનગર
જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૩પ મહેસાણા
ફોનનંબર-(૦ર૭૬પ)રર૩૭૯૦/ર૩ર૬પ૦
મો. ૯૮ર૪૬ ૭૬૭૪૪
ઉઝા પાંજરાપોળ ઉઝા ઉઝા ઉઝા ૧૭ર ૭૮ ૧૬૦ ૧રર ૩૧૦ ૮૪૮
મુ. પો.ઉઝા તા. ઉઝા ,જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૦પ મહેસાણા
ફોનનંબર-(૦ર૭૬૭)ર૪૬૬૯પ
મો. ૯૪ર૭૦ ૬૯૩૧૭
શ્રી વડનગર ખોંડાઢોર જીવરક્ષા પાંજરાપોળ વડનગર વડનગર ૩૭ ૧૦ ૫૦ - ૧૦૩ - ર૦૧
મુ. પો.તા. વડનગર નંદીઓળ ,વડનગર જી.મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૦૪ મહેસાણા
ફોનનંબર-(૦ર૭૬૧)રરર૬૩૬/રરર૩૩૭
મો.
શ્રી કડી પાંજરાપોળ કડી કડી રરપ ૩૦ ર૪ ૩૦ ર૬ ૩૧૦ ૪૮ ૬૯૩
મુ. કડી તા.કડી જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૮૪ મહેસાણા
ફોનનંબર-(૦ર૭૬૪)ર૪રર૩૩
મો. ૯૪ર૯પ ૩૭૦૭૧
મો. ૯૮૯૮૧ ૭ર૭૪૯
શેઠ શ્રી દયાચંદ ધરમચંદ પેઢી ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ, વિજાપુર વિજાપુર વિજાપુર ૧૧૦ - ૩૮ - ૧૦ ૪૭ ૩૫ ર૪૦
મુ.પો.તા. વિજાપુર જી. મહેસાણા,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૪પ૩ મહેસાણા
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૩) રરર૯પ૦
મો. ૯૪ર૮પ પર૦૩૦
બેચરાજી પાંજરાપોળ, મુ.પો. બેચરાજી સ્‍ટેશનરોડ, બેચરાજી તા. બેચરાજી બેચરાજી બેચરાજી ૧૫ - - - - - ૬૫ ૮૦
જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૮૧ મહેસાણા
ફોનનંબર-(૦ર૭૬પ)રર૩૭૯૦/ર૩ર૬પ૦
મો. ૯૮ર૪૬ ૭૬૭૪૪
શ્રી લીંચ મહાજન પાંજરાપોળ લીંચ મહેસાણા ર૩૦ રર ૧૭૩ પર $પ ૯૧૦ ૧૮૩ ૧૬૧૫
મુ.પો. લીંચ તા.જી. મહેસાણા,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રર મહેસાણા
ફોનનંબર-(૦ર૭૬ર) ર૮ર૩૪૪/રપ૩૬૪પ
મો. ૯૮રપ૧ ૭૭૪૪૭
મોઢેરા જીવદયા પાંજરાપોળ મોઢેરા બેચરાજી ૧૦ - ૧૧ - ૧૩૫ ૩૦ ૧૯ર
મુ.પો. મોઢેરા તા. બેચરાજી જી. મહેસાણા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૪૩ર મહેસાણા
ફોનનંબર-(૦ર૭૩૪)ર૯૪પ૩૦
મો.૯૩ર૮૮ ૪૬પ૯૯
મો.૯૯ર૪૩ ૯પ૧૦૧

જીલ્‍લો : પાટણ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
ગાંધી આશ્રમ ઝીલીયા સંચાલીત આદર્શ ગૌશાળા, ઝીલીયા ચાણસ્‍મા - - - - ૧૭
મુ. ઝીલીયા તા. ચાણસ્‍મા જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- જીડીએસ-૧૧૬૭/ર૯રપ૦
ફોન નંબર-(૦ર૭૩૪-ર૮૮પ૬૦
મો. ૯૪ર૭૦ ૧૭૧૪૧મો. ૯૭ર૬૦ ૮ર૦૯૬
મો. ૯૮રપ૪ ૧૩૦૭પ
શ્રી દુધેશ્વર મહાદેવ ગૌશાળા, અડીયા હારીજ ૧ર - - ર૪
મું.પો. અડીયા તા. હારીજ જી.પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૩૦પ-મહેસાણા
ફોન નંબર-
સર્વમંગલમ આશ્રમ ગૌશાળા, સાગોડીયા સાગોડીયા પાટણ ૪૦ ૧૭ ૧૭ - - - ૭૬
મુ.પો. સાગોડીયા તા.જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એફ- ૪૦૦- પાટણ
ફોનનંબર-(૦ર૭૬૬) ર૭૭પ૯૪ /રર૦૮ર૭
મો. ૯૯૭૮ર ૮૧૩૩પ
સરસ્‍વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ સંચાલીત, ગૌસંવર્ધન કેન્‍દ્ર ગૌશાળા, સમોડા (ગણવાડા) સમોડા સિઘ્‍ધપુર ૧૦ ૧૪ - - - - ર૭
મુ. સમોડા તા. સિઘ્‍ધપુર જી.પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર- ૦ર૭૬૭ -ર૮પ૧૯૯
મો. ૯૮૭૯૭ ૮પ૩૪૮
લાલન ગૌશાળા, સિઘ્‍ધપુર સિઘ્‍ધપુર ર૭ ૩૮ - - - ૭ર
સિકોતર માતાના મંદિર પાસે, સિઘ્‍ધપુર,
મુ.સિઘ્‍ધપુંર જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૧૦૬ પાટણ
ફોનનંબર- (૦ર૭૬૭) ર૯રપ૩ર
મો. ૯૪ર૭૪ ૧૯પપ૭
રાધનપુર ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ, ગોઘાણા વીડ,ગૌશાળા, ગોઘાણાવીડ સમી ૩ર ૧૯ ૧૮ - - - - ૬૯
મુ.ગોઘાણાવીડ, તા. સમી જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૯પ પાટણ
ફોનનંબર- (૦ર૭૩ઘ- ર૯ર૧૧૧-ર૯૧૧૧૩
મો. ૯૪ર૬૩ પ૪૭૪ર
સિઘ્‍ધપુર મહાજન પાંજરાપોળ, ગૌશાળા નાગવાસણ સિઘ્‍ધપુર ૭૬ ૪૦ ર૦ - - - ૧૩૮
મુ.નાગવાસણ તા. સિઘ્‍ધપુર જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪ર૬ પાટણ
ફોન નંબર- (૦ર૭૬૭) ર૮પ૪૧૭
મો. ૯૯૦૪૯ ૮૬૦૯૦
શ્રી ગોવિદભાઈ ગૌશાળા,ચાણસ્‍મા ચાણસ્‍મા ચાણસ્‍મા ૧૩ ૧૧ - - ૩૫
મુ. મહેસાણારોડ, ફાટકપાસે, ચાણસ્‍મા
જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૧પ-પાટણ
ફોન નંબર-
મો. ૯૮રપર ૧ર૮૪૬
મો.૯૮રપર ૩ર૮૪૬
મો. ૯૯૭૯૯ ર૦૮૦૦
શ્રી રામકૃષ્‍ણ ગૌશાળા, પાટણ પાટણ ૧૦ - - - - ર૦
પદમનાથ મંદિરની સામે, હનુમાનપુરા પાછળ, રામનગરરોડ, પાટણ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૮૬ -પાટણ
ફોનનંબર-
મો. ૮૦૦૦૩૦૮૩૭૩
મો.૯૮૭૯પ ૩૩૬૮૯
૧૦ શ્રી સમી ગૌસેવા મંડળ સમી સમી સમી ૧૯ ૧૮ ૧૭ - - - ૫૭
મુ.પો. સમી તા. સમી જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૮ર-પાટણ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૮૭ પ૩ર૮૪
૧૧ શ્રી ગોતરકા ગૌશાળા સ્‍વામી ગુરૂગાદી ગૌશાળા, ટ્રસ્‍ટ ગોતરકા,રાધનપુર ગોતરકા રાધપુર ૧ર - - - - ૬૦
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર
રબારી નારણભાઈ દાનાભાઈ
મો. ૯૮રપ૭ પ૧૦૧૮
૧ર જીદયા ગૌશાળા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ શ્રી ભીડમંજન હનુમાનજી ગૌશાળા વારાહી વારાહી ૬૮૦ ૧૦૫ ૧૦૦ ૧ર - ૩૧ ૯૩૬
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
વાધેલા નરપતસિંહ મનુભા-૯૮૯૮૭પ૧૦પ૮
૧૩ શ્રી વિરેશ્વર મહાદેવ ગૌશાળા બટુત્રા ધોકાવાડા સાંતલપુર જી.પાટણ સાંતલપુર ૧૫૦ ર૦ ૧૫ ૧૮૯
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ફોનનંબર-અનુપસિંહ જાડેજામો. ૯૦૯૯૯ ૪૪૮૯૯

જીલ્‍લો : પાટણ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
સિઘ્‍ધપુર મહાજન પાંજરાપોળ, સિઘ્‍ધપુર સિઘ્‍ધપુર ૧૬૧ ૬૧ ૮ર ર૬ ૮૦ ૩૫ ૪૫૦
ઠે. નદીરોડ,મુ. સિઘ્‍ધપુર જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪ર૬ પાટણ
ફોન નંબર- (૦ર૭૬૭) રર૦૪૧૦/રર૦૪૦પ
મો. ૯૯૦૪૯ ૮૬૦૯૦
ર. શ્રીચાણસ્‍મા મહાજન પાંજરાપોળ, ચાણસ્‍મા ચાણસ્‍મા ૭ર ૮૦ ૧૭ ર૦૭ - ૩૮૮
મુ. ચાણસ્‍મા તા. ચાણસ્‍મા જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-પપ૯ પાટણ
ફોનનંબર- (૦ર૭૩૪) રર૩ર૯૬/રર૩૬૦પ
મો.
રાધનપુર ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ, રાધનપુર સમી ૩૮૧ ૧પર ર૦ ર૧૧ ૧૭૧ ૧૩૯ ર૯૭ ૧૩૭૧
મુ.પો. રાધનપુર તા. સમી,જિ. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૩૯પ પાટણ
ફોનનંબર- (૦ર૭૩૩) ર૯ર૧૧૧/ ર૯૧૧૧૩
મો. ૯૪ર૬૩ પ૪૭૪ર
સમી ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ, સમી સમી ૭૫ ૧૫ ૧૦ - રપ ૭૦૦ - ૮રપ
મું. સમી તા. સમી જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૦૭ પાટણ
ફોન નંબર-(૦ર૭૩૩) ર૪૪ ૩૪૪
પાટણ પાંજરાપોળ,પાટણ પાટણ પાટણ ૩૭ર - રર૯ - ૩૮ર ૧૦૬૪ ૧ર૪ ર૧૭૧
મું. પાટણ,આઝાદચોક, પીપળાશેરી,
જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૯૯ પાટણ
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૬) રર૦ર૦૩
મો. ૯રર૮૬ ર૦રર૩
મો. ૯પ૭૪૭ ૬૮૦૦૧
સરીયદ જૈન પાંજરાપોળ, સરીયદ પાટણ ૧૪ ૫૪ ર૦ - રપપ ૧૭ ૩૬૪
મુ.પો. સરીયદ તા. પાટણ જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૬ર૯ પાટણ
ફોન નંબર- (૦ર૭૬૬) ર૮૯રરર
મો. ૯૪ર૭૪ ૮રપ૭૮
શ્રી વડાવલી મહાજન પાંજરાપોળ, સંસ્‍થા વડાવલી ચાણસ્‍મા - - - ૧૦ - ૩૩ રપ ૬૮
મુ. વડાવલી, તા. ચાણસ્‍મા જી. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૩૪૩ પાટણ
ફોન નંબર-(૦ર૭૩૪) ર૮પ૩ર૪/ર૮પ૩૩૧
મો. ૯૮રપ૪ ૯પપ૦૩
મો. ૯૯૦૯૬ ૭૪૪૭૬
શ્રી મુજપુર ખોડાઢોર પાંજરાપોળ સંસ્‍થા મુજપુર સમી ૩૦ રર ૩૦ ર૧ ૧૧૩
મુ. મુજપુર તા. સમી ની. પાટણ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ૩૧૮- પાટણ
ફોન નંબર- ૦ર૭૩૩- ર૮૧ર૧ર
શ્રી ઉદરા પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ મુ.પો. ઉદરા જી.પાટણ ઉદરા પાટણ ૫૫ ૧૦ ૩૦ ૧૩ ૧૧૭
રજીસ્‍ટ્રેશન નં.ઈ૧૩૪ર પાટણ
ફોન નંબર- પૂનમચંદ્ર જે.શાહ
મો.૯૯૭૯૯ રર૪૯૬

જીલ્‍લો : ગાંધીનગર ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી રામજી મંદિર ગૌશાળા, ખરણા ખરણા માણસા રપ ૧૧ - - - ૪૧
મુ. ખરણા તા. માણસા જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૩૦૧- ગાંધીનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૮૭૯૯ ૪૬૩૧૧
ર. શ્રીમતી માણકબા વિનય વિહાર ગૌશાળા, અડાલજ તા. જી. ગાંધીનગર અડાલજ ગાંધીનગર ૬૭ ૬૩ ૪૪ - - ૧૭૯
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ-૧૦- બોમ્‍બે
(૦૭૯) ર૯ર૮૯૭૪૮
મો. ૯રર૭પ ૬૪૦૬૪
મો. ૯૮રપ૦ ૩૧૭૧ર
માણસા ગૌશાળા માણસા માણસા ૩૮ ૬૭ ૪૦ - - ૧૪૮
મુ. માણસા તા. જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ-૧૩૬૪ ગાંધીનગર
ફોનનંબર-(૦ર૭૬૩)ર૭૦૪૩૬
મો. ૯૮ર૪૮ ૯૩૬૩૬
મો. ૯૮રપપ ૮૩૬ર૬
તપોવન સંસ્‍કારપીઠ ગૌશાળા, અમીયાપુર ગાંધીનગર ર૭ ૪૯ ર૩ - - - ૧૦૧
મુ.પો. અમીયાપુર તા.જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૭પ૬ ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(૦૭૯) ર૩ર૭૬૯૦૧/ર
મો. ૯૪ર૭૭ ૪૩૬૬૪
મો. ૯૪ર૬પ ૭પ૮૮ર
બાલા હનુમાન ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, લોદરા માણસા - - - ૧૪
મુ. લોદરા તા. માણસા જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૧૯પ ગાંધીનગર
ફોનનંબર-
મો. ૯૪ર૬૪ ર૦ર૭ર
મો.૯૯૦૯ર ૧૧૦૮૮
ગ્રામભારતી ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, અમરાપુર માણસા ૩૪ ૩૩ - - - ૭૬
મુ. અમરાપુર તા. માણસા જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- એફ-૧૧ મહેસાણા
ફોનનંબર-(૦ર૭૬૪) ર૬૧૩૩૮
ર૬૧ર૬૪/ર૬૧૪૩પ
ગાયત્રી પરિવાર સેવા ટ્રસ્‍ટ કલોલ કલોલ ર૧ ૩૩ ૧૮ - - ૭૪
મુ.પો. કલોલ જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧૦૬ર ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૪) રર૩૧૭૮
મો. ૯૮રપ૮ ૪૯૯૮૦
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ વિશ્વમંગલ ગુરૂકુળ ગૌશાળા કલોલ કલોલ ૩૭ ૩૫ - - - ૭૮
મુ.પો. કલોલ જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૯૦ર ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૪) રર૩૧૭૮
મો. ૯૮૭૯૬ ૧૪૧૯૦
મો.૯૮રપ૦ ૦૯૪૦૮
સ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ ગૌશાળા ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૪૭ ૩૬ ૧૫ - - - ૧૦૦
સેકટર-રર, ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૭પ૬ અમદાવાદ
ફોન નંબર-ર૩ર રર૭ર૭
મો. ૯૮રપ૧ ૮૧૪૮પ
૧૦ ગ્રામ સેવા મંદિર ગૌશાળા, નારદીપુર ગાંધીનગર ૧૮ - - - રપ
મુ.પો. નારદીપુર તા. કલોલ જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૮૭૦ ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૪) ર૮૯પ૧૬
મો. ૯૪ર૬૦ ર૩પ૪૯
૧૧ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રામ કેન્‍દ્ર રાંધેજા રાંધેજા ગાંધીનગર ૧૦ ૧ર - - - ર૭
મુ.પો. રાંધેજા તા.જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-(૦૭૯)
૧ર સ્‍વામીનારાયણ મંદિર સંચાલીત પ્રભા હનુમાનજીમંદિર ગૌશાળા મુ. જમીયતપુરા, જમીયતપુરા ગાંધીનગર ૧૬ - - - ૩૦
આર વર્લ્‍ડ સિનેમા સામે કલોલ હાઈવે જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૭૬ ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(૦૭૯) ર૯ર૮૪ર૩૦
મો. ૯૮રપ૦ ર૪૬૧૯
૧૩ માણસા મહાજન પાંજરાપોળ સંચાલીત ગૌશાળા, માણસા માણસા ૧૧૦ ૪૬ ર૪ - - - - ૧૮૦
મુ. તા. માણસા જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૧૮૯ ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૩) ર૭૦૪રપ
મો. ૯૪ર૬૭ ૧૧૧૮પ
મો. ૯૩ર૪૧ ૬૯૯૭૧
૧૪ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ સંસ્‍કાર દીપ ટ્રસ્‍ટ ઝુંડાલ ગાંધીનગર ૧૪ - - - રપ
મુ. ઝુંડાલ તા.જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૧ર૭ અમદાવાદ
ફોનનંબર-૦૭૯- ર૩૯૭૧૪પર
મો. ૯૮૭૯પ ૭૧૪પર
૧૫ મહંત શીવનારાયણપુરી ગૌશાળા ધોરેશ્વળ માહાદેવ, રાંદેસણા પઓ. સેકટર-૯ તા.જી. ગાંધીનગર રાંદેસણ ગાંધીનગર રપ ૧૩ - - ૫૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૧૦૧- ગાંધીનગર
ફોન નંબર- ૦૭૯- ર૩ર૧૩૦૬૩
મો. ૯૮રપ૩ ૯૮૪૭૮
૧૬ જાનકી સ્‍મૃતિ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ ઝાંક ઝાંક દહેગામ ૬૦ ર૪ ૧ર - - ૧૦૦
મુ. ઝાંક, પો. પરઢોલ તા. દહેગામ જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૯૯૯- ગાંધીનગર
ફોન નંબર-
મો. ૯૮રપર ર૯પપપ
૧૭ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ ગૌશાળા પેથાપુર જી. ગાંધીનગર પેથાપુર ગાંધીનગર ૩૬ ૧૭ ૧૧ - - ૬૭
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ફોનનંબર

જીલ્‍લો : ગાંધીનગર પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી માણસા મહાજન પાંજરાપોળ માણસા માણસા ૩૮૧ ૧૭૮ ૧૭૦ ૪૮ ર૧૦ ૩૮ ૧૦૩૪
મુ.પો. માણસા તા. માણસા જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૧૮૯ ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(ર૭૬૩) ર૭૦૪રપ
મો. ૯૪ર૬૭ પ૧૧૮પ
મો. ૯૩ર૪૧ ૬૯૯૭૧
શ્રી પેથાપુર ખોડાઢોર પાંજરાપોળ સંસ્‍થા પેથાપુર ગાંધીનગર ૧૦ ૧૪ ૧૦ - ૫૧ ૩૯ ૧૩૧
મુ. પેથાપુર તા.જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૧ર૩૭ ગાંધીનગર
ફોન નંબર-૦૭૯- ર૩ર૧૬૦૦પ
કલોલ પાંજરાપોળ મંડળ (સંસ્‍થા) કલોલ કલોલ ૬૭ ૪૭ ૩ર ૧૩૪ ૩૫૦ ૬૪૧
મુ.પો.તા. કલોલ જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૯૪૭ ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૬૪) ૩ર૦ઢ૧ર
મો. ૯૮૭૯૧ ૬૦૯૧ર
ખોડાઢોર પાંજરાપોળ દહેગામ દહેગામ દહેગામ ૩૦ - ૩૭ - ૮૦
મુ.પો. દહેગામ તા. દહેગામ જી. ગાંધીનગર
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૬૬૪ ગાંધીનગર
ફોન નંબર-(૦ર૭૧૬) ર૩૩પ૪૬
મો. ૯૮રપ૪ ૦૮૭૩૦
ડાભલા પાંજરાપોળ મુ. નસ્‍મેદ જી. ગાંધીનગર તા. કલોલ નસ્‍મેદ કલોલ ૧૯૬૯ ૬૮ ૧૬૯૯ ૫૩ ૧૪ ર૦૬૦ ૧૧૦ ૫૯૭૩

જીલ્‍લો : અમદાવાદ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી ગૌસેવા સદન સાણંદ સાણંદ ર૯ ૧૫ ૧ર - - - ૫૮
મુ.પો. સાણંદ જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર- એફ-૧ર૪૭ અમદાવાદ
ફોનનંબર-
મો. ૯૪ર૮૩ પ૩૦પ૪
શ્રી કષ્‍ટભંજનદેવ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ, સાળંગપુર બરવાળા ૩૫ રપ રર ૬૦ - ૧૫૦
મુ. સાળંગપુર તા. બરવાળા, જી. અમદાવાદ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૪૩૮ ખેડા
ફોનનંબર-(૦ર૭૧૧) ર૪૧ર૦ર
મો.
મગઝરી ફાર્મ નાનોદરા નોનદરા બાવળા ૧૬ ર૦ - રર - ૬૫
મુ.પો. નોનદરા તા. બાવળા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ૪૬૮ અમદાવાદ
ફોનનંબર-(૦ર૭૧૪) ર૯પ૬૮ર
મો. ૯૬૮૭૬ પ૭ર૦૧
અમરઘામ લાલગેબી આશ્રમ, હાથીજણ દસક્રોઈ $પ ૧૭ ૧૪ - - ૮૦
મુ.પો. હાથીજણ તા. દસક્રોઈ જી. અમદાવાદ.
રજીસ્‍ટેશન નંબર-
ફોન નંબર-૦૭૯- રપ૮૪ર૭૮૬/૩ર૯ર૭૭૬૬
મો. ૯૮રપ૧ ર૦૭૯૭
ધોલેરા ભાલ સેવા સમિતિ સંચાલીત ગૌશાળા, ઓતારીયા ધંધુકા ર૦ - - - - ૩૦
મુ. ઓતારીયા તા. ધંધુકા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-રર૪- અમદાવાદ
ફોનનંબર( ૦ર૭૧૩) રર૮૧પ૭
મો. ૯૮રપ૦ રર૮૪પમો. ૯૮રપ૦ રર૮૮૪
બોચાસણવાસી શ્રી અક્ષરપુરષોતમ મંદિર ગૌશાળા, સારંગપુર બરવાળા ૭૫ ૭૫ ૩૫ ર૧ ૧૯ ૭૦ ૩૧૦
મુ. સારંગપુર( હનુમાન) તા. બરવાળા
જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૮૪૬ અમદાવાદ
ફોન નંબર-મો. ૯૯૯૮૯ ૯પપપપ
મો. ૯૪ર૯૦ ૬પ૧૩૪
મહંતશ્રી નરસિહદાસજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા, જમાલપુર અમદાવાદ ૬૫૦ ૧૫૦ પર - - ૮૬ર
જગન્‍નાથ મંદિર જમાલપુર અમદાવાદ.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૩૬પ અમદાવાદ
ફોન નંબર-રપ૩૩૩રર૧/રપ૩ર૪૪ર૧
મો. ૯૪ર૬૦ ૩ર૩પ૩
મહંતશ્રી નરસિહદાસજી ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ, ગૌશાળા, - - - - - - - - - -
પાલડી કાંકજ તા.દસક્રોઈ જી. અમદાવાદ.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ર૪૦ અમદાવાદ
ફોન નંબર-રપ૩૩૩રર૧/રપ૩ર૪૪ર૧
મો. ૯૪ર૬૦ ૩ર૩પ૩
મો. ૯૮ર૪૦ ૩૬૮૯૮
લ૧મીનારાયણ ગૌશાળા,ં૦/૦ ભાગવત વિદ્યાપીઠ મુ.પો. સોલા તા. દસક્રોઈ જી. અમદાવાદ સોલા દસક્રોઈ ૫૯ ૩૬ ૩૦ ર૪ - - - ૧૪૯
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ -૧૪૩૦ અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦૭૯) ર૭૬૬૩૮૩૯
મો. ૯૯રપ૬ ર૧૭૩૦
૧૦ શ્રી ભારતી આશ્રમ સેવા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, સરખેજ અમદાવાદ - - - - ૧૯
સરખેજ રેલ્‍વેસ્‍ટેશન સામે, ધોળકારોડ, સરખેજગામ, તા.સીટી. જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ-૩રપપ અમદાવાદ
ફોન નંબર- ર૬૮રર૧પ૧/ર૬૮ર૦પ૭પ
મો. ૯૪ર૬પ રપપપપ
૧૧ શાંતિનાથ મહાદેવ ગૌશાળા, થલતેજ અમદાવાદ ૪૦ ૧૦ - - - ૬૦
મુ.પો. થલતેજ કૌલાસ ટેકરી જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર-એ- રપ૩૩ અમદાવાદ
ફોનનંબર-૦૭૯- ર૬૮પ૯૪૮૩
૧ર સ્‍વામીનારાયણ મંદિર ગૌશાળા ધોળકા ધોળકા ધોળકા ૫૦ ૩૫ ૧૦ - - ૯૭
મુ.પો. તા.ધોળકા ઉડાપાડા પાસે જી. અમદાવાદ.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૩૦૧૦ અમદાવાદ
(૦ર૭૧૪) રરરરપ૯
મો. ૯૪ર૬પ ૯૦૦૯૭
૧૩ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ ગૌશાળા છારોડી છારોડી દરક્રોઈ ૯૦ ૩૮ ર૯ - ૧૦ ૧૭૩
મુ.પો. છારોડી તા. દરક્રોઈ જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૩પપ રાજકોટ
ફોન નંબર-(૦ર૭૧૭) ર૪ર૧૪૧/ ર૪ર૧૪ર
મો.૯૮૭૯૦ ૦૦૯પ૬મો. ૯૮રપ૦ ર૩૦૦૧
૧૪ શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ ગૌશાળા અસારવા અમદાવાદ - ૧૫ ૧૫ - - - ૩૧
નિલકંઠ મહાદેવ અસારવા, અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-૦૭૯-રર૧૬૯૦૩ર/૬પર૪૭૭૯૧
-
૧૫ પુરષોતમ લાલજી સદાનંદ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, ઘુંમા દશક્રોઈ ૩૯ ૧૦ - - - ૫૫
મુ. પો. ઘુમા તા. દશક્રોઈ જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૮ર૧૦- અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૭૧૭) ર૯પ૪૩પ
મો. ૯૮૭૯૭ ૭૦૭૩ર
૧૬ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ, ધોલેરા ધંધુકા ૩૦ ૧૫ - - - ૫૫
મુ.પો. ધોલેરા તા. ધંધુકા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૩૦ અમદાવાદ
ફોન નંબર- (૦ર૭૧૩) ર૩૪રપ૦
મો.૯૯૦૯૯ ૪૧૯૪૪
૧૭ શ્રી બેચરાજી મંદિર ગૌશાળા, અમદાવાદ અમદાવાદ ૩૫ - - - ૫૧
ભુલાભાઈ પાર્ક, ગીતામંદિર રોડ, અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-રપ૩ર૭૧૯૬
મો. ૯૪ર૭૪ ૦૦પ૬૮
૧૮ શ્રી સન્‍યાસ આશ્રમ અમદાવાદ અમ દાવાદ ૧૬ - - ર૯
એલિસબ્રીજ આશ્રમરોડ, અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૧૮૬ અમદાવાદ
ફોન નંબર-ર૬પ૭૮૦૬૮
૧૯ શ્‍યામ સુદર ગૌશાળા અશોકનગર દેત્રોજ ર૦ ૧૫ ૧૫ - - - પર
મુ.પો. અશોકનગર તા. દેત્રોજ જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૯ર અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૭૧પ) રપ૪૧૬૪
મો. ૯૬૦૧પ ૯૯પ૩૯
ર૦ શ્રી હરિ સત્‍સંગસેવા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત, કુંડલ બરવાળા ૩૦ ૧૦ ૧૭ - - - ૬૦
ગોપીનાથજી ગૌશાળા,
૦/૦ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર તીર્થધામ કુડલ,
મુ.પો. કુંડલ, તા. બરવાળા, જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૮૭૭૬
ફોન નંબર-
મો. ૯૬૦૧ર ૯૧૦૯૧
-
ર૧ સુર્યનારાયણ મંદિર ગૌશાળા, કુંડલ બરવાળા ર૪ - - - ૪૦
મુ. કુંડલ તા. બરવાળા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૩૬ર૮ અમદાવાદ
ફોન નંબર-
મો. ૯૮૭૯ર ૩૭પ૦ર
રર અક્ષરગ્રામ પાલડી કાંકજ દસક્રોઈ ર૦ ૧૬ - - -
મુ.પો. પાલડી કાંકજ તા. દસક્રોઈ જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧૪૦૩ર
ફોનનંબર- (૦૭૯) ૬પર૧૯૮૦૬/૬૬૬૧૧પર૧
મો. ૯પપ૮૧ ર૩૯૧૯
ર૩ શ્રી બાબા રામદેવ દેવસ્‍થાન ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, થલતેજ અમદાવાદ ર૦ ૧૫ - - ૪૧
મુ.પો. થલતેજ અમદાવાદ-પ૪
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૩૬૮૩ અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦૭૯) ર૬૮પ૩૯૯ર
-
ર૪ શ્રી હરિપુરા જૈન જીવજતન ટ્રસ્‍ટ(મહાલ૧મી ગૌશાળા) હરિપુરાઢાળ ધંધુકા ૫૬ - ૮ર
મુ. હરિપુરાઢાળ પો. ખડોલ તા. ધંધુકા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર- મો.૯૪ર૯૩ ૬પપ૬૮
રપ શ્રી સદગુરૂભાણસાહેબ ગૌશાળા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ કમીજલા વિરમગામ ર૮ - - - - ૪૦
મુ.કમીજલા તા. વિરમગામ જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ૧૧૩૪પ- અમદાવાદ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૭૦ પ૦ર૩પ

જીલ્‍લો : અમદાવાદ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી માણેકચોક ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ સંસ્‍થા, અમદાવાદ અમદાવાદ ર૯૪ ૧ર૯ ૫૪ ર૦ ૫૦ - - ૫૪૭
જૈન મરચન્‍ટ બાદશાહ ડેરીની બાજુમાં પાલડી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૮૭
ફોન નંબર-૦૭૯- ર૬૬૦પ૧૦ર
મો. ૯૦૯૯૮૧ર૪૪૧
બાવળા ધર્માદા સંસ્‍થા ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ, બાવળા બાવળા ૧ર ૧૫ ૩૧ - ૭૩
ઠે. ટાવરબજાર બાવળા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૪ર અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૭૧૪) ર૩ર૬૪૦/ર૩ર૬પર
મો. ૯૮રપ૩ ૧૭ર૧૪
શેઠ આણંદજી કુશળચંદજી ખોડાઢોર પાંજરાપોળ સાણંદ સાણંદ ર૧૪ ૩૫ ર૮ ૪૦ ૩૧ ૧૭૦ ૩૮ ૫૫૬
મુ.પો. સાણંદ તા. સાણંદ જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-ર૮૦ અમદાવાદ
ફોનનંબર-(૦ર૭૧૭) રરર૧૪૮
મો. ૯૭ર૩ર ર૧૦૬૭
-
શ્રી રાણપુર પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ રાણપુર રાણપુર ૧૩૩ ૧૦૦ ૬ર - ૭ર ૧૪૦ ૩૩ ૬૪૦
મુ.પો.તા. રાણપુર જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૧૯ અમદાવાદ
ફોનનંબર- (૦ર૭૧૧) ર૩૮૪૦૦/ર૩૮ર૩પ
મો. ૯૪ર૯૦ ૦૩પ૬૪
રામપુરા(ભંકોડા) પાંજરાપોળ રામપુરા દેત્રોજ ૧૭૩ ૬૯ ૧૬૧ ૩૬ રર ર૦૩ - ૬૬૪
મુ.પો. રામપુરા તા. દેત્રોજ જી. અમદાવાદ ભંકોડા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-ર૧૧ અમદાવાદ -
ફોન નંબર-(૦ર૭૧પ) રપ૪ર૧૮ -
મો. ૮૧ર૮૯૦૦૪પપ -
મો. ૯૮ર૪૦ ર૪૯રપ -
શ્રી ઘોલેરા પાંજરાપોળ ઘોલેરા ધંધુકા ૯૫ ૮૭ ૯૭ ૩૫ ૧ર૩ ૪૪૭
મુ.પો. ઘોલેરા તા. ધંધુકા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૬૪૩
ફોન નંબર-
મો. ૯૮૬૯૧ ૪૦રપ૩
મો.૯૮૭૮૦ ૩૩પ૪૩મો.૯૪ર૮૭ ૧૮૮૮૦
ધોળકા ખોડાઢોર પાંજરાપોળ ધોળકા ધોળકા ૯૦ રપ ર૦ ૩ર ૧૬ ૩૯ ર૧ ૬
મુ.પો. ધોળકા તા.ધોળકા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૪ર૯ અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૭૧૪) રર૧૮ર૪/રર૧૭પ૪
મો. ૯૭રપ૧૯પ૬૯૩
શ્રી બરવાળા પાંજરાપોળ બરવાળા બરવાળા ૧૪૬ ૫૧ ૩૦ ૩૩ ૩૭ ૩૦૪
મુ.પો.તા. બરવાળા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૬૩૮ અમદાવાદ
(૦ર૭૧૧) ર૩૭૪ર૪
મો. ૯૮રપ૪ ૩૯૩૪૪
કાંઠ પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ કાંઠ ધોળકા ૮૪ ૮૧ ૬૦ - ૧૦૭ ૩૪૦
મુ.પો. કાંઠ તા. ધોળકા, જી. અમદાવાદ.
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪ર૮ અમદાવાદ.
ફોન નંબર-(૦ર૭૧૪) ર૪રર૮૮
મો.૯૯૭૯૧ ર૭૯૬૯
મો.૯૩ર૭૦ ૬૩૮પ૮
૧૦ શ્રીજીવદયા જનકલ્‍યાણ પરિવાર ટ્રસ્‍ટ,પાંજરાપોળ અમદાવાદ ઓઢવ ર૭૪ ૩૦૮ - ર૧ ૩૩ ૧૭૭ પર ૮૬૫
સી.૧૭ અરિહંત બાગ, આદિનાથનગર ઓઢવ
અમદાવાદ-૧પ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૬૯૦૬
ફોન નંબર- રર૮૭૪૪૧૯/રર૮૭૭૦૧૬
મો. ૯૮ર૪ર ૭૯૭૩૬
૧૧ શ્રી નરોડા મહાજન પરબડી અને ખોંડાઢોર, પાંજરાપોળ નરોડા, નરોડા અમદાવાદ ૪૯ ૧૪ ૭૮ ર૩ ૧૭ ૫૮ - ર૪૧
ઠે. નરોડા મામા કલ્‍યાણ પાસે, પદમાવતી સોસાયટી સામે નિકોલ રોડ, અમદાવાદ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૮૭ અમદાવાદ
ફોન નંબર રર૮૦ર૦૮૩/રર૮૧૬પ૧૮
મો. ૯૮ર૪૮ ૮૦૩૬ર
૧ર માંડલ મહાજન પાંજરાપોળ માંડલ વિરમગામ ૯૮૭ ર૭૬ ૧૦૦૦ ૩૫ ર૩ ૫૪૪ ૩૫૬ ૩રર૧
મુ.પો. માંડલ તા. વિરમગામ, જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૪૬ર અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૭૧પ)રપ૩૧ર૬
મો. ૯૭ર૬૦ ૮૬૭૮૧
-
-
૧૩ શ્રી વિરમગામ ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ સંસ્‍થા વિરમગામ વિરમગામ ર૦પ૪ ર૩૩ ર૯૭ ૧૫૦ ૬૦ ૩૦૦ ૩૧૦૧
મુંપો. તા.વિરમગામ, જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-રપ૩ અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૭૧પ) ર૩૩ર૭૩
મો. ૯૯રપ૬ ૬૯પ૭૬
૧૪ શ્રી ખોડાઢોર પાંજરાપોળ ધંધુકા પાંજરાપોળ ધંધુકા ધંધુકા ૧૫૦ ૧૦૪ ૧૦૦ ૧૯ ૬૦ ૪૭ રપ ૫૦૫
મુ.પો. તા. ધંધુકા જી. અમદાવાદ.
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ- ૬ર૯ અમદાવાદ
ફોનનંબર- (૦ર૭૧૩) રરર૭૬૬
મો. ૯૪ર૬૭ ૦ર૯પ૦
૧૫ તેજપાલ વસ્‍તુપાલ જૈન ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત પાંજરાપોળ, ઠે. કલીકુંડ મુ. ધોળકા જી. અમદાવાદ ધોળકા ધોળકા ૧૦૪ ૧૫૭ ૪૪ - ૧૬ ૩રપ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- એ- ર૪૯ર અમદાવાદ
ફોન નંબર- (૦ર૭૧૪) રરપ૭૩૮/
રરપર૧૮/રરપ૪૮ર
૧૬ ગુરૂરામ અભયદાન પાંજરાપોળ બાકરોલ દસક્રોઈ ૧૫૭ ર૦ ૯૪ - ૧૪ - ર૮૭
મુૃ.પો. બાકરોલ, તા. દસક્રોઈ જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૦૧૩પ અમદાવાદ
ફોન નંબર-(૦ર૭૧૮) ર૯૬૩૯૬
મો. ૯૮ર૪૦ ૯૩૧૩ર
-
૧૭ જયગોપાલ ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ ધોલેરા ધંધુકા - - - ૧૦
મુ. ધોલેરા બંદર ઠે. દરબાર ગઢ તા. ધંધુકા જી. અમદાવાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧ર૪૪૬ અમદાવાદ
ફો નં
મો.૮૯૮૦૯ ૭૬૮૬૯

જીલ્‍લો : ખેડા ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી રણછોડરાય મહારાજ મંદિર ગૌશાળા ડાકોર ઠાસરા ૩૫૮ ૩૦૭ ર૦૦ ૧૯ - - ૮૮૯
મુ.પો.ડાકોર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૪૯પ ખેડા
ફોન નંબર-(૦ર૬૯૯-ર૪૪૪૪૩/ર૪૪૪૯૧
મો. ૯૮૭૯૪ ૦૯પ૩૦/૯૪ર૭૦ ૪૧૪૭૪
કરૂણામણી મંગલા સેવા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, નડીયાદ નડીયાદ ર૦ રપ - - - - ૪૭
ડાકોર રોડ નડીયાદ જી. નડીયાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪રપ૭ ખેડા
ફોનનંબર-(૦ર૬૮) રપ૬૬૭૬૦,રપ૬૬૭પ૯
મો.૯૭ર૩૭ ૧૬ર૯૯
મો.૯૮રપ૭ ૧૩૩૦ર

જીલ્‍લો : ખેડા પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી ડાકોર ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ, ડાકોર ઠાસરા ર૬૦ ૪૦ - - - ૩૦૭
ડુગરાભાગોળ નારાયણફાર્મ મુ. ડાકોર
તા. ઠાસરા,જી. ખેડા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-(૦ર૬૯૯) ર૪૬૩૬૯
મો.૯૯૯૮૯ ૯૧૧૩પ
શેઠ મીઠાભાઈ ગુલાબચંદ્ર ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, પાંજરાપોળ, કપડવંજ કપડવંજ ર૬પ ૪ર ૯૬ ૪૪ ૧૪ ૧ર૭ ૩૪ ૬રર
ગોપાલપુરા, મોડાસારોડ, મુ.પો.તા. કપડવંજ ,
જી. ખેડા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૧૧૭૬ ખેડા
ફોન નંબર- (૦ર૬૯૧) ર૬ર૩૮૦/ર૬રર૪ર
મો. ૯૮રપ૪ પપપપપ૮
શ્રી ખેડા ખોંડાઢોર પાંજરાપોળ, ખેડા ખેડા - ર૮ ૧૧ ૫૧
લાંબીશેરી ગોલવાડ,ખેડા
ખેડા જૈન મોટા દેરાસર,મોટો પટેલવાડો
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૮૬૮ ખેડા
ફોન નંબર-(૦ર૬૯૪) રરર૦૧ર/રરરરપ૬
મો. ૯૯ર૪૮ ૩૮૮૬ર/મો. ૯૪ર૬ર ૬૩૯૧૯
ખોડાઢોર પાંજરાપોળ નડીઆદ નડીઆદ નડીઆદ રપ - - - - - - રપ
અમદાવાદી બજાર ,નડીઆદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪
ફોનનંબર-(૦ર૬૮)રપ૬ર૦પ૩
મો. ૯૪૦૮૧ ૭ર૩૬પ
શ્રી ડાકોર નિરાશ્‍ચીત ગૌરક્ષક પાંજરાપોળ, ડાકોર ડાકોર ૪૦ ૩૯ ૧૧ ૧૫ - - ૧૧૪
સ્‍ટેશરોડ, હેડપોસ્‍ટ ઓફિસસામે, મુ.ડાકોર તા. ઠાસરા જી. ખેડા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૩૦૧ ખેડા
ફોન નંબર-(૦ર૬૯૯) ર૪૬ર૮૯/ર૪૪૪પ૮
વસો મહાજન મંડળ પાંજરાપોળ ચોકસીબજાર વસો વસો નડીયાદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ ૮૯ ખેડા
ફોન નંબર-૦ર૬૮-રપ૮પપરપ
ભરતભાઈ-૯પ૭૪૭ ૩૮પ૧૯

જીલ્‍લો : આણંદ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી બાપેશ્વર મહાદેવ મંદિર ગૌશાળા, કરમસદ આણંદ ર૭ રપ - - - ૬૧
મુ.પો. કરમસદ જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- રપ૬૪ આણંદ
ફોનનંબર-૦ર૬૯ર-રર૩૦પ૪
મો. ૯૮રપર ૭૯૯પ૭
મો. ૯૮રપ૭ ૬૮૯પ૮
જનહિતાર્થ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા મહેળાવ પેટલાદ ૭૦ ૭૫ ૭૦ ૧૦ - - ૧૦ ર૩પ
મુ.પો. મહેળાવ, તા.પેટલાદ જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૪૯પ૬ ખેડા
ફોનનંબર- ૦ર૬૯૭-ર૪૭૬૯૬
મો. ૯૮રપ૦ ૯૮૧૯૩
સતકૈવલ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ સારસા આણંદ ૧૦૦ ૮૬ ર૦ - - ર૧૦
મુ.પો. સારસા તા.જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૪૪૯ આણંદ
ફોનનંબર-૦ર૬૯ર- ર૭ર૦૬૬-૬૭
મો. ૯૭ર૩૭ ૩૯૩૭૮
અક્ષર પુરષોતમ સ્‍વામીનારાયણ મંદિર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ મુ. બોચાસણ તા. બોરસદ જી. આણંદ બોચાસણ બોરસદ ૩૫ ૩૦ - - ૭૩
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ફોન નંબર-૦ર૬૯૬- ર૮૬૮૯૯
મો. ૯૯૯૮૯૯૧૧૧૧
રણછોડજી મંદિર ટ્રસ્‍ટ પેટલાદ પેટલાદ ર૯ ૧ર - - - ૫૧
પરમાણિયા(પાંડવતળાવ) સરદાર સુપર માર્કેટ સામે, મુ. તા. પેટલાદ જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એ- ૮૪પ આણંદ
ફોનંબર-૦ર૬૯૭-રપરર૭૬
મો.૯૪ર૬૩ ૭૦પર૪
ગંગાબા ગૌશાળા વલ્‍લભ વિદ્યાલય બોચાસણ બોચાસણ બોરસદ ૧૫ - - ૩ર
મુ. બોચાસણ તા. બોરસદ જી. આણંદ
રજથીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-૦ર૬૯૬- ર૮૬૮૯૮
મો. ૯૮રપ૦ રર૦૪૯
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર,વડતાલ વડતાલ નડીયાદ ૧રર ર૦ ર૦ - - ૧૭૦
શ્રી લ૧મીનારાયણદેવ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ
મુ.વડતાલ તા.નડીયાદ , આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૪૩૭- ખેડા
ફોનનંબર-૦ર૬૮-રપ૮૯૭ર૮
મો. ૯૮રપ૩ પ૧૧૭૭
શ્રી કૃષ્‍ણ ફાઉન્‍ડેશન ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત કિષ્‍ણા ગૌશાળા ુ.પો.નાવલી તા. આણંદ જી. આણંદ નાવલી આણંદ ૧૪ -- -- -- - - ૧૮
શ્રી સંતરામ મંદિર મહારાજ ટ્રસ્‍ટ સ કરમસદ આણંદ ૬૦ ર૦ - - - - ૮૩
સંતરામમંદિર ગૌશાળા મુ.પો. કરમસદ તા.જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રસ્‍ટેશન
ફલન નંબર-૦ર૬૯ર( રરર૪૯પ
મોરારીદાસ મહારાજ મો. ૯૯રપપ ૧૮પ૭૦
૧૦ આદર્શ ગૌશાળચ બોચાસણ તા. બોરસદ જી. આણંદ બોચાસણ બોરસદ ૧૫ - - ર૮
રજીસ્‍ટ્રશ.ન-૧૯૬૦
ફોન નંબર-૦ર૬૯૬-ર૮૬૮૯૮
૧૧ શ્રી નિત્‍યાનંદ સ્‍વામી એજયુ.ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા નિત્‍યાનંદ ગૌશાળા મુ.નાર તા. પેટલાદ જી. આણંદ નાર પેટલાદ ર૩ ૧૭ - - - $પ
રજીસ્‍ટ્રેશન
ફોન નંબર- ૦ર૬૯૭- ર૪૬૩૯૦
મો. ૯૯રપ૧૧૬૦૪૯

જીલ્‍લો : આણંદ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી સોજીત્રા પાંજરાપોળ સોજીત્રા સોજીત્રા $પ - - ૫૩
ઠે.ચારકુવા ભાગોળ, મુ.પો. તા. સોજીત્રા જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૩૩- ખેડા
ફોનનંબર-
મો.૯રર૮૬ર૦૦ર૬
મો. ૯પ૮૬૬ ૭પ૭૬ર
શ્રી બોરસદ પાંજરાપોળ બોરસદ બોરસદ ૩૦ ર૩ ૩૪ ૧ર ૧૧ ૪૭ ૧૮૮ ૩૪૫
ખંભાતીદરવાજા બહાર, સુભાષચોક બોરસદ
જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૧૦ આણંદ
ફોનનંબર-૦ર૬૯૬- રર૧૭૪૯
શ્રી પેટલાદ પાંજરાપોળ પેટલાદ પેટલાદ ૧૮ ૧૧ ૪૬ ૧૦ ૮૯ ૧૮૮ ર૬૯
મુ.ચાવડી બજાર મુ.પો. પેટલાદ જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૪૭- આણંદ
ફોનનંબર- ૦ર૬૯૭- રરર૬૭૯
મો. ૯૯૯૮ર૪૬૮૯૯ મહેન્‍દ્રભાઈ પટેલ
મો. ૯૪ર૮૦ ૭૧૩૧૬
ખંભાત પાંજરાપોળ ખંભાત ખંભાત ૮૩ - ૫૯ ૧૦ ૬૭ ૧૪ ર૩૬
ઠે. ગુજજરવાડો, ખંભાત તા. ખંભાત જી. આણંદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ર૦૭- આણંદ
ફો નંબર-૦ર૬૯ર- રર૦પ૪પ
મો. ૯૮રપ૬ ૮૮૬પ૪
શ્રી હરિસેવા ટ્રસ્‍ટ મુ. ખાંધલી તા. આણંદ ખાંધલી આણંદ ૬૫ ૧૫ - - ૮૬
રજીસ્‍ટેશન નંબર-
ફોનનંબર- ધનશ્‍યામભાઈ શીવાભાઈ પટેલ
મો.

જીલ્‍લો : પંચમહાલ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
ધી ગુજરાત રાજય રચનાત્‍મક કાર્યકરસંધ ગૌશાળા, ગોઠીબ સંતરામપુર - - - ૧૦
મુ.પો. ગોઠીબ તા. સંતરામપુર જી. પંચમહાલ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-
મો. ૯૯રપ૧ ૭પ૭૦ર
શ્રી કિષ્‍ણા ગૌમંદિર હાલોલ હાલોલ હાલોલ ૩૩ ૮૯ રપ - - - ૧૫૦
ઠે.પેટ્રોલપંપની સામે,વડોદરારોડ,મુ.પો. હાલોલ,
જી. પંચમહાલ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૧ પંચમહાલ
ફોનનંબર-૦ર૬૭૬-રર૩૬૦ર/રરર૩પર
શ્રી સદગુરૂ સત્‍ય કબીર આશ્રમ લૂણાવાડા લૂણાવાડા - - - - ૧૦
વસંતસાગર તળાવની બાજુમાં લૂણેશ્વર મહાદેવપાસે, મુ.પો.તા. લૂણાવાડા જી. પંચમહાલ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૩૯પ પંચમહાલ
ફોનનંબર- ૦ર૬૭૪- રપ૦૩૭ર
મો.૯૯ર૪૦ ૪ર૩૯૩

જીલ્‍લો : પંચમહાલ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ ગોધરા ગોધરા ગોધરા ૪૪ ૧૪ ૧૮ - ૮૪
ચર્ચપાસે ચાચરચોક ,મુ.પો. ગોધરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧૬૬
ફોનનંબર- ૦ર૬૭ર- ર૪ર૬પ૩
મો.૯૪ર૮૩ ૬૪૮૪૪
જીવકલ્‍યાણ પાંજરાપોળ ટ્રસ્‍ટ ગોધરા ગોધરા ર૧૯ ૧૦૯ ૧૭૭ - ૧૪૫ ૧૦૦ ૬૯૭
પરવડી તા. ગોધરા જી. પંચમહાલ
ગોધરા દાહદ હાઈવે જી.૮ મંગલમૂર્તિ સેમ્પ
મહાવીર જૈન અપસરા સામે ગોધરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩પપ૩ પંચમહાલ
ફોનનંબર- ૦ર૬૭ર- ર૪૩૬૩૬
મો. ૯૪ર૯૩ ૪૮૧૪૪
ગોધરા પશુ અત્‍યાચાર નિવારણ સંધ ગોધરા ગોધરા ૭૮ ર૩ ૪૬ - ૧૯ ૧૭૪
મંગલમૂર્તિ કોમ્પલેક્ષ મહાવીર જૈન સોસાયટી સામે ગોધરા,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૧પપપ- પંચમહાલ
ફોનનંબર-
મો. ૯૮રપ૦ ૩૬૧૪૬
ભણસાલી ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત પાંજરાપોળ, તરખંડાગામ હાલોલ ૧રપ ૧૭ ર૭ ૪૧ - ર૧૯
ભીલડીયાજી મહાજન પાંજરાપોળ,
જરસડાચોકડી-તરખંડાગામ, તા. હાલોલ જી. પંચમહાલ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૯૯પ- મુંબઈ
ફોન નંબર- ૦ર૬૭૬-ર૪ર૬૦૩
મો. ૯૪ર૮૪ ૪૬૩૩૦

જીલ્‍લો : દાહોદ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી યતીન્‍દ્ર જયંત સાર્વજનિક ગૌશાળા, ઝાલોદ દાહોદ ૧૭ - - - ર૧
રાજેશચોક વડબજાર ઝાલોદ જી. દાહોદ
૦/૦ સત્‍યમ કલીનીક ર્ડા. વિપુલકુમાર બંડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૧ર૪૪ દાહોદ
ફોન નંબર-૦ર૬૭૯-રપ૩૩ર
મો. ૯૮રપ૮ પ૬૩૪ર
ર. શ્રી દાહોદ અનાજ મહાજન ગૌશાળા દાહોદ દાહોદ ૧૦૫ ૧રર ૭૩ - - ૩૦૮
દોલતગંજ બજાર, અનાજ માર્કેટ યાર્ડપાસે,દાહોદ
જી. દાહોદ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-૭૦ -દાહોદ
ફોન નંબર-
મો.૯૪ર૮૭ ૮૧૩૭૦
મો. ૯૪ર૬૪ ર૩૮૭પ

જીલ્‍લો : વડોદરા ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી સાંઈ શ્‍યામ ગૌશાળા ગણપતપુરા વડોદરા ૬૭ ૬૦ ૩૫ - - - ૧૬૫
શ્રી ગૌસેવાધામ સેવા નિધિ ટ્રસ્‍ટ, ગણપતપુરા,
ડુમાડચોકડી,સાવલીરોડ, વડોદરા જિ. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ -ર૮૮૭ ભ-વડોદરા
ફોન નંબર-
મો. ૯૮૭૯પ૪૩૬પર
મો.૯૩૭૪૬૪ર૮૯૩-૯ર
શ્રી મંગલભારતી લોક શિક્ષણ અને કૃષિ મહા વિદ્યાલય,ગૌશાળા, મુ. મંગલભારતી ગોલાગામડી, તા. સંખેડા જી. વડોદરા ગોલાગામડી સંખેડા ૧૦ - - - ૧૯
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૦ર૮
ફોન નંબર-(૦ર૬૬પ)ર૪૩ર૧૮-ર૪૩ર૪૦
શ્રી વાસણા કોતરીયા ગામાત ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ, સોખડા વડોદરા ૬૦ ર૦ ૧૦ - - ૯૪
મુ.પો. હરિધામ, સોખડા તા.જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-ર૬૦૩-
ફોન નંબર-૦ર૬પ- ર૮૮૬ર૪ર
મો. ૯૦૯૯૦ ૧૮૧રર
શ્રી સ્‍વામી શીવોહંસાગર અન્‍ન૧ોત્ર ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, ચાણોદ ડભોઈ ૬૬ ૫૭ ૧૯ - - ૧૪૬
માધવાનંદ આશ્રમ મુ.પો. ચાણોદ તા. ડભોઈ, જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૩૯૯૦- વડોદરા
ફોનનંબર-૦ર૬૬૩-ર૩૩૩૬ર
મો. ૯૪ર૮૧ ૭ર૮પ૩
મો. ૯૯૦૪૩ ૭પપ૪૦
અક્ષર પુરૂષોતમ સ્‍વામીનારાયણ મંદિર,ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ, મુ.પો.સાકરદા તા.જી.વડોદરા સાકરદા વડોદરા રપ - - - - ર૯
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-ર૩ર૬- વડોદરા
ફોનનંબર-૦ર૬પ-ર૮૪૦ર૧પ
મો. ૯૭૧૪૬ ૧૪૬૬૩
મુનીસેવા આશ્રમ ગોરજ ગોરજ વાધોડીયા ૬૪ ૪૯ ૧૫ - ૧૩૪
મુ.પો. ગોરજ તા. વાધોડીયા જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ર૭૩
ફોન નંબર-૦ર૬૬૮-ર૬૮૦૦૪
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર ગૌશાળા, માલસર સીનોર ર૦ - - - ૩ર
મુ.પો. માલસર, તા. સીનોર જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૩૭પ૯-વડોદરા
ફોન નંબર- ૦ર૬૬૬-ર૬૪ર૭૪
મો. ૯૯ર૪૪ ૧૪૮પ૦
શ્રી આનંદ નિકેતન આશ્રમ ટ્રસ્‍ટ રંગપુર રંગપુર કવાંટ ૧૬ - - ૩૩
મુ. રંગપુર( કવાંટ) તા. કવાંટ જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૪૧૯
ફોન નંબર- ૦ર૬૬૯- ર૭૩૩૪૪
મો. ૯૩ર૭પ ૧૮૬૦૯
મો. ૯૪ર૮૧ ૭૦પ૧પ
શ્રી ગોવર્ધન ગૌશાળા મહાપ્રભુજીની બેઠક સાવલી સાવલી સાવલી ર૯ - - - ૩૫
મુ.પો. સાવલી તા. સાવલી જી.વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૦૯૧
ફોન નંબર- ૦ર૬૬૭- રરર૩૧૭
મો. ૯૪ર૭૭૮૪૦૪૪
૧૦ શ્રી રામ ગોવિજ્ઞાન સર્વધન સેવા ટ્રસ્‍ટ વડોદરા વડોદરા ર૮ - - - ૪૦
૮, માનવમંદિર સોસાયટી સુર્યનગર બસસ્‍ટેન્‍ડસામે,
વાધોડીયારોડ, વડોદરા જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૬૪૭૬- વડોદરા
ફોનનંબર- ૦ર૬પ-રપ૧૬૯પ૦
મો. ૯૪ર૯પ ૩૪પ૮૪
૧૧ શ્રી મારાં આશ્રમ સંચાલીત યમુનાબા ગૌશાળા, ઓઝ કરજણ - - - ૧૬
મુ.પો.ઓઝ તા. કરજણ જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-એ- ર૭૭૯
ફોન નંબર
મો.૯૪ર૭૪ પ૩ર૯૧
મો. ૯૯૭૯૪ ૧૯૯૪૧
૧ર ઈસ્‍કોન મંદિર ગૌશાળા, વડોદરા વડોદરા ૫૦ - - - ૬૪
હરિનગર પાણીનીટાંકી સામે, ગોત્રીરોડ,જી.વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેરન નંબર-
ફોન નંબર- ૦ર૬પ-ર૩૧૦૬૩૦
મો. ૯૪ર૬૦ પ૪૩૦૮
૧૩ શ્રી વલ્‍લભ ફાઉન્‍ડેશન ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત વલ્‍લભ ગૌશાળા, ડભાસા ડભાસા પાદરા ૩૪ ૪૪ - - - ૮૭
મુ.પો. ડભાસા તા. પાદરા જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેરશન નંબર- ઈ- ૩૭પપ વડોદરા
ફોનનંબર- ૦ર૬૬ર) ર૯૦૩૪૬/ર૬પર૮૩પ
મો.૯૮ર૪૪ ર૧પ૩૯
મો. ૯૮ર૪૭ ૯૭૬૯૭
૧૪ બોચાસણવાસી અક્ષર પુરષોતમ સ્‍વામીનારાયણમંદિર ગૌશાળા અટલાદરા અટલાદરા વડોદરા ૫૦ - ૩૦ - - ૮૭
પાદરારોડ, જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૮૪૬- અમદાવાદ
ફોન નંબર-
મો.૯૯૯૮૯૯૧૦૦૧/ર/૩/૪
૧૫ જીવદયા ગૌરક્ષા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, ભાથુજીનગર વડોદરા ૭૦ ૩૦ ૧૩ - - - ૧૧૪
ભાથુજીનગર તરસાલી બાયપાસ રોડ,વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૬૦પ૩-
ફોન નંબર-
મો.૯૭ર૭૦ ૭પરરર
૧૬ ગોસંવર્ધન ગોપાલન ટ્રસ્‍ટ વડોદરા સંચાલીત ગૌસંવર્ધન કેન્‍દ્ર પેટ્રોલપંપ પાછળ, ગોકુલનગર બસ સ્‍ટેન્‍ડસામે, મકરપુરા વડોદરા વડોદરા વડોદરા ૫૫ ૩૦ ૧૪ - - ૧૦૫
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૮/વડોદરા
ફોન નંબર (૦ર૬૬૮-)ર૬૮૦૦૪
મો. ૯૯૭૪૦ ૯૪૧પ૪
૧૭ શ્રી હંસારૂઢ આશ્રમ ગૈશાળા તપોવન મુ.પો. કરનાલી તા.ડભોઈ જી. વડોદરા કરનાલી ડભોઈ - - - ૧૩
રજીસ્‍ટ્રેશન
ફોનનંબર-૦ર૬૬૩- ર૩૩ર૪૬
મો. ૯૯રપ૪૭૦પ૭ર
૧૮ શ્રી ગીતા જ્ઞાન ટ્રસ્‍ટ શ્રી ગીતામંદિર ગૌશાળા, મુ.પો. કરનાલી તા.ડભોઈ જી. વડોદરા કરનાલી ડભોઈ - - - -
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર
ફોનંબર-૦ર૬૬૩-ર૩૩રપ૯
મો. ૯૮રપર ૯૪પપ૮
સ્‍વામી મંગલાનંદ મહારાજ મો. ૯૪ર૬પ ૧૬૧૯૧
૧૯ શ્રી દિ્રકાશ્રમ ગૌશાળા, મુ. દરિયમપુરા તા. શિનોર જી. વડોદરા દરિયાપુર શિનોર શિનોર ૧૬ - - - ૩ર
રજીસ્‍ટ્રેશન
ફોનનંબર-૦ર૬૬૬- રર૭૪જ્ઞ૧ મો. ૯પપ૮૬૦૪૮૦૦
ર૦ શ્રી કિષ્‍ણા પ્રણામી ગૌશાળા ગોકુલપુરા-સંગમારોડ, વડોદરા-પાદરા પાદરા પાદરા ૪ર ૩૯ - - - ૮૮
રજીસ્‍ટ્રેશન ૧૯૯૬
ફોનંબર- કૃષ્‍ણલાલ ઝંડારામ પ્રણામીં
મો. ૯૮રપ૧ ૩પપર૭

જીલ્‍લો : વડોદરા પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી વડોદરા પાંજરાપોળ સંસ્‍થા વડોદરા વડોદરા ૩૯૦ - ૩૮૯ ૭૦ રર૭ ૧૩ ૧૦૯૬
સયાજીપુરા /દરજીપુરા મુ. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૮૭૦
ફોનનંબર-૦ર૬પ-રપ૬૦૬૦૯
મો. ૯૪ર૬૦ ૮૧૯૩૦
ર. સ્‍વ. દિલીપ પરેશ અશોકચંદ શાહ સાર્વજનિક પાંજરાપોળ મુ.પો. મીયાયામ કરજણ તા. કરજણ જી. વડોદરા મીયાગામ કરજણ ૬૬૬ - ૩૪૯ - ૧૪૩ ૪૫૦ ૩૬ ૧૬૪૪
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૩૯૦૭ વડોદરા
ફોનનંબર-(૦ર૬૬૬) ર૩રર૧૪/ર૩રરપ૯
મો.૯૮રપપ ૬૭પ૧૪
શ્રી ડભોઈ સાર્વજનિક પાંજરાપોળ, ડભોઈ ડભોઈ ૪૯ ૧૦ ૧૬ ૪૬ ર૪ ૧૫૩
નાંદોદીગેઈટ , મુ.પો.તા.ડભોઈ જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૯૦ વડોદરા
ફોન નંબર- ૦ર૬૬૩- રપ૮૩૩૭
મો. ૯૪ર૮૭ ૬૬૯૩૧/ ૯૮૭૯પ પપ૭ર૧
મો. ૯૪ર૯૮ ર૩૩૪ર
જીવદયા માનવસેવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત, મોલેથા શિનોર ૭૦ ૩૦ ૧૦ - - - ૧૧૧
શ્રી સરદાર પટેલ સ્‍મૃતિ પાંજરાપોળ,
મુ.પો. મોલેથા તા. શિનોર જી. વડોદરા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૪૩૭-વડોદરા
ફોનનંબર-૦ર૬૯ર- ર૬ર૧૭૩
મો. ૯૯૭૯૭ ૬૭પ૬૩
મો. ૯૪ર૭૦ ૬૩૯પ૧
મો.

જીલ્‍લો : ભરૂચ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
બ્રહમધર્મેશ્વર ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, ઝાડેશ્વર ભરૂચ ૧૫૪ ૪૦ ૩૦ - - ર૩૦
મુ.પો. ઝાડેશ્વર જી. ભરૂચ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ા
ફોનનંબર-
મો. ૯૮ર૪૧ ૩૪પ૪પ
મો. ૯રર૭૪ ૦૬૪૧૦
શ્રી ગ્રામ નિર્માણ કેળવણી મંડળ કામધેનુ ગૌશાળા, થવા વાલીયા ૭ર ૧૪ ર૧ - - ૧૧૫
મુ. થવા તા. વાલીયા જિ. ભરૂચ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૩૪-ભરૂચ
ફોનનંબર-૦ર૬૪૩- ર૮૧૦પ૦
મો. ૯૪ર૬૪ ૩૯૧૭૦
મો. ૯૯૯૮૬ ૮૬૧૬ર
મો. ૯૪ર૭પ ૮ર૩૪૪
મો. ૯પ૮૬૮ પ૭૮૩પ
શ્રીભારઘ્‍વાજ આશ્રમ સેવા ટ્રસ્‍ટ મંગલેશ્વર ભરૂચ ૧ર - - - રર
મુ.પો. મંગલેશ્વર તા.જી. ભરૂચ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૯૧૩-ભરૂચ
ફોનનંબર-૦ર૬૪ર- ર૮૧૪૧૬
મો.૯૮ર૪૧ ૪૯૪૯૩
મો. ૯પ૭૪૮ ૦પ૮૪૦
શ્રી રામજાનકી ગૌશાળા, સિઘ્‍ધટેકરી, અંકલેશ્વર ભરૂચ ૫૦ ર૦ ૧૫ - - ૮૮
રામ જાનકી અન્‍ન૧ોત્ર સેવા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા,
મુ.પો. અંકલેશ્વર જી. ભરૂચ
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ઈ-ર૮૧૬ ભરૂચ
ફોન નંબર- ૦ર૬૪૬-ર૪પ૦ર૭
મો.૯૮રપ૦ રર૦૭ર.
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુલ ગૌશાળા નાહિયેર આમોદ ૫૦ $પ ૧૬ - - - ૧૧૩
મુ.પો. નાહિયેર તા. આમોદ જી. ભરૂચ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૧ર૬-ભરૂચ
ફોનનંબર-૦ર૬૪૧- ર૪પપ૧૧
મો.૯૪ર૭૧૦૧૯૪૮
મણીનાગેશ્વર મંદિર ગૌશાળા કૃષ્‍ણપુરી ઝગડીયા ૪૦ ૧૭ ૧ર - - - ૭૦
મુ.કૃષ્‍ણપુરી પો. ભાલોદ તા. ઝગડીયા જિ. ભરૂચ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૧ર૮૩-ભરૂચ
ફોનનંબર-૦ર૬૪પ- ર૪ર૬પ૩
સદગુરૂ ભદૃાલય આશ્રમ ગૌશાળા, ઈલાવ હાંસોટ પર ૧૦ - - - ૬૮
મુ.પો. ઈલાવ તા. હાંસોટ જી. ભરૂચ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૩૧૯ર-ભરૂચ
ફોનનંબર-
મો. ૯૯૭૮૯ ર૬૬૬૩
કામધેનુ ગોરક્ષા સમિતિ સંચાલીત ગૌશાળા ભરૂચ ભરૂચ ર૪ ર૦ ૧૫ - - ૭૪
જી.૩ અક્ષર એવન્‍યુ શોપિંગ શંભુડેીપાસે, લીંકરોડ, ભરૂચ
વિધાભારતી વનવાસી શિક્ષણ સમિતિમુ. કાકડકૂઈ પો. થવા તા.વાલીયા જી. ભરૂચ કાકડકૂઈ વાલીયા ૧૭ - - - ૩૦

જીલ્‍લો : ભરૂચ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી ભરૂચ પાંજરાપોળ ભરૂચ ભરૂચ ૫૧ ૩ર ૪૦ ૪ર ર૮ ૪૪ ર૪૬
મુ. ભરૂચ તા.જી. ભરૂચ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ર૯-ભરૂચ
ફોન નંબર-૦ર૬૪ર-ર૬૩૮૮૬
મો. ૯૮ર૪૧ ૪૦૮૧૭
વાલીયા મહાજન પાંજરાપોળ વાલીયા ભરૂચ - - - -
મુ.પો. વાલીયા જી. ભરૂચ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-૦ર૬૪૩-ર૭૦૩૩૬
મો. ૯પ૮૬૦ ૮૯૭૧૧

જીલ્‍લો : નર્મદા ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી મહાન તપસ્‍વી રધુવીર ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ સીસોદરા નાંદોદ ૭૦ ૧૪ ૧૫ - - ૧૦૫
મુ.પો. સીસોદરા તા. નાંદોદ જિ. નર્મદા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૬૪૮ -નર્મદા
ફોનનંબર- ૦ર૬૪૦- ર૪૪૭પ૧
મો. ૯૪ર૭૧ ૩૧૮પ૧
શ્રી નિર્વેદસાગર ગૌશાળા, સેવા ટ્રસ્‍ટ કેવડીયા કોલોની નાંદોદ ૩૦ - - - - ૪૦
મુ. ભૂમાલિયા ત્રણ રસ્‍તા,કેવડીયા કોલોની
તા. નાંદોદ જિ. નર્મદા
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ-૩૦૩-ભરૂચ
ફોન નંબર- ૦ર૬૪૦- ર૯૧પર૦
મો. ૯૪૦૮૦ ર૬૯૯૧
મો. ૯૪ર૭૧ ૩૧૮પ૧
પરમાનંદ સુખાનંદજી ટ્રસ્‍ટ પીપળીવાળા ડેડીયાપાડા ૩૦ - - - - - ૩૫
મુ. પીપળીવાળા તા. ડેડીયાપાડા જી. નર્મદા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ૬૦૭ /નર્મદા
ફોનનંબર-
મો.૯૪ર૭૧દ ૩૧૮પ૧

જીલ્‍લો : સુરત ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી અંબિકા નિકેતન ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, કોસમાડા કામરેજ ૪૮ પર - - - ૧૧૧
મુ.પો. કોસમાડા તા. કામરેજ જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-ર૦૧૩- સુરત
ફોન નંબર-૦ર૬૧- રરર૬૬૦૦
મો. ૯૮રપ૩ ૭૬૦૦૭
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગૌસેવા ટ્રસ્‍ટ કડોદરા પલસાણા ર૪ ૧૭ - - - ૫૧
મુ.પો. કડોદરા ચાર રસ્‍તા ને.હા. નં.૮
તા. પલસાણા જિ. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૮૧૬- સુરત
ફોન નંબર-૦ર૬રર- ર૭૧૬૩ર/ ર૭૬૧૪૮
મો. ૯૪ર૬૭ ૪૪૭૦૧
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ સંસ્‍કૃતિ સેવા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત ગૌશાળા, લાડવી કામરેજ ૧૫ ૧૭ - - ૪૧
મુ.પો. લાડવી તા. કામરેજ જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૯૬૮- જુનાગઢ
ફોન નંબર-
મો. ૯૪ર૬૪ ૩૯૯૯૭
મો. ૯૪ર૭૧ ૭૬૧૩૬
શ્રી વૃંદાવન ગૌશાળા,(પ્રભુહદય જીવદયા ટ્રસ્‍ટ), જોથાણ ઓલપાડ ૧૧૯ ૩૪ - - ૧૬૮
મુ.પો. જોથાણ તા. ઓલપાડ જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રપ૩૦
ફોન નંબર- ૦ર૬ર૧- રર૩૩૮૦-
મો. ૯૩ર૭૩ ૯પ૩પ૪
આચાર્યશ્રી ચરણતીર્થ મહારાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત,પૂ. માતૃશ્રી લલીતાબા ગૌશાળા, નવી પારડી કામરેજ ૪૧ ૪૬ ૧૩ - - - ૧૦૧
મુ.પો. નવી પારડી તા. કામરેજ જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૬૩ર- સુરત
ફોન નંબર-૦ર૬ર૧- ર૧૦૩૯પ
મો. ૯૪ર૬૭ ૪૪૭૦૧
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગૌશાળા, ઉમરપાડા ઉમરપાડા ૩૦ ૧૬ - - ૫૩
કૃષ્‍ણ ભકિત બાગ, સ્‍ટેટ હાઈવે નં.૬પ
મુ.પો. ઉમરપાડા( વેજાલી) તા. ઉમરપાડા જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ-૩૮૧૬- સુરત
ફોન નંબર-૦ર૬રર- ર૭૧૬૩ર/ ર૭૬૧૪૮
મો. ૯૪ર૬૭ ૪૪૭૦૧
ભકિતવેદાંત રાજ વિદ્યાલય સંચાલીત ગોવર્ધન ગૌશાળા, ગાંગપુર પલસાણા ૩૫ ર૦ ૧૫ - - - ૭૧
કૃષ્‍ણલોક ગાંગપુર તા. પલસાણા જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ર૬રર-સુરત
ફોન નંબર-૦ર૬રર- ર૬૩ર૧૧/ર૬૩પ૪૬
સહારા માનવકલ્‍યાચણ ટ્રસ્‍ટ વાડી ઉમરપાડા - - ર૮
મુ.પો. વાડી સ્‍ટેટ હાઈવે નં. પ
તા. ઉમરપાડા જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર- ૦ર૬ર૯-રપ૬૪૪૩
મો. ૯૮રપ૩ ૬ર૭ર૮
ઈસ્‍કોન ગૌશાળા સુરત સુરત ૯૦ ૧૦ ૧૦ - - - ૧૧ર
જહાંગીરપુરા આશ્રમરોડ, સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- રરપ/૭૦ બોમ્‍બે
ફોન નંબર- ૦ર૬૧- ર૭૬પપ૧૬
મો. ૯૮રપ૭ ૦૦૮૬૩
૧૦ ગૌસેવા સમિતિ સુરત ધોરણપારડી કામરેજ ૧૧૫ ૧રપ ૬૬ ૧૧ - - ૩૧૯
શ્રીસોમોલાઈ હનુમાન ગૌશાળા
મુ. ધોરણપારડી , ગાયપગલા મંદિર પાસે,
તા. કામરેજ જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- પ૪૮૯-સુરત
ફોનનંબર- ૦ર૬ર૧- ૩રપ૮૯૦/ર૯૦ર૧૯
મો. ૯૮રપ૧ ૪૬રર૧
૧૧ લાલ બાપાની રામમઢી ગૌશાળા, સુરત સુરત ૭૦ ર૦ ૧૬ - - ૧૧૦
ઠે. જહાંગીરપુરા, જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૯૩૯- સુરત
ફોન નંબર- ૦ર૬૧-ર૯૦૧૦૭૭
મો. ૯૮ર૪૧ ૧૧૮૦૦
મો. ૯૮રપ૭ ર૦૮૦૦
૧ર ગાંડાભાઈ પ્રાગજીભાઈ ઝઢફીયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, ગુરૂદતગૌશાળા, ભાદા સુરત ૩૦ ર૪ - - ૬૪
મુ. ભાદા તા. કામરેજ જસે સુરત
૧૩ શ્રી ગંગૌત્રી ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ગંગૌત્રી ગૌશાળા, મુ. ઉમરા તા. ઓલમાડ જી.સુરત ઉમરા ઓલપાડ ૧૪ - - ૩૦
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૭૯ર ર૪-૪-ર૦૦૯
ફોનંબર- વસંતભાઈ ગેજેરા મો. ૯૯૭૪૩ ૧૪૮૩પ
નરેન્‍દ્રભાઈ જી. રીબડીયા ૯૮ર૪૦ પપ૩૩૩
૧૪ શ્રી પ્રભુહદય જીવદયા ટ્રસ્‍ટ કાધેનુ ગૌશાળા મુ.પો. જોથાણ તા.ઓલપાડ જી. સુરત જોથાણ ઓલપાડ ૧૧૦ ૭૦ રર - - - ર૦પ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- રપ૩૦-૧૯૮પ
ફોનનંબર-૦ર૬ર૧-રર૩૩૮૦
મો. ૯૯ર૪ર ૮૩૮૦પ
૧૫ શ્રી નિરાશ્રીત ગૌમાતા સેવા ટ્રસ્‍ટ ધલુડી કામેરજ રપ - - - ૩૫
મુ. ધલુડી પો. કઠોર જી. સુરત તા. કામરેજ
રજીસ્‍ટ્રેશન નં. ઈ-પ૭૬ર સુરત
ફોનનંબર- (૦ર૬ર૧) ર૪ર૮ર૬
મો. ૯૩૭૭૯૬૬૭૭૯
શાસ્‍ત્રીસ્‍વામી અશય પ્રસાદ
૧૬ શ્રી જગાગુરૂ વલ્‍લભાચાર્ય વિશ્વ કલ્‍યાણ ટ્રસ્‍ટ, સુરત સુરત રપ - - - ૩૯
વલ્‍લભ ગૌશાળા વલ્‍લભનગર,હિરાબાગ-વરાછારોડ, સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન ઈ-૩૧ર૪ ૧૯૮૬
ફોનનંબર- કિશોરભાઈ ગજેરા
મો. ૯૮રપપ ૯પ૮૮૪મો. ૯૮ર૪૮૦૪૭૮૯
૧૭ શ્રીભકિતવંદના રાજ વિધાલય ટ્રસ્‍ટ ગૌસેવા ગૌશાળા, કૃષ્‍ણલોક, મુ.પો. ગાંગપુર તા. પલસાણા જી. સુરત ગાંગપુર પલસાણા ૩૪ ર૦ ૧૪ - - - ૭૦
રજીસ્‍ટ્રેશન ઈ- ર૬રર-સુરત
ફોનનંબર- ૦ર૬રર- ર૬૩ર૧૧
રેવતીમાતાજી-૯૮રપ૧ ૬૬પપ૮
૧૮ સંતશ્રી તેજાનંદધામ ખરવાસા શ્રી તેજાનંદ મહારાજ મંદિર ગૌશાળા મુ.પો. ખરવાસ તા.ચોર્યાસી જી. સુરત, ખરવાસા ચોર્યાસી ૧૧ - - રર
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ- ૧૮૮૧
ફોનંબર- મહંતશ્રી આયુતોશદાસજી મો.૯૮રપ૩૦૮૭૮૮
૧૯ શ્રી રામાનંદદાસ અન્‍ન૧ોત્ર ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, મુ.પો. મોટા(ટેકરા) તપોવન આશ્રમ તા. ચોર્યાસી મોટાટેકરા ચોર્યાસી ૫૦ - - - ૬૦
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- ઈ- ૩૩ર૧ સુરત ૧૯૯ર
ફોનંબર- ૦ર૬૧-ર૭૬૦૦પ૪
પ્રમુખ મહુતશ્રી રામાનંદદાસ બાપુ
મો. ૯૭૧ર૦ર૧૦૦૮
મો.૯૮રપ૦ રર૦૭ર
ર૦ શ્રી બાયફડેવલપમેન્‍ટ રીસર્ચ ફાઉન્‍ડેશન કલ્‍યાણ કૃષિ ગો વિજ્ઞાન ભારતી ઠે. વઢવાલીયારોડ, ુ. કડોદ તા. બમરડોલી જી. સુરત કડોદ બારડોલી - - - - -
રજીસ્‍ટે્રશજ નંબર-
ફોનંબર મો. ૮૧ર૮૬ ૯૧૧૩૯
૮૧ર૮૬ ૯૧૦૧૦

જીલ્‍લો : સુરત પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી સુરત પાંજરાપોળ સુરત સુરત ૧૬૪ પર૦ ૧૩૭૯ ૮ર ૬૮૧ - ર૮૩ર
મુ. ચિલ્‍ડ્રન ટ્રાફિક ટ્રેનીંગ પાર્કનીસામે,
ધોડદોડ રોડ, સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- પ૬-સુરત
ફોન નંબર- ૦ર૬૧- ર૬૬પ૭૧૦
મો.૯૩૭પ૭ ૬૩૦૦૧
મો. ૯૩૭પ૭ ૬૩૦૧પ
સંતશ્રી તેજાનંદધામ ખરવાસા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત, પાંજરાપોળ, ખરવાસા ગામ ચોર્યાસી ૭૮ - - ૧૦૦
મુ.ખરવાસાગામ વાયા ડીડોલી તા. ચોર્યાસી જી. સુરત
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એ-૧૮૮૧ -સુરત
ફોનનંબર-
મો. ૯રર૮૭ ર૬૪૮પ
મો. ૯૭ર૭૮ ૬પ૭૦ર
મો. ૯૮રપ૩ ૦૮૭૮૮
પશુપ્રતિષ્ઠાન કુદનમલ બાધરેચા પાંજરાપોળ, બારડોલી સુરત ૧૭ ર૦ ર૧ ૩ર ૧૯ - ૧૧૦
વેદ્યનાથ પાંજરાપોળ,
સરમણરોડ, બારડોલી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૪૧૯ -સુરત
ફોન નંબર- ૦ર૬રર- રર૧૦૭૬
મો. ૯૪ર૬૮ ૬૭૪૧૦

જીલ્‍લો : નવસારી ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
તપોવન સંસ્‍કાર ધામ ગૌશાળા, નેશનલ હાઈવે નં.૮ ધારાગીરી નવસારી ૭૦ ૬૮ ૧૪ - - - ૧૫૩
મુ.ધારાગીરી જી. નવસારી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-
મો. ૯૮રપપ ૯૪૭૧૦
ર. શ્રી ધનશ્‍યામ ગોપાલન ટ્રસ્‍ટ નવાગામ નવસારી ૪૦ ૧ર - - - ૬૧
૦/૦ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ નવાગામ પાટીયા,ગણદેવી હાઈવે તા.જી. નવસારી વાયા વેડછા-નવસારી
રજીસ્‍ટેશન નંબર-ઈ-૧૦૭૩૦- અમદાવાદ
ફોન નંબર-૦ર૬૩૭- ર૯૧૪૯૧
મો. ૯૮રપ૧ ૩૦૭૯પ

જીલ્‍લો : નવસારી પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
ભગવાન મહાવીર વિશ્વ કલ્‍યાણ ટ્રસ્‍ટ પાંજરાપોળ, ખડસુપા નવસારી ર૮પ - ર૭૪ ૩૪ ર૬ ૧૫૭ ૧૩૪ ૯૧૦
ને.હા.નં.૮ મુ.પો. ખડસુપા તા.જી. નવસારી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૮૧૬ નવસારી
ફોન નંબર-૦ર૬૩૭- રરપ૧પ૮-રરપ૧૬૦
(૦રર) ર૩૬૩૪પ૬પ

જીલ્‍લો : વલસાડ ગૌશાળાની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
નંદિગામ ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, વાંકલ ધરમપુર - - રર
ધરમપુર રોડ, પો.વાંકલ તા.જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૮૭૯- રાજકોટ
ફોન નંબર-૦ર૬૩ર- ર૬૭ર૪પ- ર૬૭પ૯૪
મો. ૯૭ર૭પ ૮૧૬૪૮
શ્રી સ્‍વાઘ્‍યાય મંડળ ગૌશાળા,કિલાપારડી કિલ્‍લાપારડી વલસાડ ૧૬ રર ૧૩ - - - પર
મુ.પો. કિલ્‍લાપારડી નેં.હા. નં.૮
જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ- ૧૧-વલસાડ
ફોન નંબર-૦ર૬૦- ર૭૭પ૮૮૮
મો. ૯૩૭પ૭ ૭૦૦૭૧
શાંતિ મંદિર ગૌશાળા મહાફળિયા મગોદ ૧૮ - - ૩૧
મહાફળીયા મુ.પો મગોદ તા.જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૧૬પ૧૦
ફોન નંબર-૦ર૬૩ર-ર૩ર૮પ૪-ર૩ર૮પપ
મો.
ધી ટાટા એગ્રીકલ્‍ચર એન્‍ડ રૂરલ ટ્રેનીંગ સેન્‍ટર, ફણસા ઉમરગામ ૮૪ ૩૦ - - ૧ર૪
ફોર ધી બ્‍લાઈન્‍ડ
મુ. ટાટાવાડી ફણસા, તા. ઉમરગામ, જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧૧
ફોન નંબર-૦ર૬૦-ર૭૧૬રર૯ / ૩૬૯
મો. ૯૮૭૯પ પપ૪૭૪
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગૌશાળા ગાંધી આશ્રમ મોઢાપૌડા કપરાડા ૧૪ ૧૦ - - - ર૭
મુ.પો. મોઢાપોઢા તા. કપરાડા, જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-પપ-સુરત
ફોન નંબર- ૦ર૬૩ઘ-ર૬૦૦૧૩
મો.૯૮રપર ૯૧૪૯૮
શ્રી કૃષ્‍ણ ગોપાલ ગૌશાળા, સદગુરુધામ ધરમપુર ૪૦ - - - ૪૯
શ્રી સદગુરુધામ ,બરુમાળ તા. ધરમપુર જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧ર૩૧-વલસાડ
ફોનનંબર-૦ર૬૩૩-ર૪૦૪ર૪/ર૪૦૮ર૮ ફેકસ
મો. ૯૯૭૪૬ ૦ર૮૮૮
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, મોટાપોંઢા કપરાડા - - - - ૧ર
મુ.પો. મોટાપાંઢા કોલેજ રોડ,
તા. કપરાડા જી. વલસાડ
શ્રી વલ્‍લભાશ્રમ ગૌશાળા ટ્રસ્‍ટ બાલદા કિલ્‍લાપારડી ર૧ ર૬ ૧૧ - - - ૬૧
બાલદા તા. કિલ્‍લાપારડી જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- એફ-૧૭૭
ફોન નંબર- ૦ર૬૦- ર૩૭૩ર૩૪
શ્રી અખંડ વિદ્યા કૃષ્‍ણા ગૌશાળા મોટાપોંઢા કપરાડા ૧૩ - - - ૧૮
ઓમકચ્‍છ ફળીયુ- મોટાપોંઢા તા. કપરાડાજી. વલસાડ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ર૩ર૩-વલસાડ
ફોનંબર-૦ર૬૩૩-ર૪૦૪ર૪-ર૪૦૮ર૮
૧૦ શ્રીમદ રામચંદ્ર જીવદયા ટ્રસ્‍ટ બારોલીયા ધરમપુર $પ ર૯ ૩૧ - - - ૧૦૬
મુ. બારોલીયા તા. ધરમપુર જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોન નંબર-૦ર૬૩૩-ર૪૦૯૬૯,ર૪૧૬૦ર
ર૯૩પપ૮(ગૌશાળા)
મો. ૯૮૭૦૦ ૯૦૦૮૯
મો. ૯પ૧૦૯ રર૭ર૯
૧૧ શ્રી નંદગોપાલ સેવા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા, મોટી સરોણ વલસાડ ૯૮ ૧૩૩ ૩૪ - - - ર૭૦
મું.પો. મોટી સરોણ તા.જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ- ર૧૩ર/ભરૂચ
ફોન નંબર-
મો. ૯૬૬ર૬ ર૭૭૧૪
મો. ૯૮રપ૧ ૪૩ર૮પ
૧ર શ્રી દામોદર ગૌસેવા કુજ ગૌશાળા નાની તંબાડી વલસાડ ૪ર ૧૬ ૧ર - - - ૭૩
બ્રાહમણફળીયા નાનીતંબાડી તા.પારડી જી. વલસાડ દામોદર ફાઉન્‍ડેશન
રજીસ્‍ટ્રેશન નં. ૩૬૩૯
ફોનનંબર- ૯૩ર૭૭૯૯૦૦૦
મો. ૯૩૭પ૪૩૦૦૦૮
૧૩ શ્રી સીમંધર સ્‍વામી જિનમંદિર કાર્યાલય પો. નંદીગ્રામ સ્‍ટે. ભિલડતા. ઉમરગામ જી. વલસાડ ભિલાડ ઉમરગામ ૪૦ ૩૭ - ૧૦ ૧૮ ૧૧૫
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર- એ- ૬૬૩-વલસાડ
ફોનનંબર-૦ર૬૦- ર૯૯૧૦૮૯-ર૭૮૪૦૮૯
૦ર૬૦- ર૪ર૩૯૬ર-ર૩૪૬૧૧૪
૧૪ શ્રી મોરારજી વેલજી ગૌશાળા ભિલાડ ઉમરગામ - - - ૪૦
મુ.પો. ભિલાડ, એકતાનગર પાસે,તા. ઉમરગામ,
જી. વલસાડ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
ફોનનંબર-૦ર૬૦-૭૮૪ર૦૯
મો. ૯૮ર૦૯૯૭પ૭૬
દિનેશભાઈ કાપડીયા
૧૫ ઓમ શ્રી વર્ધમાન જીવદયા કેન્‍દ્ર ઉમરગામ ઉમરગામ ૧૩૮ ૧૧૯ ર૮ - ર૯ર
કાંકરડીરોડ, આશાપુરાનગર, ઉમરગામ ઈસ્‍ટ તા. ઉમરગામ જી. વલસાડ,
રજીસ્‍ટ્રેશન
ફોનનંબર-
૧૬ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગૌશાળા કોપરલી ટ્રસ્‍ટ મુ.પો. કોપરલી શ્રી જીવાડી તા.પારડી જી. વલસાડ કોપરડી પારડી ૧૦ - - - - ૧૯
રજીસ્‍ટ્રશન નંબર
ફોનનંબર
૧૭ શ્રીમદ રામચંદ્ર જીવદયા ટ્રસ્‍ટ મુ.પો. બારોલીયા તા. ધરમપુર જી. વલસાડ બારોલીયા ધરમપુર ૫૧ પર પર - - - ૧૫૭
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-
મો. ૯૭રપ૭૮૭૯૧૬
મો.૯૭ર૬પ ર૮૭૮પ

જીલ્‍લો : વલસાડ પાંજરાપોળની યાદી

અ.નં. પાંજરાપોળનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
શ્રી લાલજી વેલજી શાહ(એંકરવાળા) શ્રી વલસાડ ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ, ગુદલાવ વલસાડ ૧૫૦ ૯૫ ૧૦૦ - - - ૩૫૦
નેશનલ હાઈવે નં.૮, ગુદલાવ તા.જી. વલસાડ
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૦૯/વલસાડ
ફોન નંબર-૦ર૬૩ર- રર૩૧પ૩
મો.૯૯ર૪૧ ૦પ૮૧૦
મો. ૯૮૭૯૭૬પ૯૬૩
ર. અજીત સેવા ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત રાતા પાંજરાપોળ, રાતા વાપી ર૮૦ ૧૧૦ ૯૦ ૧૦ ૧૬૦ ૧૧૫ - ૭૬૫
વાયા વાપી. જી. વલસાડ,
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર-ઈ-૧પ૬૦-વલસાડ
ફોન નંબર-૦ર૬૦ભ- ર૪૩૪પર૮
મો. ૯૮રપ૧ ૧પપરપ

જીલ્‍લો : તાપી ગૌશાળા ની યાદી

અ.નં. ગૌશાળાનું નામ અને સરનામું ગામ તાલુકો પશુઓની વિગત
ગાય વાછરડી વાછરડા સાંઢ બળદ ભેંસવર્ગ અન્‍ય કુલ
સ્‍વરાજ આશ્રમ ગૌશાળા વેડછી વાલોડ ૧૦ - - - ર૩
મુ. વેડછી તા. વાલોડ જી. તાપી.
રજીસ્‍ટેશન નંબર- ૩૮૩-
ફોન નંબર-
મો. ૯૯રપ૧ ૩૮૪૧૧
મો. ૯૯રપ૩ ર૮૮૦૮
ધારેશ્વર સેવા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ધારેશ્વર સંચાલીત ધારેશ્વર ઉચ્‍છલ ૧ર - - - રર
શ્રી રામાનંદ ગૌશાળા
મુ. ધારેશ્વર પો. ગવાણ તા. ઉચ્‍છલ જી.તાપી
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૬૬૧૭- સુરત
ફોન નંબર-૦ર૬ર૮-ર૯૧રર૬
શ્રીમતિ વિજયાબેન વલ્‍લભભાઈ મિસ્‍તી ગૌશાળા, ખરસી સોનગઢ ૧૦ - - - ર૧
વનવાસી આશ્રમ, મુ. ખરસી દેવલપાડા,તા. સોનગઢ જી. તાપી દેવલપાડા
રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર- ઈ- ૭૬૦ નવસારી
ફોન નંબર- ૦ર૬ર૬-ર૯૧૧૧૪
૦ર૬૩૭- ર૪૩૧૭૮
Go to Navigation