સંપર્ક

કચેરીનું સરનામું

ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ

બ્લોક નં. ૭, બીજો માળ
ડો. જીવરાજ મેહતા ભવન,
સેક્ટર - ૧૦, ગાંધીનગર

ફોન :- (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૩૨૭,૨૩૨૫૬૩૨૯
ફેક્સ :- (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૩૨૮
ઇમેઇલ:-

Gauseva and Gauchar Vikas Board

ખાતાના વડા

-

અધ્યક્ષશ્રી, ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ

ફોન :- (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૩૨૯
ફેક્સ :- (૦૭૯) ૨૩૨૪૩૪૫૯
ઇમેઇલ:- chairman-gauseva@gujarat.gov.in

સંપર્ક અધિકારીશ્રીની માહિતી

ડૉ. પોષક આર. પટેલ
સભ્‍યસચિવ સહ સંયુકત
પશુપાલન નિયામક
ફોન :- ૦૭૯- ૨૩૨૫૬૩૨૮

ડૉ. એસ. વી. સોની
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
ફોન નં :- (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૩૨૭

ર્ડા. એસ. ડી. પરીખ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
ફોન :- ૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૨૭
ફેક્સ :-
ઇમેઇલ:-

ગૌશાળા અને પાંજરાપોડની જીલ્લાવાર માહિતી

Go to Navigation