કચેરીનું સરનામું

ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ

ડૉ. વલ્‍લભભાઇ કથીરિયા (એમ.એસ.)

અધ્‍યક્ષ
પૂર્વ કેન્‍દ્રીય મંત્રી, ભારે ઉદ્યોગો, સ્‍વાસ્‍થ્‍ય અને માનવ સંશાધન
ભારત સરકાર

શ્રી ચૈતન્‍ય શંભુપ્રસાદ મહારાજ
ઉપાધ્‍યક્ષ

પૂર્વ અધ્‍યક્ષ, પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ, - ગુજરાત

બ્લોક નં. ૭, બીજો માળ, ડો. જીવરાજ મેહતા ભવન, ગાંધીનગર
ફોન :- (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૩૨૭/૨૮/૨૯, ફેક્સ :- (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૩૨૮
ઇમેઇલ :-
વેબસાઇટ​ :- www.gauseva.gujarat.gov.in

Gauseva and Gauchar Vikas Board

ડિરેકટરશ્રી

શ્રી આચાર્ય ઘનશ્‍યામજી મહારાજ
ડિરેકટર

શ્રી સત્‍યજીતસિંહ ખાચર
ડિરેકટર

શ્રી ગોપાલભાઇ સુતરીયા
ડિરેકટર

સંપર્ક અધિકારીશ્રીની માહિતી

ર્ડા. કે. વી. પટેલ
સભ્ય સચિવ સહ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક
ફોન :-૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૨૮

ર્ડા. એલ​. આર​. વોરા
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
ફોન :- ૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૨૭/૨૮

Go to Navigation